05.12.2021, meniny má
16. novembra 2020

Chcete sa stať vedúcim oddelenia životného prostredia? Mesto Sereď vyhlásilo výberové konanie na túto pozíciu

Chcete sa stať vedúcim oddelenia životného prostredia? Mesto Sereď vyhlásilo výberové konanie na túto pozíciu
Zdroj: seredsity.sk/Michal Dinga
reklama

Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu – vedúci oddelenia životného prostredia. Ak máte záujem stať sa odborníkom pre mesto, ktorý bude mať na starosti oblasť zelene, ovzdušia a iných vecí, neváhajte si poslať životopis.

Čo je náplňou práce?

Vedúci oddelenia životného prostredia zodpovedá za:

 • činnosť oddelenia po stránke odbornej v oblasti zelene, ovzdušia, odpadov, poplatkov, detských ihrísk, pohrebísk, túlavých a nebezpečných psov,
 • za činnosť oddelenia po stránke organizačnej a personálnej (zamestnanci oddelenia životného prostredia a zberného dvora),
 • zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta, za svoju časť rozpočtu.

Kvalifikačné predpoklady                 

 • vysokoškolské vzdelanie I a II. stupňa – výhodou zameranie na životné prostredie,
 • prenesený výkon štátnej správy platný podľa vyhlášky č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie,
 • odborná prax minimálne 3 roky, prax v riadení vítaná.

Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • znalosť platných právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva, ktoré určujú práva a povinnosti obce,
 • znalosť zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • znalosť zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov,
 • znalosť zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
 • vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
 • vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
 • znalosť platného právneho predpisu pre oblasť pohrebníctva, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony),
 • znalosť platného právneho predpisu pre oblasť odchytu túlavých psov, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti),
 • znalosť platného právneho predpisu pre oblasť prevádzkovania detských ihrísk   a pieskovísk, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, vyhláška č. 521/2007 Z. z. Vyhláška MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská),
 • znalosť platného právneho predpisu pre oblasť deratizácie a dezinfekcie verejných priestranstiev, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady,
 • znalosť zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • znalosť zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve,
 • znalosť zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Taktiež by ste mali mať manažérske a organizačné schopnosti, ale aj ďalšie vlastnosti ako komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, kreatívnosť, asertivita či precíznosť. Samozrejmosťou je zvládanie záťažových situácií, bezúhonnosť a morálne predpoklady, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a znalosť práce s PC – Microsoft Office, práca na internete.

Uchádzači  o pracovnú pozíciu predložia nasledovné doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
 • motivačný list, profesijný a štruktúrovaný životopis,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní skúšky – prenesený výkon štátnej správy platný podľa vyhlášky č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Aké bude odmeňovanie a kedy nastúpite?

Zamestnanec bude dostávať funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predpokladaný termín nástupu do práce je najneskôr január 2021, resp. dohodou.

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Vedúci oddelenia životného prostredia“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi  do 7.decembra 2020 vrátane do 12.00 hod.

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači. Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: Mesto Sereď
Zdieľať na Facebooku