13.07.2020, meniny má
4. marca 2020

Mesto sa rozhodlo prenajímať kaštieľ. Podarí sa ho takto zachrániť?

Mesto sa rozhodlo prenajímať kaštieľ. Podarí sa ho takto zachrániť?
Zdroj: seredsity.sk
reklama

O zámere mesta Sereď prenajať športovú halu Relax na Mlynárskej ulici sme vás informovali v tomto článku. Okrem toho mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok Kotolňa 9 s pozemkom na Fándlyho ulici.

A do tretice mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku – kaštieľa, ktorý  je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

Čo je predmetom súťaže?

Predmetom súťaže je nájom časti nehnuteľnosti s uvedením zámeru jej využitia. K prenájmu je k dispozícii v podstate celý kaštieľ okrem bastiónu. Mesto ponúka na prenájom tieto konkrétne časti kaštieľa.

Časť 1 – severná časť západného krídla vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2

 • suterén – miestnosti č. 1 až 17 s celkovou úžitkovou plochou 341,6 m2
 • prízemie – miestnosti č. 1 až 24 s celkovou úžitkovou plochou 512,1 m2
 • poschodie – miestnosti č. 1 až 23 s celkovou úžitkovou plochou 528,0 m2
 • Spolu 1381,7 m2

Časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu

 • prízemie – miestnosti č. 25 až 35 a miestnosti č. 38 až 43 s celkovou úžitkovou plochou 308,7 m2
 • poschodie – miestnosti č. 24 až 57 s celkovou úžitkovou plochou 755,2 m2
 • Spolu 1063,9 m2

Časť 3 – rovná časť južného krídla

 • suterén – miestnosť č. 18 s úžitkovou plochou 16,8 m2
 • prízemie – miestnosti č. 44 až 72 s celkovou úžitkovou plochou 463,0 m2
 • poschodie – miestnosti č. 58 až 66 s celkovou úžitkovou plochou 165,2 m2
 • Spolu 645,0 m2

Zdroj: sered.sk

Aké sú podmienky súťaže?

Celé znenie podmienok obchodnej verejnej súťaže nájdete na stránke mesta Sereď alebo na úradnej tabuli MsÚ. My však pre vás vyberáme niektoré body, ktoré musí navrhovateľ (budúci nájomca) uviesť v predkladanom súťažnom návrhu, t. j. v návrhu nájomnej zmluvy:

 • účel využitia jednotlivých priestorov kaštieľa, stavebné a iné úpravy,
 • podnikateľský zámer, v prípade rekonštrukcie a opráv objektu investičný zámer (predpokladaná suma, termín ukončenia, termín sprevádzkovania objektu, zdroje financovania),
 • záväzok nájomcu, že do jedného roka od uzatvorenia nájomnej zmluvy predloží prenajímateľovi projektovú dokumentáciu,
 • výšku finančných prostriedkov, ktoré chce investovať,
 • záväzok nájomcu, že do 3 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy preinvestuje min. 20 % uvedených finančných prostriedkov,
 • záväzok nájomcu, že bude vykonávať neodkladné udržiavacie práce na objekte od uzatvorenia nájomnej zmluvy až do začiatku rekonštrukčných prác, aby sa zabránilo zhoršeniu stavu objektu,
 • ponúkané benefity pre mesto Sereď a mestom zriadené organizácie,
 • cenu nájmu za rok alebo na celé obdobie nájmu,
 • finančné krytie realizácie zámeru,
 • záväzok nájomcu, že sa bude podieľať na spolufinancovaní mesta pri výzvach z EÚ či iných vo výške 100 %,
 • záväzok nájomcu, že po skončení dohodnutej doby nájmu prevedie technické zhodnotenie objektu do vlastníctva prenajímateľa za cenu 1 euro.

Mesto Sereď sa zaväzuje, že sa bude spolupodieľať na získavaní dotácie a grantov na rekonštrukciu priestorov kaštieľa a poskytne súčinnosť pri vybavovaní potrebných povolení.

Súťažné návrhy je potrebné podať v zalepenej obálke s nápisom „súťaž – nájom nehnuteľností – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr do 30. júna 2020 do 12.00 hod. poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, prípadne osobne do podateľne MsÚ.

Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 30. júna 2020 o 17.00 hod. v malej zasadačke MsÚ za prítomnosti navrhovateľov, ktorí o účasť prejavia záujem.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku