01.03.2021, meniny má
18. septembra 2020

Nevesty sa potešia, pre svadby totiž povolili 150 ľudí. Prinášame prehľad opatrení platných oddnes

Nevesty sa potešia, pre svadby totiž povolili 150 ľudí. Prinášame prehľad opatrení platných oddnes
Zdroj: seredsity.sk/Michal Dinga
reklama

Návrhy hygienických opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 sa menia zo dňa na deň. Potom, ako sa nevesty „vzbúrili“ a na Facebooku sa rozpútala zúrivá debata, nastali opäť nejaké zmeny.

My vám prinášame prehľad opatrení, ktoré vstúpia do platnosti dnes 18. septembra 2020. Z celého znenia, ktoré nájdete na tomto odkaze, vyberáme nasledovné.

Svadby až do 150 osôb

Potešilo nás, keď sme v nasledujúcich riadkoch našli informáciu, že pre svadby platí výnimka a môže sa na nich zúčastniť až 150 osôb, samozrejme, pri dodržiavaní všetkých potrebných hygienických opatrení. Túto informáciu nám telefonicky potvrdila aj pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante.

Usporadúvanie hromadných podujatí

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb. Skutočnosť, že sa jedná o hromadné podujatie patriace do tejto výnimky je organizátor povinný byť schopný spoľahlivo preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

Zdroj: TASR/teraz.sk

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • zákaz podávania rúk,
 • odporúča sa dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami – to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť…,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
 • v prípade hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru nie je možné podávať občerstvenie,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Všetci prevádzkovatelia

 • vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami mimo času potrebného na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • koncentrácia jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti
 • odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.

Zdroj: TASR/teraz.sk

Zabezpečenie kvality a neškodnosti ovzdušia v budovách

 • v priestoroch všetkých prevádzok často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien
 • pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť trvalý chod vzduchotechnického zariadenia,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter.

Prevádzky verejného stravovania sú povinné

 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • obsluhujúci personál je povinný používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu a zabalený do papierovej servítky,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

Zdroj: TASR/teraz.sk

Prevádzky taxislužieb sú povinné

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty,
 • cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách,
 • odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera
 • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo a wellness sú povinné

 • zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty,
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,
 • po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch, ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl  sú  povinné

 • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty,
 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice).

Zdroj: TASR/teraz.sk

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné

 • zabrániť vstupu umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

Prevádzky obchodných domov sú  povinné

 • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.

Výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky),
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii).
 • odporúčame, aby sa pri náboženských obradoch nepodávali ruky a nedochádzalo ani k iným vzájomným dotykom (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
 • odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Zdroj: TASR/teraz.sk

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: uvzsr.sk, teraz.sk
Zdieľať na Facebooku