05.03.2021, meniny má
19. februára 2021

Viete, koľko priestupkov bolo nahlásených mestskej polícii a koľko pokút sme dostali za rok 2020 v Seredi?

Viete, koľko priestupkov bolo nahlásených mestskej polícii a koľko pokút sme dostali za rok 2020 v Seredi?
Zdroj: msp.sered.sk/ seredskenovinky.sk
reklama

Rok 2020 bol v Seredi z hľadiska riešenia a sankcií za priestupky iný oproti predchádzajúcim rokom, nakoľko celkový pohyb osôb a páchanie priestupkov bolo z veľkej časti ovplyvnené opatreniami vlády vyplývajúcimi z epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu.

V priebehu sledovaného obdobia odpracovali príslušníci mestskej polície (16 policajtov) pri zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh 3 646 hod. práce nadčas, čo predstavuje v priemere 19 hod. na jedného príslušníka mestskej polície za mesiac.

V súvislosti s výkonom služby hliadky mestskej polície za rok 2020 najazdili na troch služobných vozidlách celkom 59 648 km, čo v priemere na 12-hodinovú službu vychádza 81,48 km.

Prinášame vám článok o činnosti mestskej polície za rok 2020. Dočítate sa, koľko bolo zaznamenaných priestupkov, koľko pokút sa vybralo, čo všetko sa našlo. Tiež sa v článku dočítate o niektorých prípadoch, ktoré boli nahlásené na mestskú políciu.

Kto zabezpečuje v Seredi plnenie úloh mestskej polície?

V zmysle schválenej organizačnej štruktúry zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície 26 zamestnancov, z toho:

  • výkon služby 16 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka),
    z toho: hliadková služba – 10 príslušníkov MsP, operačná služba – 4 príslušníci MsP,
  • oddelenie prevencie – 1 zamestnankyňa,
  • administratívny referát – 1 zamestnankyňa,
  • chránená dielňa – 8 pracovníkov ZŤP.

K 31. 12. 2020 pracovalo na MsP 15 príslušníkov s odbornou spôsobilosťou príslušníka MsP. Okrem dvoch novoprijatých príslušníkov pracujú na útvare 3 príslušníci s 8 – 9 ročnou praxou, ďalší príslušník má 13-ročnú prax a zvyšní 9 zamestnanci pracujú na MsP, resp. majú policajnú prax v rozsahu 19 až 25 rokov. Z uvedeného vyplýva, že činnosť MsP je zabezpečovaná skúsenými policajtmi, fluktuácia zamestnancov je v minimálnej miere a celkový výkon zabezpečujú odborne spôsobilé osoby.

Príslušníci MsP sa neustále školia

V roku 2020 absolvovali príslušníci mestskej polície mimoriadneho výkonu služby školenia, ako napr. školenia k právnym predpisom vzťahujúcim sa na činnosť MsP, k zákonu o obecnej polícii, k priestupkom a iným správnym deliktom, k dohľadu nad dodržiavaním nariadení mesta, VZN Mesta Sereď, k nariadeniam náčelníka MsP Sereď, k vyhotovovaniu spisových materiálov a odborné výcviky v oblasti streleckej prípravy, fyzickej zdatnosti a techniky používania teleskopického obuška, poskytovania prvej pomoci.

Činnosti na úseku verejného poriadku za rok 2020

Na vyzdvihnutie činnosti na úseku verejného poriadku mestskej polície uvádzame vybrané prípady, ktoré príslušníci mestskej polície buď objasnili, výrazne prispeli k ich objasneniu alebo zadržali páchateľa na mieste činu.

„Dňa 18. 1. 2020 o 12.40 hod. osobne oznámila p. Zuzana H. zo Serede, že jej neznámy páchateľ odcudzil starší horský bicykel, ktorý mala odložený v stojane pri Lidli. Na základe osobnej a miestnej znalosti službukonajúca hliadka vytipovala osobu páchateľa, ktorý sa ku skutku priznal a bicykel bol v ten istý deň o 16.55 hod. vrátený poškodenej. Páchateľom bola osoba Marián W. z Trnavy, ktorý sa dlhodobo zdržiaval v meste Sereď.“

„Dňa 5. 2. 2020 v čase o 21.20 hod. službukonajúca hliadka kontrolovala a zakročovala voči osobe Mário O. z Trnavy, ktorý sa po Seredi pohyboval s nožom v ruke. Našťastie, nikoho nezranil a ani páchateľ nebol zranený.“

„Dňa 6. 10. 2020 bol v nočnej dobe kamerovým systémom spozorovaný muž, ako poškodzuje fasádu steny obytného domu sprejovaním. Následne hliadka páchateľa zadržala. Ten sa priznal, že posprejoval aj iné fasády obytných domov v meste znakom „medúza“. Neodkladne bola vyrozumená hliadka štátnej polície, ktorá si páchateľa prevzala a ďalej konala vo veci v zmysle vecnej príslušnosti. Zadržaný bol Anton D. zo Serede.“

„Dňa 14. 7. 2020 v skorých ranných hodinách bola kamerovým systémom spozorovaná neznáma osoba, ako preskakuje plot na zbernom dvore, pohybuje sa v areáli zberného dvora a „berie si“ odtiaľ plné vrecia s neznámym obsahom, ktoré prehadzuje cez plot, odkiaľ ich odnáša druhý neznámy muž a nakladá do pristaveného osobného motorového vozidla zn. Škoda Felícia. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá tieto osoby na mieste činu zadržala. Následne bola privolaná hliadka štátnej polície, ktorá si páchateľov prevzala a konala v zmysle vecnej príslušnosti, nakoľko bol spáchaný trestný čin. Zadržaní boli páchatelia zo Šoporne – Ladislav M. a spol.“

„Dňa 7. 10. 2020 v čase o 17.57 hod. bola hliadka MsP privolaná na ul. Dlhá z dôvodu, že neznámy pes napadol a pohrýzol staršiu ženu. Hliadka MsP po príchode zistila, že sa jedná o dobre známeho psa, ktorý už má označenie červenou známkou ako nebezpečný pes, nakoľko v minulosti už napadol a pohrýzol viacerých ľudí. Psa sa na mieste pokúšal odchytiť aj sám majiteľ psa, čo sa mu nedarilo. Hliadka MsP sa s vozidlom pokúšala psa vytlačiť mimo ľudí. Na ulici sa nachádzala ďalšia pani, po ktorej sa pes rozbehol a pokúsil sa ju uhryznúť. Vzhľadom na uvedenú situáciu a zhodnotenie možných následkov bola príslušníkom MsP použitá služobná zbraň a jedným výstrelom bol pes zasiahnutý a usmrtený. Použitie strelnej zbrane bolo v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zák. č. 564/1991 Z. z.“

Napadnutie záchranára

V neposlednom rade musíme uviesť udalosť zo dňa 31. 12. 2019, kedy bol náš občan – záchranár Martin Sojka fyzicky napadnutý pri výkone svojej práce v meste Sládkovičovo. Tento incident mestská polícia v Seredi spolu s primátorom mesta verejne v médiach odsúdili.

Na základe uvedeného spoločensky neakceptovateľného incidentu a problematiky správania sa občanov (osôb pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok a pod.) pri výjazdoch záchrannej služby, kedy prichádza k rôznym verbálnym aj fyzickýmatakom na osoby záchranárov, vyplynula z pracovného stretnutia zo dňa 4. 1. 2020 konaného v kancelárii náčelníka MsP za účasti primátora Mesta Sereď Ing. Martina Tomčányiho, zástupcu náčelníka MsP Mgr. Peter Sokola a p. Martina Sojku úloha v znení:

„V prípade, že v katastri mesta Sereď zasahuje záchranná služba (RZP) pri pacientovi pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, prípadne psychicky chorej osoby, hliadka MsP Sereď vykoná pri zákroku RZP asistenciu za účelom ochrany života a zdravia záchranárov.“

Zdroj: tvnoviny.sk

Kriminálna prevencia

Činnosť oddelenia kriminálnej prevencie Mestskej polície v Seredi je vykonávaná v súlade s pracovným poriadkom Mesta Sereď. V sledovanom období výkon prevencie na oddelení prevencie zabezpečoval jeden zamestnanec.

V cieľovej skupine detí mestská polícia, oddelenie kriminálnej prevencie na začiatku kalendárneho roka 2020 až do zatvorenia školských zariadení (15. 3. 2020) pokračovala v realizácii dlhodobých sociálno-výchovných programov, ktoré sú odporúčané (akreditované) Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako programy rozvoja zručností detí v primárnom a predprimárnom vzdelávaní – Secondstep (Srdce na dlani) v MŠ, Zippyho kamaráti a Kamaráti jabĺčka.

Program Second step pre MŠ bol realizovaný v dvoch triedach predškolákov a v triedach žiakov vzdelávaných podľa B a C variantu SZŠ Sereď v celkovom počte 42 detí. V sledovanom období bolo zrealizovaných 17 stretnutí s deťmi.

Program Zippyho kamaráti bol realizovaný v troch prváckych triedach ZŠ J. A. Komenského. V sledovanom období bolo zrealizovaných 18 hodín, ktorých sa zúčastňovalo 47 detí.

Program Kamaráti jabĺčka (určený deťom vo veku 8 – 10 rokov), ktorý rozvíja rovnaké sociálne, komunikačné a copingové zručnosti ako program Zippyho kamaráti (určený deťom do 7 rokov), bol realizovaný v troch triedach druhákov ZŠ J. A. Komenského. V sledovanom období bolo zrealizovaných 18 stretnutí za účasti 53 detí.

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Priestupky a blokové pokuty

Príslušníci MsP Sereď v tomto období zaevidovali 2 079 priestupkov a v blokovom konaní uložili 1 794 pokút v celkovej výške 60 725 eur. Z uvedeného počtu boli v 36 prípadoch uložené pokuty na blok na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 1 480 eur. Nezaplatené pokuty vo výške 880 eur budú postúpené na vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekútorských úradov.

341 priestupkov (16 %) zistili na základe oznamov od občanov, 1 125 priestupkov (54 %) bolo zistených vlastnou činnosťou a kamerovým systémom bolo zdokumentovaných celkom 613 priestupkov (30 %). Za uvedené priestupky príslušníci uložili blokové pokuty v celkovej výške 60 725 eur.

Zdroj: správa MsP za rok 2020

Rozdelenie priestupkov podľa veku

Najväčšou skupinou, ktorá spôsobila  priestupky v roku 2020, boli ľudia vo veku 45 až 55 rokov (551 priestupkov). 523 priestupkov spôsobili obyvatelia vo veku 35 až 45 rokov. Najmenej priestupkov spôsobili v Seredi mladiství vo veku od 18 do 25 rokov.

Zdroj: správa MsP za rok 2020

Zistené priestupky v jednotlivých mesiacoch

Zdroj: správa MsP za rok 2020

Verejné priestupky – psíčkari

Na úseku verejného poriadku bolo zaznamenaných 9 prípadov pri kontrole zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky chovu psov, kde príslušníci riešili prípady, ako:

  • neodstránenie exkrementu od psa – 1-krát,
  • voľný pohyb psa bez dozoru – 6-krát,
  • útok psa – 2-krát.

Zistenie a zdokumentovanie priestupku neodstránenie exkrementu od psa je z veľkej časti možné iba kamerovým systémom. Preto je potrebné uviesť, že mestská polícia Sereď zaznamenáva výrazné dodržiavanie tejto povinnosti u „psíčkarov“. Pri dennodennom monitorovaní venčenia psov zaznamenali iba jeden prípad neodstránenia exkrementu. Všetci kontrolovaní odstraňovali exkrementy po psoch. V roku 2020  zaznamenali dva prípady útoku psa na človeka, pričom hliadka MsP v druhom prípade použila aj strelnú zbraň a psa utratila. Tento prípad bol postúpený na správny organ, kde bol majiteľ psa riešený v rozkaznom konaní.

„Vraky“ alias nepojazdné vozidlá

V rámci svojich rajónov zameriavali hliadky svoju činnosť aj na zisťovanie nepojazdných vozidiel, ktoré zaberajú verejné parkoviská. Je určené, kedy a za akých okolností je možné vozidlo, ľudovo povedané „vrak“ odstrániť z verejného priestranstva. Ide napr. o vozidlo, ktoré stratilo osvedčenie o EK-TK, odhlásené z evidencie ODI alebo rozbité, rozobrané vozidlo.

Vo všetkých prípadoch je najskôr majiteľ písomne vyzvaný na odstránenie takéhoto vozidla, pričom má povinnosť do 60 dní vozidlo odstrániť. Po tejto dobe MsP posiela majiteľovi ešte jednu výzvu. Pokiaľ majiteľ neodstráni vozidlo, mestská polícia kontaktuje firmu s ktorou má mesto Sereď zmluvu o zabezpečovaní odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko.

Týmto úkonom problém s vozidlom pre mesto končí. V roku 2020 na MsP evidovali celkovo 25  takýchto vozidiel. Šiesti majitelia vozidiel nereagovali na výzvu, a preto boli vozidlá odstránené zazmluvnenou firmou. Siedmim majiteľom vozidiel zatiaľ plynie lehota na odstránenie vozidiel. V 12 prípadoch hliadky MsP osobne vyzvali majiteľov vozidiel na odstránenie, títo výzvam vyhoveli a nepojazdné vozidlá odstránili.

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Na úseku dopravy zaznamenala a zaevidovala mestská polícia celkom 2 008 prípadov porušenia dopravných predpisov. Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní doriešených 1 774 priestupkov a uložené boli blokové pokuty vo výške 60 115 eur.

Rok 2020 bol v rámci dopravy opäť ako rok 2019 zameraný na situáciu ohľadne uzatvorenia železničného nadjazdu, kde od 25. 2. 2019 došlo k výraznej výluke nákladnej dopravy a na dané miesto je z oboch strán zamedzený vjazd všetkým vozidlám a autobusom nad 3,5 tony.

Uvedená výluka nákladnej dopravy má stále podľa predložených štatistík výrazný dopad na činnosť MsP. V rámci dopravných priestupkov zistených MsP, práve tento zákaz prejazdu ponad železničný nadjazd tvoril 74,3 % zistených priestupkov, čo predstavuje 1 492 priestupkov. Uvedené porušenie bolo zistené 909-krát hliadkami MsP priamo na mieste a v 583 prípadoch bol priestupok zaznamenaný kamerovým systémom.

Pozitívom je, že v porovnaní s rokom 2019 klesol počet zistených priestupkov na železničnom nadjazde o 49,86 %. Napriek výraznému počtu zistených priestupkov na železničnom nadjazde by sa mohlo zdať, že hliadky sú sústavne odstavené iba pred mostom, ale musíme uviesť, že samotný výkon hliadky MsP na tomto úseku spočíval v maximálnom rozsahu 3 až 4 hodiny počas 24 hod. služby. Zvyšná časť kontroly prejazdov bola zabezpečovaná monitorovaním kamerou.

Zdroj: správa MsP za rok 2020

„Straty a nálezy“

Zdroj: správa MsP za rok 2020

 

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: správa MsP za rok 2020
Zdieľať na Facebooku