21.05.2024, meniny má
16. decembra 2022

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi poskytuje svojim žiakom modernú bilingválnu výučbu, vzdelávacie programy aj krásne priestory

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi poskytuje svojim žiakom modernú bilingválnu výučbu, vzdelávacie programy aj krásne priestory
Zdroj: Seredsity.sk

V tomto článku by sme vám veľmi radi predstavili jednu zo základných škôl v našom meste, konkrétne Cirkevnú základnú školu sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Počas takmer 30-ročného pôsobenia stihli v našom meste vychovať a pripraviť do života tisíce detí, ktoré s láskou spomínajú na toto obdobie.

„Cirkevná“, ako ju zvykneme v krátkosti volať, prešla počas týchto dlhých rokov obrovskou premenou, ktorú by sme vám radi odprezentovali aj prostredníctvom tohto článku. Nie každý má šancu vidieť vnútorné priestory školy na vlastné oči a my vám chceme ukázať, ako krásne to tam vyzerá.

To je však len jedna časť premeny. Tou druhou sú moderné výučbové programy, ktorými sa výrazne odlišuje od iných škôl či bilingválne vzdelávanie, ktoré v deťoch už od skorého veku buduje znalosť cudzích jazykov, čo je v dnešnom svete veľmi podstatná vec.

Poďte spolu s nami na prehliadku CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ktorá možno bude aj pre vašich predškolákov akýmsi druhým domovom ďalších 9 rokov ich života.

reklama

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Už takmer 30 rokov je Cirkevná základná škola súčasťou Serede

Tak ako každé začiatky, aj začiatky tejto školy neboli jednoduché a ľahké. Zo spomienok tých, ktorí stáli pri samom zrode školy, a z pamätnej listiny sa dozvedáme, že CZŠ sv. Cyrila a Metoda bola zriadená s ročníkmi 1. – 4. už 25. augusta 1993. 

Žiaci sa učili najskôr v objekte družiny pri ZŠ v Šintave a neskôr v provizórnej škole – v mestskej budove detských jasiel na Pažitnej ulici v Seredi. Odvtedy uplynulo viac ako štvrťstoročie a škola prešla niekoľkými výraznými zmenami.

V priebehu rokov sa menila, zveľaďovala a bola viackrát úspešná v projektoch nemeckej nadácie Renovabis, ktorá podporuje cirkevné školstvo. Vďaka získaným grantom sa terajšiemu vedeniu školy podarilo postupne vytvárať nové prostredie, meniť klímu školy a budovať modernú školu.

Vytvorila sa nová a moderná multimediálna učebňa, v ktorej sa učenie zmení na zábavné objavovanie, špičkové prírodovedné laboratórium, ktoré pripomína vysokoškolské labáky, zakúpili sa interaktívne tabule do všetkých tried 1. stupňa alebo sa vybudovala notebooková učebňa. Okrem toho sa však vytvorila aj unikátna školská záhrada, v ktorej žiaci spoznávajú flóru, a zrenovovala sa školská kaplnka, ktorá vyzerá naozaj nádherne.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Moderná škola s tradíciou a jasným smerovaním

Rastie však nielen záujem rodičov detí o túto školu, ale aj samotný počet žiakov, ktorý sa za posledných 9 rokov takmer zdvojnásobil. Počet žiakov na škole v roku 2013 bol 155 a počet detí v ŠKD bol 45 v dvoch oddeleniach. Dnešný počet žiakov je 240 a počet detí v ŠKD 99 v štyroch oddeleniach.

„CZŠ sv. Cyrila a Metoda je školou otvorenou pre každého. Sme školou pre všetky deti z mesta Sereď i blízkeho okolia. Sme tu pre deti z katolíckych rodín, deti iného vierovyznania či pre deti bez vyznania, pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre nadané deti.“ Ing. Monika Kroláková, riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda

Jednou z najdôležitejších priorít tejto školy je napĺňanie vízií, ktoré si stanovili vo svojom školskom vzdelávacom programe v štyroch základných pilieroch.

Hlavným cieľom je byť kvalitnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, školou rodinného typu, ktorú si rodičia zvolia pre vzdelávanie svojich detí. CZŠ sv. Cyrila a Metoda chce byť školou, kam budú deti chodiť radi. Snažia sa tu pre žiakov vytvoriť miesto pre získavanie vedomostí, priateľstiev, ale aj prostredie, ktoré bude formovať ich vnútro a nazeranie na svet.

Spomínané ciele sa prejavujú aj v celkových výsledkoch žiakov v rámci Testovania 5 a 9, ktoré sú na veľmi vysokej úrovni. Testovanie 9: v oboch testovaných predmetoch sa CZŠ sv. Cyrila a Metoda umiestnila zo seredských škol na fantastickom prvom mieste a v rámci okresu Galanta skončili na skvelom treťom mieste, čo je vynikajúci úspech.

Testovanie 5: Priemerná úspešnosť z testu zo Slovenského jazyka a literatúry na Slovensku bola 69,2%  a žiaci CZŠ sv. Cyrila a Metoda dosiahli 77,59%. Slovenský priemer z matematiky bol 61,0% a piataci z Cirkevnej dosiahli výborných 72,03%

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Jediná škola s bilingválnym programom v Seredi

Tento program v triedach predstavuje vyučovanie anglického jazyka komunikatívnou formou prostredníctvom metódy CLIL. Podstatou tejto metódy je, že žiaci sa učia anglický jazyk aj cez iné predmety, ako je samotná angličtina.

Pomocou metódy CLIL sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia žiakov každý deň. Žiaci sa nesústreďujú primárne na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať. Cudzí jazyk tak nepoužívajú v umelo navodených situáciách.

V triedach s bilingválnom programom majú žiaci 7 hodín v anglickom jazyku, čo znamená, že na siedmych vyučovacích hodinách hovoria dvojjazyčne. Sú to rôzne predmety podľa veku žiakov a ročníka.

Vo všeobecnosti ide o predmety ako anglický jazyk, matematika, prírodoveda/prvouka, výchovy, informatika, dejepis či občianska náuka. U žiakov na druhom stupni sa postupne pridávajú aj iné predmety.

Triedy s bilingválnym programom sa otvárajú každoročne už tretí školský rok. Pri zápise a nástupe do 1. ročníka však dieťa nemusí vedieť po anglicky.

Pri zápise žiakov do 1. ročníka sa otvárajú dve paralelné triedy, kedy sa rodič môže rozhodnúť, do ktorej triedy svoje dieťa chce zapísať. Zo skúseností s výučbou v bilingválnych triedach odporúčame rodičom v deň zápisu stretnutie a pohovor dieťaťa s lektormi jazykovej školy WINGS.

Zdroj: Seredsity.sk

Školský výučbový systém má štyri dôležité piliere

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi postavila svoj školský výučbový systém na štyroch pilieroch, ktoré budú vaše deti formovať nielen po edukačnej stránke, ale aj po tej hodnotovej.

Vďaka nim tak žiaci dostanú nielen požadované vedomosti, ktoré sú nevyhnutné v 21. storočí, ale naučia ich aj hodnotám, ktoré z nich spravia pripravených a slušných ľudí do ďalších rokov ich života.

Výchova k hodnotám

Výchova osobností, ktoré sa učia úcte a pomoci druhým, ale aj slobode a zodpovednosti za svoje konanie. Vytvárajú dobré rodiny, charakterných odborníkov a formujú spoločnosť pre lepší život. Na Cirkevnej spoločne vytvárajú skvelé vzájomné vzťahy žiakov, pedagógov a rodičov.

Sú priateľskou a bezpečnou školou pre všetkých. Žiakov vychovávajú svojím prístupom, vzormi a prostredím. Dôležitá je výchova k hodnotám, ktoré dávajú zmysel každému bytiu. Spoločne sa tešia z úspechov druhých, učia žiakov zdravej súťaživosti, ale aj motivácii ísť za svojím snom. Žiakov však formuje aj príjemné prostredie a jedinečná atmosféra, ktorú táto škola jednoznačne má.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Jazykový progres žiakov

Jednotlivé vyučovacie hodiny sú odučené kvalifikovanými pedagógmi a zároveň aj kvalifikovanými lektormi z jazykovej školy WINGS. Dôraz sa kladie na individuálny prístup prostredníctvom skupín s malým počtom žiakov. Hravá forma výučby cudzieho jazyka je gro tohto pilieru. 

Anglický jazyk je komunikatívny jazyk dnešnej i tej nasledujúcej generácie. Dohovoríte sa ním všade na svete a jeho obrovskú dôležitosť si na tejto škole jednoznačne uvedomujú.

Rozvíjanie v digitálnych technológiách

Dnešná generácia je bezpochyby takzvanou digitálnou generáciou a aj preto prinášajú nové obsahy vzdelávania. Veľmi obľúbenou sa stala aplikovaná informatika v 7., 8., a 9. ročníku. Vďaka nej sa žiaci naučia využívať nové technológie, ktoré sú už neodmysliteľnou súčasťou dnešného života.

Nové aplikácie znamenajú nové zručnosti a nové myslenie v širších súvislostiach. Výučba programovania dáva žiakom možnosť realizovať ich vlastné nápady už v takto mladom veku. Pokroková je určite aj mediálna výchova v deviatom ročníku, na ktorej sa žiaci učia selektovať a interpretovať mediálne obsahy a primárne hladať a overovať zdroje informácií.

Zdroj: Seredsity.sk

Dobrovoľníctvo už v mladom veku

V rámci dobrovoľníctva vedú svojich žiakov k vnímavosti voči potrebám iných ľudí a taktiež ich učia konať dobro bez nároku na finančnú odmenu. Žiaci tak zažívajú pocit spolupatričnosti a zároveň získavajú skúsenosti, ktoré ich formujú do ďalšieho života. Je pre nich dôležité, aby ich žiaci poznali vlastnú hodnotu a zmysel svojej životnej cesty.

Pevne veríme, že sme vám dokázali ukázať CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v plnej kráse. Musíme uznať, že nás prekvapila svojím pokrokovým vnímaním a svojimi odbornými a profesionálnymi učiteľmi, ako aj samotným vedením školy.

V prípade, že by ste sa chceli o tejto škole dozvedieť ešte viac, tak vám určite odporúčame ich webovú stránku www.czssered.edupage.org alebo ich facebookovú stránku, kde sa taktiež môžete dozvedieť zaujímavé informácie o ich fungovaní. Vaše otázky môžete tiež smerovať na email riaditel.czssered@gmail.com.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroje: CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi
Zdieľať na Facebooku