24.06.2024, meniny má
20. januára 2023

GVMS potvrdzuje svoju výbornú reputáciu. Ako sú na tom žiaci s uplatnením na trhu? Prinášame veľký prehľad o seredskom gymnáziu

GVMS potvrdzuje svoju výbornú reputáciu. Ako sú na tom žiaci s uplatnením na trhu? Prinášame veľký prehľad o seredskom gymnáziu
Zdroj: Seredsity.sk

Ak vaše ratolesti rozmýšľajú nad štúdiom na Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď, tak ste na správnom mieste. Fakty, štatistiky a výsledky GVMS, ktoré odznejú v tomto článku, vás utvrdia v tom, že vaše dieťa bude študovať na modernej škole s dlhoročnou tradíciou.

O seredskom gymnáziu vieme, že tu študovali úžasné osobnosti, pracujú v ňom skvelí učitelia a žiaci sa môžu detailnejšie zaoberať predmetmi, ktoré ich zaujímajú. Túto školu vyštudovalo naozaj veľa Seredčanov, ale aj ľudí zo širokého okolia a mnohí z vás máte určite na „gympel“ nádherné spomienky. 

Cieľom seredského gymnázia je orientovať kvalitu prípravy žiakov na úspešné zvládnutie nielen prijímacích skúšok na vybrané vysoké školy, ale aj zvládnuť celé štúdium na zvolenej vysokej škole, univerzite, či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je v regióne špičkou, čo sa týka moderného vzdelávania žiakov. 

Zdroj: Seredsity.sk

reklama

Vzdelávanie vo vybraných moduloch pomáha žiakom profilovať sa. V 1. a 2. ročníku 4-ročného štúdia (t. j. v triedach kvinta a sexta 8-ročného štúdia) si žiaci osvoja všeobecný základ. V posledných dvoch ročníkoch sa potom venujú rozširujúcemu štúdiu preferovaných predmetov v rámci štyroch modulov, a to:

 • technický,
 • prírodovedný,
 • ekonomický,
 • spoločenskovedný.

Vďaka rozličným podujatiam rozvíja gymnázium medzi žiakmi komunitnú spoluprácu, ktorá pretrváva často i počas vysokoškolského štúdia. Počas dištančného vzdelávania poskytuje škola žiakom v prípade potreby aj digitálnu podporu a technické vybavenie.

Zdroj: Seredsity.sk

Februárové kurzy pripravia žiakov na prijímacie skúšky 

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď ponúka každý rok prípravné kurzy pre záujemcov o štúdium. Žiaci 5. a 9. ročníka ZŠ sa môžu prihlásiť na prezenčné prípravné kurzy k prijímacím skúškam zo slovenského jazyka a matematiky.

Zopakujú si dôležité témy, rôzne testy a obsah učiva, s ktorým sa žiaci pravdepodobne stretnú, čím sa škola snaží eliminovať prípadný stres na prijímacích skúškach.

Kurzy budú prebiehať v termínoch 6. a 13. februára 2023 so začiatkom o 14.30 hod. do 16.10 hod. Prihlásiť sa dá elektronicky emailom na adrese gymsered@zupa-tt.sk. Okrem toho odporúčame navštíviť aj webovú stránku školy.

Zdroj: GVMS

Maturanti GVMS majú nadpriemerné výsledky oproti celonárodnému priemeru 

Vo všetkých troch predmetoch (slovenský jazyk a literatúra, anglicky jazyk, matematika) dosiahlo GVMS vyššie percento, ako bol celonárodný priemer. V maturite zo slovenského jazyka a literatúry mali žiaci priemernú úspešnosť  14,3 % nad národným priemerom a obsadili 8. miesto zo všetkých stredných škôl v TTSK.

V anglickom jazyku v rámci Trnavského kraja obsadili 12. miesto z 51 stredných škôl v kraji, kde sa písala úroveň B2 a prevýšili celonárodný priemer o 3 %.

V externej časti maturity z matematiky obsadili 3. miesto z 22 stredných škôl v kraji, v ktorých sa matematika písala, a žiaci dosiahli priemernú úspešnosť o 6 % vyššiu, ako bol celonárodný priemer. 

Zdroj: Seredsity.sk

V testovaní T9 žiaci obstáli výborne

Žiaci triedy kvarta absolvovali v školskom roku 2021/2022 Testovanie 9 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. V rebríčku všetkých základných škôl a osemročných gymnázií v kraji, na ktorých sa Testovanie 9 robilo (celkovo 129 škôl), obsadili v predmete slovenský jazyk a literatúra žiaci GVMS krásne 5. miesto a v predmete matematika dokonca 3. miesto. 

V obidvoch predmetoch dosiahli žiaci seredského gymnázia percento úspešnosti vysoko nad národný priemer:

 • Slovenský jazyk a literatúra 20,4  % nad národný priemer
 • Matematika 30,3%  nad národný priemer

Zdroj: Seredsity.sk

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď má minimálny počet nezamestnaných absolventov

Pripravovať študentov na život najlepšie, ako to ide. To je cieľom Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď. V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave škola každoročne zisťuje informáciu ohľadom počtu nezamestnaných absolventov GVMS. Za posledných šesť rokov sú to iba štyria nezamestnaní absolventi.

Výbornú reputáciu seredského gymnázia potvrdzuje aj štatistika z roku 2020 – 100 % absolventov Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď sa dostalo na vysoké školy. Z celkového počtu 44 maturantov v školskom roku 2021/2022 bolo prihlásených na vysokú školu 42 študentov, z ktorých všetci nastúpili na ďalšiu akademickú cestu. 

V SCIO testoch, ktoré nahrádzajú prijímacie skúšky na niektorých vysokých školách, sú mnohí zo žiakov veľmi úspešní. V  rebríčku neziskovej organizácie INEKO z roku 2020/2021 obsadilo GVMS skvelú 5. priečku zo všetkých gymnázií Trnavského kraja. V poslednom rebríčku INEKO za rok 2021/2022 sa Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď posunulo ešte vyššie a umiestnilo sa na 4. mieste zo všetkých gymnázií TT kraja. 

Výchovná poradkyňa urobila aj analýzu, na aké typy škôl sa žiaci dostali. 32,56 % zo všetkých maturantov prihlásených na vysokú školu (VŠ) sa umiestnilo na VŠ technického smeru, 23,26 % na VŠ ekonomického smeru, 23,26 % prírodovedného smeru a 20,93 % spoločenskovedného zamerania.

Z hľadiska ich ďalšieho uplatnenia ide o výborné štatistiky a vytvára sa tým dobrý predpoklad, že Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď bude produkovať absolventov, ktorí nemajú problém uplatniť sa na trhu práce.

Zdroj: Seredsity.sk

Žiaci získavajú skúsenosti na úspešných olympiádach. Aké úspechy dosiahli v školskom roku 2021/2022? 

Talentovaní študenti majú na škole možnosť rozvíjať sa hlavne vďaka kvalitnej príprave na vedomostné súťaže a olympiády, ako aj príležitosti zapájať sa do športových súťaží. Žiaci zo seredského gymnázia vyhrávajú krajské, celoštátne i medzinárodné kolá.

Približne štvrtina žiakov získa každoročne aj finančné ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy. Niektorí sú dokonca prijímaní na univerzity už na základe úspešného riešenia predmetových olympiád, prípadne iných celoštátnych či medzinárodných súťaží.

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď v školskom roku 2021/2022 úspešne reprezentovalo 53 žiakov a z toho 36 bolo úspešných v predmetových olympiádach a vedomostných súťažiach.

Najväčšie úspechy v celoslovenských kolách predmetových olympiád a súťaží sú nasledujúce:

 • Strieborné pásmo v celoštátnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín,
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Štúrovo pero,
 • 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko,
 • 1. miesto v celoštátnej súťaži Jazykový kvet,
 • 2. a 7. miesto v celoslovenskom výbere v Olympiáde mladých vedcov,
 • 3. a 6. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku,
 • 1. miesto v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. 

Zdroj: Seredsity.sk

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď kladie veľký dôraz na cudzie jazyky

Na tejto škole sa snažia rozvíjať cudzie jazyky s prihliadnutím na požiadavky súčasných zamestnávateľov. GVMS kladie dôraz na posilnenie výučby cudzích jazykov, prioritne angličtiny a nemčiny, pretože plne rozumie súčasnému trhu práce.

Aby seredské gymnázium lepšie rozvíjalo jazykové kompetencie svojich študentov, posilnilo cudzie jazyky na štyri hodiny týždenne v ročníkoch 1. – 3. (kvinta – septima) a v maturitnom ročníku prvý cudzí jazyk (angličtina) na päť hodín týždenne.

Anglický jazyk žiaci využijú v dvoch prebiehajúcich projektoch Erasmus+ a pri komunikácii so zahraničnými študentmi, pôsobiacimi na výmenných pobytoch. Nemecký jazyk využijú žiaci napríklad pri exkurziách do Rakúska.

Zdroj: Seredsity.sk

Aktívna podpora žiakov v rámci výmenných pobytoch v zahraničí 

Na škole prebiehajú v tomto roku dva aktívne programy spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus +. 

1. NOE Nie extrémizmu – nezabudni na minulosť

Staršie ročníky majú možnosť zapojiť sa do projektu pod názvom NOE Nie extrémizmu – nezabudni na minulosť. V tomto projekte navzájom spolupracujú pedagógovia a žiaci zo sicílskeho Leonforte, španielskej Malagy a portugalského Caldas da Rainha. Mobility v projektoch sú vždy zamerané mnohovrstvovo.

Popri historicko-kultúrnych prehliadkach krajín a miest, spoznávaní školských systémov, nových priateľov a kultúry danej krajiny sa žiaci zdokonaľujú v cudzom jazyku a oboznamujú sa s históriou partnerských krajín, konkrétne traumatickými kapitolami z ich dejín spojenými s extrémizmom každého druhu.

2. FAHL – Prvá pomoc a zdravý životný štýl

Pre žiakov 8-ročného štúdia (príma – kvarta) je určený projekt FAHL – Prvá pomoc a zdravý životný štýl, v ktorom sú okrem GVMS zapojení žiaci a pedagógovia zo Španielska, Portugalska a  Severného Macedónska.

Výmenné pobyty tohto druhu sú plné inšpirácií, praktického vzdelávania a zážitkov na celý život. Študenti sa zúčastňujú na tvorivých aktivitách k téme záchrany života a zdravého životného štýlu, spoznávajú kultúru i tradičné jedlá, no najmä prostredníctvom anglického jazyka si budujú priateľstvá. 

Zdroj: Seredsity.sk

Škola vychováva budúcich podnikateľov a podporuje žiakov vo vlastných projektoch 

Študentská firma Juvenis vzniká každoročne pod záštitou iniciatívy JA Slovensko ako nepovinný krúžok. Študenti si zakladajú firmu, vďaka ktorej si rozvíjajú svoje komunikačné a pracovné kompetencie. 

Nadobúdajú tak praktickú skúsenosť s problematikou fungovania reálnej firmy od jej založenia až po likvidáciu. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú súťaží, v ktorých dosahujú významné úspechy nielen ako kolektív, ale aj ako jednotlivci.

Napríklad, minulý rok získali 3. miesto na celoslovenskej súťaži Veľtrh podnikateľských talentov v oblasti Citi Finančné riadenie.

Zdroj: Seredsity.sk

Seredské gymnázium je známe dobrovoľníckými iniciatívami 

Pedagógovia Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď podporujú sociálne cítenie a empatiu študentov zapojením sa do rôznych zbierok, ako aj ekologické konanie žiakov, ktoré podporujú organizovaním zberu papiera, opotrebovaných batérií či triedením iného odpadu. Rozvíjajú tak žiakov nielen po inteligenčnej, ale aj po emocionálnej stránke.

Študenti sa za posledné obdobie zapojili do mnohých významných aktivít a zbierok školských pomôcok pre deti z Ukrajiny, zbierky pre potreby Farskej charity v Seredi či do zbierky Daruj teplo pre OZ Tulák.

Organizovali aj zbierku Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok pre DSS Sereď a zbierku vrchnákov z PET fliaš, ktoré boli odovzdané ako forma pomoci zdravotne postihnutej maloletej obyvateľke Serede.

Zdroj: Seredsity.sk

Dlhodobá a inšpiratívna spolupráca s českým Gymnáziom Tišnov

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď rozvíja dlhoročné partnerstvo s Gymnáziom Tišnov, ktoré trvá už 16 rokov. Výmenné pobyty medzi školami sú pre žiakov inšpirujúce. 

Počas nich sa žiaci majú možnosť v rámci vzájomných výmen spoznať, dozvedieť sa o histórii miest a nabrať inšpiráciu v rodinách, v ktorých sú ubytovaní.

Okrem toho vždy navštívia aj mnoho zaujímavých kultúrnych pamiatok či prírodných scenérií. Prebiehajú tiež pracovné stretnutia pedagógov, ktorí sa vzájomne oboznamujú s problematikou školstva v oboch krajinách a vymieňajú si skúsenosti z praxe.

Zdroj: Seredsity.sk

Čo čaká na budúcich gymnazistov?

 • Rozvoj digitálnych kompetencií a ich využívanie v mnohých vyučovacích predmetoch, 
 • výmenné pobyty s gymnazistami v Tišňove, 
 • zaujímavé exkurzie, besedy a workshopy,
 • Akadémia veľkých diel, 
 • študentská JA firma, 
 • rozvoj jazykových kompetencií a kooperácia so žiakmi iných krajín prostredníctvom E-Twinningu a projektov Erazmus +, 
 • tradičné akcie školy (imatrikulácie, stužková slávnosť, gymnaziálny ples, lyžiarsky výcvik, venčeková slávnosť), 
 • zážitkové vyučovanie, 
 • povinná tanečná príprava pre študentov cez vyučovanie, vedená odborným lektorom z tanečnej školy, 
 • stále modernejšie učebne a príjemné prostredie školy (zelená trieda a workout prvky v exteriéri školy, dve telocvične, posilňovňa, relax zóny a útulný bufet), 
 • rôzne záujmové krúžky, 
 • rozvíjanie emocionálnej inteligencie, estetického cítenia či rôzne dobrovoľnícke aktivity (pomoc ľuďom, zvieratám, prírode), 
 • workshopy a aktivity zamerané na prevenciu kyberšikany, pochopenie rôznych historických etáp, ekológiu, kyberbezpečnosť či na zvýšenie občianskeho povedomia a finančnej gramotnosti žiakov.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroje: Seredsity.sk, Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Zdieľať na Facebooku