20.06.2024, meniny má
11. januára 2023

Ako plynul rok 2022 na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi? Vďaka svojmu úsiliu a veľkej podpore napredujú vo viacerých oblastiach

Ako plynul rok 2022 na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi? Vďaka svojmu úsiliu a veľkej podpore napredujú vo viacerých oblastiach
Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho,
reklama

Rok 2022 sa už definitívne skončil a nový rok 2023 dáva priestor na jeho bilanciu. V ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa aj v tomto roku postupnými krokmi pokračuje v napĺňaní vízie o kvalitnom vzdelávaní.

Hoci bol začiatok kalendárneho roka 2022 ešte ovplyvnený pandémiou koronavírusu, nezabránilo to využívaniu nových multifunkčných oddychových zón na ZŠ J. Fándlyho. Podarilo sa im ich vytvoriť vďaka úspešne vypracovanému a podanému projektu vo výzve Modernejšia škola, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ešte v roku 2021.

Škola na ceste k reforme

Multifunkčné oddychové zóny začali žiaci využívať na kultúrne vystúpenia, workshopy určené rodičom, bežné vyučovanie, ale aj na blokové vyučovanie, v ktorom dochádza k prepájaniu medzipredmetových vzťahov a súvislostí.

Takáto forma vyučovania bude súčasťou novej plánovanej kurikulárnej reformy školstva. Čo to znamená? Kurikulárna reforma školstva vytvorí nový obsah vzdelávania usporiadaný do troch viacročných cyklov. Výučba bude teda namiesto odovzdávania hotovej informácie vytvárať rôzne situácie, pri ktorých môžu žiaci informácie interpretovať v konfrontácii s reálnou skúsenosťou.

reklama

Blokovým vyučovaním tak upriamujú pozornosť a kladú dôraz na rozvoj tzv. soft skills – teda mäkkých zručností. Sem sa zaraďuje spolupráca, prepájanie kompetencií z jednotlivých predmetov a najmä ich využitie pre život v súčasnej dobe.

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Jar na ZŠ Juraja Fándlyho

Minuloročná skorá jar sa po celom svete niesla v duchu diania na susednej Ukrajine. Nových žiakov prichádzajúcich z tejto krajiny privítali aj na ZŠ Fándlyho s otvorenou náručou. Boli pre nich zabezpečené jazykové kurzy, materiálna aj psychologická podpora. Triedne kolektívy tak boli, aj stále sú obohatené o nových žiakov.

Jar sa však niesla aj v duchu osláv, environmentálnych aktivít, športových súťaží aj zápisu nových prváčikovPo dlhých rokoch čakania sa konečne podarilo slávnostne otvoriť nový atletický areálCelý projekt obnovy areálu bol spolufinancovaný z dotácie Fondu na podporu športu.

Konečné náklady projektu po navýšení predstavovali cca 161 000 eur. Mesto Sereď získalo dotáciu v celkovej výške 77 913 eur. Z vlastných finančných zdrojov a za pomoci Združenia rodičov pri ZŠ Juraja Fándlyho sa podarilo zrekonštruovať aj asfaltovú plochu pri atletickom areáli. Celý športový areál tak opäť chytil nový dych. 

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Pri zápise prváčikov rodičia opäť prejavili veľkú dôveru ZŠ J. Fándlyho a do školy tak bolo zapísaných 88 nových žiakov. V septembri sa teda otvorili až tri prvácke triedy. V súčasnosti má ZŠ Fándlyho 692 žiakov a je tak najväčšou základnou školou v okrese Galanta

Jarné slnečné lúče dali priestor aj outdoorovým aktivitám. Pokračovalo sa v revitalizácii ekoučebne, boli vytvorené nové vyvýšené záhony, organizovali sa brigády, osadila sa náučná tabuľa pri ovocnom sade.

Prebiehali preventívne programy zamerané na dopravnú výchovu a stmeľovanie triednych kolektívov. Oslavovali sa veľkonočné sviatky, Deň vody, Deň Zeme, Deň matiek. Žiaci súťažili v basketbale, volejbale, bedmintone a futbale. Získali mnoho úspechov a krásnych umiestnení na úrovni okresu a kraja. Uskutočnilo sa množstvo exkurzií, školských výletov a nechýbala ani škola v prírode. 

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Za výnimočný úspech považujú aj obhájenie titulu Zelená škola. Na obhájení titulu pracovala tri školské roky celá školská komunita tvorená žiakmi, rodičmi, učiteľmi a dobrovoľníkmi, ktorí sú ochotní pomáhať k zlepšeniu životného prostredia.

Hodnotiaca návšteva adresovala ZŠ Juraja Fándlyho aj niekoľko milých slov: „Tešíme sa, že máte výborne rozbehnutú participáciu žiakov, ktorá je pre správne fungovanie programu kľúčová. Veľmi dôležitý je aj otvorený a pozitívny prístup vedenia školy ku programu a žiakom, ktorý nesmierne napomáha správnemu uchopeniu metodiky. Celkovo je na Vašej škole cítiť ducha Zelenej školy a my ďakujeme, že sme ho mohli zažiť.“

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Ani v lete nezaháľali

Po dvojročnej prestávke oslávili žiaci aj pedagógovia prvé teplé letné dni jubilejným desiatym ročníkom Vedeckého jarmoku. Tento deň je výnimočný pre celú školu. Žiaci totiž v jarmočných stánkoch nielen „nakupujú“, ale i „predávajú“. Tovarom sú vedomosti, zručnosti, dobrá nálada a pocit, že „dnes sa neučí“. Pritom sa toho žiaci naučia mnoho. Učia sa pracovať v tíme, komunikovať, plánovať, byť zodpovední, riešiť prípadné problémy. Učia sa pre život

Aj v roku 2022 záležalo škole nielen na vzdelávaní žiakov, ale aj na vzdelávaní zamestnancov. Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie zamerané na nové zákony, ktoré ovplyvňujú každodennú činnosť školy.

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Mnohí absolvovali aj iné formálne vzdelávania, ktoré boli zamerané na nové trendy vo vyučovaní, zavádzanie digitálnych technológií či inklúziu. V spolupráci s KC Priestor absolvovali učitelia i neformálne vzdelávanie, ktoré bolo zamerané na písanie projektov a objavenie vnútornej motivácie, ktorá je dôležitá ako prevencia vyhorenia. 

Školský rok tak všetci ukončili s úsmevom na perách a pocitom dobre vykonanej práce. Svedčí o tom najvyšší počet žiakov, ktorí boli ocenení vedením mesta Sereď za úspechy v športových i vedomostných súťažiach. Celkovo bolo ocenených 36 žiakov. 

Počas letných prázdnin na škole prebiehala rozsiahla a finančne náročná rekonštrukcia rozvodov tepla. Tie boli v havarijnom stave a spôsobovali mnohé prevádzkové problémy. Vymaľovali sa ďalšie triedy, vymenilo sa osvetlenie na plavárni, bola vymenená sanita na sociálnych zariadeniach pre zamestnancov, opravený obklad v sprchách pre návštevníkov aj mnoho iného.

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Jeseň v znamení začiatku školského roka

V septembri vstúpila ZŠ J. Fándlyho do nového školského roka a nového certifikačného obdobia Zelenej školy. Najbližšie dva školské roky sa budú venovať téme OdpadZaviedli aj novinku v podobe zberu použitého kuchynského oleja. Jeho koordinovaným zberom nielen uľavíte životnému prostrediu, ale zároveň pomôžete škole získať finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok

Na škole začali v školskom roku 2022/2023 pôsobiť noví špecialisti. Na čiastočný úväzok pribudla školská špeciálna pedagogička pre 1. stupeň, digitálna koordinátorka a tiež kariérna poradkyňa. Zaviedli novú formu osobných konzultácií v trojlístku žiak – učiteľ – rodič, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.

Vyjadrenia rodičov na tento nový tip konzultácií na seba nenechali dlho čakať. Rodičia žiakov to zhodnotili napríklad aj takto: „Tento spôsob konzultácie je výborný, veľa vecí si vieme takto jednoduchšie vyjasniť. Budem rada, ak to takto bude fungovať aj nabudúce.“

Víťazstvo v súťaži ako darček ku koncu kalendárneho roka

Ku koncu roka sa škole podarilo vytvoriť novú počítačovú učebňu, zakúpiť výpočtovú techniku, vizualizéry, nové lavice a stoličky do jednej triedy, opravená bola strecha na plavárni, zrekonštruovala sa nakladacia rampa pri školskej jedálni.

To všetko sa mohlo uskutočniť vďaka finančným prostriedkom zo združenia rodičov, dobrému hospodáreniu školy a vďaka pomoci od zriaďovateľa. Predsviatočné obdobie sa nieslo v duchu pomoci, vľúdnych slov a láskavých činov, o čom svedčia početné akcie pre seniorov a charitatívne akcie.

Pomyselnou čerešničkou na torte, ktorú škole „upiekol“ tento kalendárny rok, bolo víťazstvo v súťaži o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha. 

„Chceli by sme poďakovať všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom, zriaďovateľovi a priateľom školy za úspešný rok 2022. Veríme, že v duchu spolupráce sa nám podarí úspešne zvládnuť aj rok 2023,“ dodala na záver zástupkyňa Mgr. Eva Kubicová.

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Zdroje: ZŠ Juraja Fándlyho, nivam.sk,
Zdieľať na Facebooku