25.09.2023, meniny má
8. februára 2022

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď oslávi o rok 70 rokov skúseností, vzdelávania a úspechov. Prečo dať svoje dieťa práve na túto školu?

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď oslávi o rok 70 rokov skúseností, vzdelávania a úspechov. Prečo dať svoje dieťa práve na túto školu?
Zdroj: seredsity.sk

O seredskom gymnáziu vieme, že tu študovali úžasné osobnosti, pracujú v ňom skvelí učitelia a žiaci sa môžu detailnejšie zaoberať predmetmi, ktoré ich zaujímajú. Túto školu vyštudovalo naozaj veľa Seredčanov, ale aj ľudí zo širokého okolia a mnohí z vás máte určite na „gympel“ nádherné spomienky.

Cieľom seredského gymnázia je orientovať kvalitu prípravy žiakov na úspešné zvládnutie nielen prijímacích skúšok na vybrané vysoké školy, ale aj zvládnuť celé štúdium na zvolenej vysokej škole, univerzite, či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Gymnázium v Seredi má minimálny počet nezamestnaných absolventov

Čo sa GVMS darí? Pripravovať študentov na život najlepšie, ako to ide. Výsledky externej časti maturít žiakov seredského gymnázia sú naozaj na veľmi vysokej úrovni. V SCIO testoch, ktoré nahrádzajú prijímacie skúšky na mnohých vysokých školách, sú mnohí zo žiakov veľmi úspešní. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR takisto potvrdzuje, že z tohto gymnázia je minimálny počet nezamestnaných absolventov.

Kvalitnú reputáciu seredského gymnázia potvrdzuje aj štatistika z roku 2020 – 100 % absolventov Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď sa dostalo na vysoké školy. V prospech školy hovoria aj čísla zamestnanosti absolventov – za posledných päť rokov sú to iba štyria nezamestnaní absolventi. V aktuálnom rebríčku neziskovej organizácie INEKO obsadilo GVMS skvelú 5. priečku medzi gymnáziami Trnavského kraja.

reklama

Čo viac môže budúci stredoškolák chcieť? Ak sa rozhodnete svoje dieťa prihlásiť na štúdium na tejto škole, tieto všeobecné výsledky dokazujú, že bude študovať na naozaj kvalitnej škole s históriou.

ZDROJ: SEREDSITY.SK

Zoznámte sa s GVMS počas Dňa otvorených dverí na Valentína

Deň otvorených dverí bude musieť byť kvôli pandemickým opatreniam online a koná sa v pondelok 14. februára 2022 o 17.00 hod. Pre všetkých rodičov a žiakov je to skvelá príležitosť získať mnoho praktických informácií s pridanou hodnotou, ktoré sú dôležité pre vaše rozhodnutie. Keď chcete sledovať online video zo Dňa otvorených dverí naživo, stačí kliknúť na tento odkaz.

Sledovať udalosť na Facebooku môžete zas na tomto odkaze. Okrem toho odporúčame navštíviť aj webovú stránku školy.

ZDROJ: SEREDSITY.SK

Februárové prípravné kurzy zdarma sú skvelým štartom k úspešným prijímacím skúškam

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď pripravilo pre žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ zdarma prípravné kurzy k prijímacím skúškam zo slovenského jazyka a matematiky (každý predmet dva dni po 45 minút) v termínoch 17. 2. 2022 a 24. 2. 2022  – vždy o 15.00 hod. a o 16.00 hod. Prihlásiť sa dá elektronicky emailom na adrese gymsered@zupa-tt.sk.

Záujemcom budú následne na ich emaily zaslané študijné materiály a kódy, ktorými sa na kurzy v MS Teams prihlásia.

ZDROJ: GVMS

Čo robí seredské gymnázium inak?

1. Prípravné kurzy

V prvom rade Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď ponúka každý rok prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium. Žiaci 5. a 9. ročníkov si zopakujú s vyučujúcimi učivo zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, čím sa škola snaží eliminovať prípadný stres na prijímacích skúškach.

2. Moduly

Moduly predstavujú prístup, ktorý pomáha žiakom profilovať sa. V 1. a 2. ročníku 4- ročného štúdia (t. j. v triedach kvinta a sexta 8-ročného štúdia) si žiaci osvoja všeobecný základ. V posledných dvoch ročníkoch sa potom venujú rozširujúcemu štúdiu preferovaných predmetov v rámci štyroch modulov, a to:

 • technický,
 • prírodovedný,
 • ekonomický,
 • spoločenskovedný.

ZDROJ: SEREDSITY.SK

3. Je to škola, ktorá dbá na cudzie jazyky

Na tejto škole sa snažia rozvíjať cudzie jazyky s prihliadnutím na požiadavky súčasných zamestnávateľov. Škola kladie dôraz na posilnenie výučby cudzích jazykov, prioritne angličtiny a nemčiny, pretože plne rozumie súčasnému trhu práce.

Aby seredské gymnázium lepšie rozvíjalo jazykové kompetencie svojich študentov, posilnilo cudzie jazyky na štyri hodiny týždenne v ročníkoch 1. – 3. (kvinta – septima) a v maturitnom ročníku prvý cudzí jazyk (angličtina) na päť hodín týždenne.

Cudzie jazyky môžete na gymnáziu využiť aj v praxi: 

 • Anglický jazyk žiaci využijú v dvoch prebiehajúcich projektoch Erasmus +:
 1. staršie ročníky v projekte pod názvom NOE (stop extrémizmu) spolupracujú  s pedagógmi a žiakmi zo sicílskeho Leonforte, španielskej Malagy a portugalského Caldas da Rainha,
 2. pre žiakov 8-ročného štúdia (príma – kvarta) je určený projekt Prvá pomoc a zdravý životný štýl, v ktorom sú okrem GVMS zapojení žiaci a pedagógovia zo Španielska, Portugalska, Estónska a Severného Macedónska.
 • Nemecký jazyk využijú žiaci napríklad pri exkurziách do Rakúska alebo počas výmenného pobytu so študentmi Sociálno-pedagogického gymnázia v nemeckom meste Stuttgart.

ZDROJ: SEREDSITY.SK

4. Záleží tu na každom žiakovi

Vzhľadom na to, že naše seredské gymnázium nie je veľmi veľké, poskytuje možnosť venovať sa jednotlivým žiakom aj individuálne podľa potreby.

Vďaka rozličným podujatiam rozvíja medzi žiakmi komunitnú spoluprácu, ktorá pretrváva často i počas vysokoškolského štúdia. Počas dištančného vzdelávania poskytuje škola žiakom v prípade potreby aj digitálnu podporu a technické vybavenie.

ZDROJ: SEREDSITY.SK

5. Rozvíjajú talentovaných žiakov

Talentovaní žiaci tu majú možnosť rozvíjať sa hlavne vďaka kvalitnej príprave na vedomostné súťaže a olympiády, ako aj možnosti zapájať sa do športových súťaží. Žiaci zo seredského gymnázia vyhrávajú krajské, celoštátne i medzinárodné kolá.

Približne štvrtina žiakov získa každoročne aj finančné ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy. Niektorí sú dokonca prijímaní na univerzity už na základe úspešného riešenia predmetových olympiád, prípadne iných celoštátnych či medzinárodných súťaží.

Na seredskom gymnáziu študenti súťažia pravidelne na olympiádach zo širokej škály predmetov: matematika, biológia, chémia, anglický jazyk, nemecký jazyk, olympiáda mladých vedcov ISJO, IQ olympiáda či olympiáda ľudských práv.

Medzi súťaže, ktorých sa aj vaše dieťa bude môcť pravidelne zúčastňovať, patria napríklad Zenit a PYTHON CUP (programovanie), Pytagoriáda, Expert, Sudoku, iBobor, Matematický náboj alebo sa môže aktívne zapájať do prednesu poézie a prózy a mnohých iných.

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

Čo čaká na budúcich gymnazistov?

 • rozvoj digitálnych kompetencií a ich využívanie v mnohých vyučovacích predmetoch,
 • výmenné pobyty s gymnazistami v Tišňove,
 • zaujímavé exkurzie a besedy,
 • Akadémia veľkých diel,
 • študentská JA firma,
 • rozvoj jazykových kompetencií a kooperácia so žiakmi iných krajín prostredníctvom E-Twinningu a projektov Erazmus +,
 • tradičné akcie školy (imatrikulácie, stužková slávnosť, gymnaziálny ples, lyžiarsky výcvik, venčeková slávnosť),
 • zážitkové vyučovanie,
 • stále modernejšie učebne a príjemné prostredie školy (zelená trieda a workout prvky v exteriéri školy, dve telocvične, posilňovňa, relax zóny a útulný bufet),
 • rôzne záujmové krúžky,
 • rozvíjanie emocionálnej inteligencie, estetického cítenia či rôzne dobrovoľnícke aktivity (pomoc ľuďom, zvieratám, prírode),
 • workshopy a aktivity zamerané na prevenciu kyberšikany, pochopenie rôznych historických etáp, ekológiu, kyberbezpečnosť či na zvýšenie občianskeho povedomia a finančnej gramotnosti žiakov.

ZDROJ: GVMS

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi odporúčame aj my v Seredsity.sk

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je naozajstnou špičkou, čo sa týka moderného vzdelávania žiakov. Okrem všetkého, čo ste si mohli prečítať vyššie, dostalo mnoho talentovaných a vzdelaných ľudí nielen zo Serede, ktorí pôsobia po celom Slovensku, ale i v zahraničí, dobré základy práve vďaka tomuto gymnáziu.

V našej redakcii sa taktiež nachádza zopár redaktorov, ktorí vyštudovali práve túto školu. Sami uznávame, že prístup a príprava od našich skorých študentských čias bola naozaj kvalitná. Či už ide o predmety z oblasti prírodných vied, ekonómie, technického zamerania alebo cudzích jazykov, môžeme povedať, že sme naozaj spokojní a veríme, že tak budú aj všetci budúci študenti seredského gymnázia.

ZDROJ: GVMS

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

 

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

ZDROJ: SEREDSITY.SK

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: GVMS
Zdieľať na Facebooku