16.04.2024, meniny má
13. marca 2024

Hľadá sa Konateľ pre Správu majetku Sereď. Potrebné sú znalosti zákonov, vysoká škola aj riadiace schopnosti

Hľadá sa Konateľ pre Správu majetku Sereď. Potrebné sú znalosti zákonov, vysoká škola aj riadiace schopnosti
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

Mesto Sereď v zastúpení primátora mesta Ing. Ondreja Kurbela vyhlasuje výberové konanie na funkciu KONATEĽ spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď.

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomického, právnického, alebo technického zamerania

Potrebné znalosti a iné osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie

 • znalosť z oblasti právnych predpisov týkajúcich sa nájmu a podnájmu nebytových priestorov, nakladania s majetkom subjektov verejnej správy a z oblasti obchodného práva,
 • riadiace schopnosti,
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office a iné,
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita,
 • bezúhonnosť.

Ďalšie výhody uchádzača

 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní,
 • znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • znalosť zákona o majetku obcí,
 • znalosť zákona o dani z príjmov a zákona o DPH,
 • obchodnícke zručnosti,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • skúsenosti s prípravou a podávaním projektov zameraných na získavanie finančných prostriedkov z grantov a fondov.

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia

 • žiadosť o prijatie na uvedenú funkciu;
 • profesijný štruktúrovaný životopis zameraný na riadiacu a odbornú prax;
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z o registri trestov;
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri vzdelaní získanom v zahraničí doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania v súlade so
 • zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní pre výkon povolania, vydané pred 1.1.2016), prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelania;
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR pre potreby výberového konania (podpísaný vlastnou rukou).

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1. máj 2024.

Ponúkaný mesačný plat konateľa brutto: 2500 eur.

reklama
konateľ

Zdroj: freepik.com

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu konateľa spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie konateľ – Správa majetku Sereď, s.r.o.,. – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, resp. na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi najneskôr do 3. apríla 2024 do 12.00 hodiny.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 5. apríla 2024 o 10.00 hod. v Malej zasadačke na Mestskom úrade v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď.

Upozornenie

Uchádzačom nebude zasielaná pozvánka na výberové konanie, je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v Seredi. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia vyhlásené podmienky výberového konania. Na oneskorene podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Poznámka:

Nejedná sa o výberové konanie v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní konateľa mestskej obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o., rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Seredi na návrh výberovej komisie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku