24.02.2020, meniny má
18. januára 2020

Sereď hľadá referenta oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry. Nájdeme ho medzi nami?

Sereď hľadá referenta oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry. Nájdeme ho medzi nami?
Zdroj: mapio.net
reklama

Koncom roka 2019 sme vám priniesli zoznam pracovných príležitostí v Seredi, ktorý nájdete na tomto odkaze. Dnes vás chceme informovať o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Seredi. Takže, ak vás nižšie uvedené informácie zaujmú, určite si podajte žiadosť.

Náplň práce

 • výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania,
 • kontrola kvality podávaných jedál v školských jedálňach,
 • príprava podkladov pre vydávanie organizačných pokynov  pre riaditeľov škôl v pôsobnosti spoločného obecného úradu školského,
 • poskytovanie  odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam,
 • spracovávanie analýz a odborných stanovísk k materiálom predkladaným školami a školskými zariadeniami,
 • vedenie agendy súvisiacej s poskytovaním dotácie na podporu stravovacích návykov,
 • agenda spojená s činnosťou oddelenia

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca pre základnú školu v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v platnom znení a najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Iné predpoklady, požiadavky, zručnosti

 • bezúhonnosť
 • znalosť platných právnych predpisov (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní –školský zákon, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office – pokročilý, internet – pokročilý,
 • komunikačné a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita,
 • znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov

Uchádzači musia predložiť

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
 • kópiu dokladu o najvyššom nadobudnutom vzdelaní,
 • doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Odmeňovanie

Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu

1. marec 2020 alebo dohodou

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Referent oddelenia ŠRKŠ“ na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo do podateľne Mestského úradu v Seredi v termíne do  7. februára 2020 vrátane.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku