19.05.2024, meniny má
19. júna 2020

Primátor odovzdal ocenenia, ktoré poputovali najaktívnejším a najúspešnejším pedagógom nášho mesta

Primátor odovzdal ocenenia, ktoré poputovali najaktívnejším a najúspešnejším pedagógom nášho mesta
Zdroj: seredskenovinky.sk
reklama

Dňa 17. júna 2020 boli opäť, tak ako každý rok, ocenení najaktívnejší a najúspešnejší pedagogickí zamestnanci z nášho mesta. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou mesta Sereď na pôde Mestského úradu v Seredi. So svojimi spolupracovníkmi ho pripravila vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu, pani Silvia Kováčová. Prečítajte si, za aké činnosti dostali pedagógovia zo Serede ocenenia.

Pre študentov sú ocenení pedagógovia osobnosťami

Tento rok boli učitelia zo základných a stredných škôl v našom meste ocenení v rámci viacerých kategórií, a to:

  • vynikajúci pedagóg I. stupňa základnej školy,
  • vynikajúci pedagóg II. stupňa základnej školy,
  • vynikajúci pedagóg strednej školy,
  • vynikajúci pedagóg voľno-časových aktivít,
  • vynikajúci pedagóg navrhnutý žiakmi.

Je nepochybné, že tí správni učitelia prispievajú k veľkému rozvoju žiakov. V neposlednom rade formujú aj osobnosti žiakov v našich školách, odovzdávajú im potrebné  vedomosti a pripravujú ich na budúce povolania.

Pre kolegov sú ocenení pedagógovia inšpiráciou, pre žiakov a študentov sú zaiste osobnosťami.  Ocenenia odovzdal primátor nášho mesta Martin Tomčányi a jeho zástupca Ľubomír Veselický. Akcie sa zúčastnili riaditelia aj ďalší zamestnanci jednotlivých škôl.

reklama
Slávnostné oceňovanie učiteľov

zdroj: seredskenovinky.sk

Vynikajúci pedagóg I. stupňa základnej školy

Mgr. Iveta Urbanová zo ZŠ Jana Amosa Komenského – žiakov inšpiruje, motivuje, usmerňuje, pomáha im. S veľkým pochopením sa venuje zdravotne znevýhodneným a individuálne začleneným deťom. Hravé a zábavné vyučovanie bohato dopĺňa primeraným využívaním informačno-komunikačných technológií a úspešne zavádza alternatívne a inovatívne metódy vyučovania.

Vo vzdelávaní uplatňuje konštruktívny prístup, u prváčikov vyučuje hodiny matematiky prostredníctvom Hejného metódy. Žiaci pod jej vedením žnú úspechy v recitačných, umeleckých a vedomostných súťažiach. Organizuje tematické aktivity na podporu udržiavania slovenských regionálnych tradícií. Deti motivuje a vedie k estetickému i umeleckému cíteniu, nacvičuje kultúrne programy, ktorými obohacuje akcie v škole, v rámci mesta, ale i v DD a DSS v Seredi.

Do akcií svojej triedy zapája nielen rodičov, ale i starých rodičov, organizuje tematické dni „Vyučovanie so starými rodičmi“, vťahuje ich do života a diania svojej triedy.

Mgr. Zdenka Pekaríková zo ZŠ Juraja Fándlyho – v uplynulom roku dosahovala  vo výchovno-vzdelávacom procese a v pedagogickej činnosti vynikajúce výsledky. Žiakov zapájala do matematických, recitačných, výtvarných, športových a speváckych súťaží.

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie zodpovedá za oblasť zdravej výživy, organizuje výstavy ovocia a zeleniny, besedy na tému Čo je zdravé a čo nie. Zapojila svoju triedu do aktivity Na bicykli do školy. So svojimi žiakmi sa každoročne zapája do rôznych kultúrnych programov.

Vynikajúci pedagóg II. stupňa základnej školy

Mgr. Silvia Strigáčová zo Špeciálnej ZŠ – pracuje v školstve 18 rokov, z toho v oblasti špeciálneho školstva pôsobí 14 rokov. Vedie predmetové komisie a spravuje oblasť spoločensko-vedných a esteticko-výchovných predmetov. Plní so žiakmi na II. stupni úlohy v oblasti dopravnej výchovy, zabezpečuje výchovné a kariérové poradenstvo nielen pre žiakov, ale aj pre ich zákonných zástupcov.
Aktívne spolupracuje s partnerskými organizáciami v prospech našich žiakov v oblasti psychologickej a špeciálno-pedagogickej rediagnostiky, riešenia problémového správania žiakov, zanedbávania povinnej školskej dochádzky i v sociálnej oblasti. Spolu so žiakmi sa zápája do rôznych projektov a súťaží.

Mgr. Alena Krivošíková zo ZŠ Jana Amosa Komenského – pracuje ako učiteľka nižšieho stredného vzdelávania od roku 1985. Svoje schopnosti maximálne  využíva pri pedagogickej činnosti, vo vyučovacom procese i mimo neho. Už viac ako 15 rokov pôsobí v škole ako výchovný poradca. Žiakov usmerňuje a pomáha im s výberom stredných škôl, zapája sa s nimi do rôznych projektov v oblasti voľby povolania.

Poskytuje žiakom cenné informácie, organizuje stretnutia s rodičmi i so zástupcami stredných škôl. Svedomito pristupuje k spracovaniu a poskytovaniu údajov do systémov súvisiacich s jej prácou. Počas celej svojej kariéry zastáva aj úlohu  triednej učiteľky.

V popoludňajších hodinách sa venuje talentovanej mládeži, ktorú pripravuje na vedomostné olympiády, kde dosahujú výborné výsledky v okresných, krajských aj celoslovenských kolách. Okrem bohatej činnosti v škole je dlhoročnou členkou poroty okresného kola geografickej olympiády.

Mgr. Katarína Pushenreiterová zo ZŠ Juraja Fándlyho – na škole pracuje od roku 2018, vyučuje biológiu, ekológiu a fyziku. Aj napriek tomu, že na škole pôsobí pomerne krátko, pokladáme jej prácu za veľký prínos. V roku 2019 zapojila žiakov do veľkého množstva rôznorodých aktivít, napr. súťaž Zelený svet, v ktorej ňou pripravovaná žiačka obsadila 1. miesto na Slovensku.

So žiakmi aktívne zapájala i do projektu Čerstvé hlavičky. V uplynulom roku pripravila pre žiakov veľa podnetných exkurzií aj besedy s odborníkmi. Venuje sa i záujmovej činnosti zameranej na varenie a pečenie z lokálnych surovín. Pripravovala so žiakmi rovesnícke vyučovanie pre mladších žiakov, ale i divadelnú hru. Zaviedla na škole separovaný zber zubných kefiek a neustále sa snaží vštepovať žiakom ekologické cítenie. Je koordinátorkou programu Zelená škola a environmentálnej výchovy.

Vynikajúci pedagóg strednej školy

Mgr. Marianna Krčmáriková z Gymnázia Vojtecha Mihálika – na škole pôsobí od roku 2002. Pripravuje žiakov na Olympiádu v nemeckom jazyku a podieľa sa na realizácii maturitných skúšok v pozícii  predsedníčky predmetovej maturitnej komisie.

Veľmi aktívne sa zúčastňuje na príprave kultúrnych programov našej školy. Pod jej vedením vystupovali žiaci na Župnej olympiáde v Trnave, zúčastnili sa súťaži Folklórna Sereď či Slávik Slovenska a vystúpili s programom aj v rámci medzinárodnej projektovej spolupráce. Vyučujúca sa podieľala na príprave akadémie pri príležitosti významného výročia Ľ. Štúra.

PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie Sereď – vo svojej dlhoročnej pedagogickej praxi tvorí a do vyučovacieho procesu uvádza inovatívne metódy tvorivého písania a zážitkového učenia. Venuje sa študentom, odhaľuje ich talent, rozvíja ich tvorivé schopnosti a podporuje kreativitu. Odmenou za obetavú prácu, neraz aj v osobnom voľnom čase, sú dosiahnuté úspechy žiakov v recitačných, literárnych súťažiach či v súťažiach tvorivého písania.

Je každoročnou úspešnou autorkou projektov spojených s kultúrou, umením a umeleckou tvorbou, ako Knižné hody či Živá reťaz – ľudia spojení knihami. Spolupracuje so Slovenskou nadáciou srdca a venuje sa tiež projektu Výučba holokaustu na SŠ. Šíri medzi študentmi myšlienky predchádzania národnej, náboženskej a rasovej neznášanlivosti, akémukoľvek násiliu a nenávisti.

Vynikajúci pedagóg voľnočasových aktivít

Mgr. Hajnalka Lanczová zo ZŠ Juraja Fándlyho – na škole začala pracovať ako vychovávateľka v roku 2008. V uplynulom roku viedla 8. oddelenie ŠKD a popritom sa venovala aj práci sociálnej pedagogičky. Zorganizovala množstvo zaujímavých aktivít – interaktívne dielne s témou Bezpečnostné návyky, environmentálnu akciu Myslím logicky, žijem ekologickyEkohry pri príležitosti Svetového dňa vody či preventívny program Zippyho kamaráti.

Ako sociálna pedagogička pripravila množstvo besied – Stop násiliu a šikane, Počítač dobrý kamarát, zlý pán, Šikana a kyberšikana, Konflikt a ja. Spolupracuje s organizáciou EDUMA.

Eva Šmigrovská, DiS. zo ZUŠ Jána-Fishera Kvetoňa – je členkou predmetovej komisie výtvarného odboru na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Venuje sa umeleckému rastu žiakov výtvarného odboru ZUŠ, pripravuje ich na rozličné prezentácie/výstavy výtvarných prác, akcie a projekty školy a mesta Sereď.

Podieľa sa na tvorbe spoločných projektov ZUŠ prezentovaných v Dome kultúry v Seredi, a to výtvarným spracovaním scény, originálnym zhotovením plagátov a pozvánok. Je autorkou grafických návrhov pozvánok pre Knižné hody v Seredi a výstavy Dotyky s umením – prezentácia výtvarných prác žiakov a absolventov školy v Mestskom múzeu v Seredi. So žiakmi svojej triedy sa úspešne zapojila do viacerých projektov.

Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju – Návrh žiackych a študentských parlamentov

PaedDr. Jana Očenášová zo ZŠ Jana Amosa Komenského – návrh napísali deti v tomto znení: „Pani učiteľka je milá a láskavá. Vie nám dobre vysvetliť učivo a pripraviť nás na písomky. Páčia sa nám s ňou hodiny TSV. Na pani učiteľke si ceníme, že nás naučila nevzdávať sa. Pani učiteľka nás často vie rozosmiať. Pani učiteľka nás naučila, prečo je dôležité byť dobrým kolektívom.“

PaedDr. Jana Čelárová zo ZŠ Jana Amosa Komenského – deti napísali takýto návrh: „S pani učiteľkou sú hodiny zábavné, často robíme praktické aktivity, ktoré vyplývajú zo života. Vie dobre vysvetliť učivo, pri jej spôsobe výkladu si toho veľa zapamätáme. Často pracujeme v skupinkách, čím nás učí spolupracovať. Keď chýbame a niečo nevieme, tak nemá problém nám učivo vysvetliť. Je milá, rozumie žiakom, myslí pozitívne. Keď nám vystane čas na hodinách, dokáže sa s nami porozprávať aj o bežných veciach a zabaviť sa.“

Mgr. Juraj Hošták zo ZŠ Juraja Fándlyho – návrh od detí: „Pri návrhoch na oceňovanie učiteľov nemôžeme zabudnúť ani na pána učiteľa Hoštáka. Ten je tiež vždy pozitívne naladený. Nikdy sme ho nevideli mračiť sa alebo rozčuľovať sa. Je trpezlivý, ochotný, či už vysvetliť učivo mladším, alebo pomôcť starším. Je taký dobrosrdečný, že máme pocit, že sa nikdy nedokáže nahnevať. Dokonca nám nedáva ani poznámky! Učí už veľa rokov, no stále máme všetci pocit, že mladým rozumie. Je empatický, snaží sa porozumieť tomu, ako sa cítime. Na ocenenie učiteľov sme si ho vybrali, pretože si myslíme, že by mohol byť vzorom pre ostatných učiteľov.“

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku