18.10.2021, meniny má
30. septembra 2021

Od 1. decembra 2021 nastáva zmena prevádzkovateľa pohrebísk v Seredi

Od 1. decembra 2021 nastáva zmena prevádzkovateľa pohrebísk v Seredi
Zdroj: seredsity.sk
reklama

V Seredi dochádza od 1. decembra 2021 k zmene prevádzkovateľa pohrebísk na Kasárenskej a Hornočepenskej ulici. Doposiaľ bola správkyňou pietnych miest pani Edita Kašíková. Novým prevádzkovateľom pohrebísk bude samotné mesto Sereď vymedzené § 17, ods. 1 zákona o pohrebníctve.

Na základe zmeny prevádzkovateľa pohrebísk schválili mestskí poslanci na zasadnutí 16. septembra 2021 nové všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď, ktorým mesto schvaľuje nový Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď.

Rozsah poskytovaných služieb a povinností

Tieto významné zmeny nijako neovplyvnia fungovanie cintorínov. Služby poskytované prevádzkovaním pohrebísk budú aj naďalej fungovať a zahŕňať rozsah týchto služieb:

 • vykopanie a zakopanie hrobu,
 • pochovanie ľudských ostatkov a vykonávanie exhumácie,
 • povoľovanie vstupu na pohrebiská pohrebným službám na účel uskutočnenia týchto činností,
 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
 • správu pohrebísk vrátane správy a údržby márnice, domu smútku, parkoviska a komunikácií
  pohrebiska, zelene pohrebiska a ďalších objektov pohrebiska.

Otváracia doba pre verejnosť

Na pohrebisku je možné zdržiavať sa len počas určenej prevádzkovej doby. Návštevníci pohrebiska sú povinní do konca prevádzkovej doby včas opustiť pohrebisko bez osobitného upozornenia.

Pohrebisko je verejnosti prístupné:

 • v období od 01. 04. do 30. 09. v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.,
 • v období od 01. 10. do 30. 10. v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.,
 • v období od 31. 10. do 02. 11. v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod.,
 • v období od 03. 11. do 31. 03. v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Prevádzkovateľ pohrebísk môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to počas vykonávania terénnych úprav na pohrebisku či vykonávania exhumácie, počas slávnostného kladenia vencov, snehovej kalamity a poľadovice a v podobných situáciách, ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska. Oznam o takejto zmene prevádzkovej doby je Prevádzkovateľ pohrebísk povinný neodkladne, najneskôr 1 deň vopred, zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.

Cenník sadzieb za služby a nájom

Cenník služieb poskytovaných na pohrebisku sa určuje podľa typu služby. Cenník je uvedený na str. 12 vo všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 07/2021.

Zdroj: sered.sk

Nájomné za hrobové miesta (hrob, hrobka a urna) zostáva nezmenené. Nové hrobové miesta sa zakladajú v súlade s plánom hrobových miest. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Preto sa aj nájomné za prenájom hrobového miesta určuje na obdobie 10 rokov.

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

Vo všeobecne záväznom nariadení č. 07/2021 sú vymedzené aj povinnosti návštevníkov pohrebísk. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých.

Taktiež je na miestach posledného odpočinku zakázané znečisťovať priestory, poškodzovať hroby a zeleň, spaľovať trávu či iný odpad, vysádzať stromy a kríky, jazdiť na bicykli, kolobežke alebo korčuliach. Ďalej je v priestoroch cintorína zakázané fajčiť, užívať alkoholické nápoje, robiť hluk, umiestňovať reklamu či zapaľovať kahance mimo miest na to určených.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk, sered.sk
Zdieľať na Facebooku