28.01.2023, meniny má
19. januára 2023

Už túto sobotu sa budete môcť vyjadriť v referende. Súhlasíte so skrátením volebného obdobia?

Už túto sobotu sa budete môcť vyjadriť v referende. Súhlasíte so skrátením volebného obdobia?
Zdroje: topky.sk/prezident.sk
reklama

V novembri sme vás informovali, že prezidentka SR Zuzana Čaputová oznámila termín konania referenda o možnosti skrátiť volebné obdobie. Ani sme sa nenazdali a možnosť vyjadriť sa v referende nás čaká už tento víkend.

Referendum bolo vyhlásené na podnety občanov, ako aj na základe rozhodnutia Ústavného súdu. Ľudia tak budú mať možnosť vyjadriť sa, či sa volebné obdobie bude môcť skrátiť referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Mala by to zabezpečiť zmena ústavy.

Kedy a o čom budeme hlasovať?

v sobotu 21. januára 2023 budú volebné miestnosti v našom meste, ako aj v jeho okolí otvorené od 7.00 do 22.00 hod. Hlasovať môžu všetci oprávnení voliči, ktorí najneskôr v deň referenda dovŕšia plnoletosť. Rozhodovať budú o otázke zmeny znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia NR SR.

Počas sobotného referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Vo volebnej miestnosti potrebuje predložiť občiansky preukaz. V referende voliči rozhodnú o tejto otázke:

reklama

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
  • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
  • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
  • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
  • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
  • Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?

Zdroj: zakopcie.sk

Môžem hlasovať mimo bydliska?

Volič, ktorý sa chce zúčastniť na sobotnom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže do piatka 20. januára 2023 požiadať o hlasovací preukaz. Týka sa to len voliča, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku. Následne môže hlasovať v hociktorej volebnej miestnosti.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Požiadať oň môže už len osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred referendom, čiže v piatok v úradných hodinách mesta/obce. Mesto/obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať o hlasovací preukaz sa dá aj cez osobu splnomocnenú žiadateľom. Urobiť tak môžete tiež do 20. januára 2023.

Voliči, ktorí žijú v zahraničí, môžu v referende hlasovať poštou. Museli si to však dopredu vybaviť buď v obci svojho trvalého bydliska, alebo na ministerstve vnútra. Hlasovať zo zahraničia môžu ľudia s trvalým pobytom na Slovensku aj ľudia s trvalým pobytom v zahraničí.

Kedy bude referendum platné a koľko bude stáť?

Výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov alebo ak sa na tom uznesie parlament. Vyhláseniu referenda 2023 predchádzalo odovzdanie 406-tisíc podpisov, z ktorých bolo platných vyše 381-tisíc. Jeho zorganizovanie a priebeh nás vyjde viac ako 10 miliónov eur.

Zdroje: seredsity.sk, ta3.com, aktuality.sk, minv.sk
Zdieľať na Facebooku