25.09.2023, meniny má
24. mája 2023

Krízový štáb na pondelkovom zasadnutí riešil aj otázku umožnenia prechodu chodcov cez koľajisko. Povolila ŽSR túto alternatívu?

Krízový štáb na pondelkovom zasadnutí riešil aj otázku umožnenia prechodu chodcov cez koľajisko. Povolila ŽSR túto alternatívu?
Zdroje: seredsity.sk/FB Mestská polícia Sereď
reklama

V pondelok 22. mája 2023 opäť zasadal krízový štáb. Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Za zapisovateľku určil M. Klinkovú.

Predseda KŠ zároveň privítal aj zástupcov zo SSC, ŽSR, Okresného úradu Galanta a Ozbrojených síl SR – Sereď. Informoval o poslednom rokovaní so SSC a ŽSR, ktoré predchádzalo zasadnutiu krízového štábu a na ktorom prebehlo zosúladenie potrebných technických informácií, výmena kontaktov, ale i časový harmonogram zabezpečovacích prác na železničnom moste a možnosti použitia TMS (ťažkej mostnej súpravy).

Na zasadnutí sa vyjadrili zástupcovia viacerých dotknutých strán

Ing. Kurbel ďalej informoval o tom, že mesto má k dispozícii dve cenové ponuky na vypracovanie projektu na zhotovenie TMS od statikov, ktoré sa pohybujú v sume cca 10 000 eur za jeden projekt.

SSC – verejné obstarávanie na podopretie mosta máme pripravené, oslovili sme už aj uchádzačov a tento týždeň čakáme na odpovede. Označenie obchádzkovej trasy je v procese schvaľovania na Okresnom úrade, značky sa vyrábajú a v najbližších dňoch by mali byť osadené.

reklama

ŽSR – mailom sme obdržali od SSC projektovú dokumentáciu, nemáme k nej väčšie výhrady, pre nás je najdôležitejšie vedieť, kedy budeme môcť spustiť vlakovú prepravu popod most.

Zdroj: Seredsity.sk

Ing. Dlugoš z OSSR sa informoval, či nie je možné spraviť dočasný prechod pre peších cez koľaje.

ŽSR – hoci je výluka, trať je stále v prevádzke, preto by sa muselo vybudovať cez ňu zabezpečené priecestie aj so svetelnou signalizáciou, vybavovanie by trvalo minimálne pol roka a je to aj finančne náročné, vybudovanie takéhoto priecestia by stálo minimálne 500 000 eur.

Ing. Kurbel poprosil o vyjadrenie zástupcov z Okresného úradu Galanta ohľadom časového vymedzenia mimoriadnej situácie.

Zdroj: seredsity.sk

Bc. Csepreghy z OÚ Galanta – nakoľko sme takúto situáciu ešte neriešili, musíme ju preveriť u nadriadených, ale podľa môjho názoru mimoriadna situácia môže trvať tak dlho, kým ju primátor nezruší. Stále prebiehajú záchranné práce na moste a aj regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov.

Ing. Kurbel – po viacerých podnetoch od obyvateľov a firiem sme pristúpili k úprave grafikonu mimoriadnej autobusovej linky, nie je však možné vyhovieť všetkým požiadavkám. Je potrebné si uvedomiť, že mimoriadna linka, ktorú mesto zriadilo, je len doplnkom dvoch pravidelných liniek MHD, ktoré zabezpečovali dopravnú dostupnosť tejto časti mesta aj pred uzavretím mosta. Obyvatelia aj žiaci môžu využívať aj tieto autobusové spoje.

Mgr. Kováčová – za školský úrad budeme kontaktovať základné školy s prosbou o uvoľnenie žiakov tak, aby mohli využiť navrhnuté spoje mimoriadnej linky.

Prijaté opatrenia a termíny:

Opatrenie č. 22:

Zistiť možnosti refundácie nákladov na mimoriadnu autobusovú dopravu a preveriť zákonné podmienky časového vymedzenia mimoriadnej situácie, ktorá súvisí s uzatvorením železničného mosta.

  • Termín: bezodkladne
  • Zabezpečí: Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia

Opatrenie č. 23:

Podať žiadosť o vyjadrenie na Okresný dopravný inšpektorát ohľadom podmienok dopravného značenia po výstavbe TMS.

  • Termín: bezodkladne
  • Zabezpečí: mesto Sereď

Opatrenie č. 24:

Požiadať SSC o povolenie výstavby TMS ponad železničný most, nakoľko SSC je majiteľom mosta aj cesty, následne podať žiadosť na Správu štátnych hmotných rezerv o bezplatné zapožičanie komponentov na výstavbu TMS a aj žiadosť na Ministerstvo obrany SR ohľadom stavby TMS.

  • Termín: bezodkladne
  • Zabezpečí: mesto Sereď

Zdroj: seredsity.sk

Ing. Slahučková taktiež prostredníctvom Seredských noviniek zodpovedala na ďalšie dve otázky, ktoré trápia občanov Serede.

Kedy na diaľnici a v meste pribudnú dopravné tabule informujúce o zmenách dopravy v súvislosti s uzáverou mosta?
Slovenská správa ciest ako zhotoviteľ tohto značenia informoval, že označenie obchádzkovej trasy je v procese schvaľovania na Okresnom úrade, značky sa vyrábajú a v najbližších dňoch by mali byť osadené.
Kedy bude peším umožnené prechádzať cez uzatvorené koľajisko?
Primátor mesta požiadal železnice o oficiálne umožnenie prechodu, avšak žiadosti vyhovené nebolo. Železnice informovali, že podľa zákona takéto povolenie vydať nemôžu, nakoľko i keď na trati platí výluka, dráha je stále v prevádzke a je na nej stále živé elektrické vedenie. Vybudovanie zabezpečeného priecestia aj so svetelnou signalizáciou by trvalo minimálne pol roka a finančná náročnosť by bola minimálne 500-tisíc eur.

Zdroje: Mesto Sereď, seredsity.sk, Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku