19.05.2024, meniny má
14. apríla 2024

Poslanci budú na Zasadnutí mestského zastupiteľstva prerokovávať odstavné plochy pre parkovanie aj rekonštrukciu cyklotrasy Sereď – Dolná Streda

Poslanci budú na Zasadnutí mestského zastupiteľstva prerokovávať odstavné plochy pre parkovanie aj rekonštrukciu cyklotrasy Sereď – Dolná Streda
Zdroje: seredsity.sk/youtube.com/Mesto Sereď
reklama

Zaujímate sa o dianie v meste? Tým, že sme si zvolili poslancov do mestského zastupiteľstva, by sme sa nemali prestať zaujímať o čom a ako hlasujú na jednotlivých zasadnutiach.

Urobiť tak môžete už o niekoľko dní. Zasadnutia MsZ sa uskutočňujú najmenej raz za tri mesiace a sú verejné. Môže sa ich teda zúčastniť ktokoľvek.

Druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2024 sa uskutoční už vo štvrtok 18. apríla 2024 o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu. Materiály pre rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi sú k dispozícii aj na tomto odkaze.

V nich si môžete prečítať napríklad informácie o dôvodoch nutnosti rekonštrukcie cyklotrasy na úseku Sereď – Dolná Streda.

reklama

Program zastupiteľstva

 1. Otvorenie a schválenie programu MsZ
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
 3. Informatívna správa (primátor mesta) – Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správy hlavného kontrolóra (hlavný kontrolór)
  A. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
  B. Kontrola prevodu nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur – rok 2023
  C. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Sereď za rok 2023
  D. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Sereď – stav k 31.12.2023
 6. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2023 (riaditeľky škôl)
  a. Správa o hospodárení Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď 926 01 za rok 2023
  b. Správa o hospodárení Materskej školy Komenského ul. č. 1137/37, Sereď 92601 za rok 2023
  c. Správa o hospodárení Základnej školy Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, 92601 Sereď za rok 2023
  d. Správa o hospodárení Základnej školy Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7, 92601 Sereď za rok 2023
  e. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. 1136/36, 92601 Sereď za rok 2023

  Zdroj: seredsity.sk

 7. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2023 (riaditeľ DK)
 8. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku, s.r.o. Sereď za rok 2023 (konateľ MsBP)
 9. Schválenie konateľa spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o (primátor mesta)
 10. Príprava a realizácia projektov (projektový manažér)
  A. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
  B. Rozšírenie kapacít MŠ Murgašova (ved.odd.ŠŠK)
  C. Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského B (ved.odd.ŠŠK)
  D. Inkluzívnejšia ZŠ Juraja Fándlyho (ved.odd.ŠŠK)
  E. Rekonštrukcia cyklotrasy Sereď – Dolná Streda – I.Etapa (projektový manažér)
  F. Odstavné plochy v meste Sereď – II.Etapa Železničná a Sereď Západ (projektový manažér)
  G. Projekt – Stredisko hygienickej očisty Poliklinika (projektový manažér)
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o určení spádových materských škôl (ved.odd. ŠŠaK)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Sereď (ved. odd. ŽP a údržby mesta)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníka Mestskej polície Sereď. (náčelník MsP)
 14. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2023 (prednostka MsÚ) – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta (hlavný kontrolór)

  Zdroj: seredsity.sk

 15. 1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 (vedúca fin. odd.)
 16. Darovanie hnuteľného majetku (ved. odd. rozvoja mesta)
 17. Nakladanie s majetkom mesta Sereď (odd. právne a majetkové)
  A. Zámer nájmu majetku mesta
  1. Budovy a pozemky na Školskej ul. – Gymnázium Vojtecha Mihálika
  B. Zámer prevodu majetku mesta
  1. Pozemok na Pažitnej ul.- Irena Kurucová
  2. Pozemok na Šulekovskej ul.- Lukáš Hosztyina
  C. Zámena majetku mesta
  1.Pozemok na Strednočepeňskej ul.- manželia Slobodoví
  D. Zriadenie vecného bremena
  1. Pozemok na Cukrovarskej ul. – Mestský bytový podnik Sereď spol. s r.o.
  2. Pozemok na Družstvenej ul. – Branislav Bokora
  3. Pozemok na Fándlyho ul.- Vincent Palečko a spol.
  E. Zrušenie uznesení – občianske združenie U nás
 18. Súhlas so zaradením súkromnej materskej školy do Siete škôl a školských zariadení SR – zmena zriaďovateľa predkladateľ (ved. odd. ŠŠK)
 19. Vzdanie sa členstva v komisii (zástupkyňa primátora
 20. Rôzne
 21. Záver
 22. Prerokovanie podnetu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov”. „NEVEREJNÝ“ (JUDr. PhDr. Marek Tóth LL.M.)

Zdroje: sered.sk, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku