24.06.2024, meniny má
22. mája 2023

Vo štvrtok znova zasadal krízový štáb. Ako prebiehalo stretnutie, kto sa ho zúčastnil a k akým ďalším krokom mesto pristúpilo?

Vo štvrtok znova zasadal krízový štáb. Ako prebiehalo stretnutie, kto sa ho zúčastnil a k akým ďalším krokom mesto pristúpilo?
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Predseda KŠ informoval prítomných o prebiehajúcich rokovaniach so Slovenskou správou ciest, statikmi, ale i so Železnicami SR.

Komunikáciu so zástupcami ŽSR vyhodnotil ako veľmi promptnú a pozitívnu. Prebehli aj rokovania s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR, s veliteľom Pozemných síl OSSR a veliteľom ženijného práporu Sereď.

Dočasne by mohlo pomôcť podopretie mosta

Podľa posledných vyjadrení SSC musí vyhlásiť verejné obstarávanie na podopretie mosta, trvať by to malo cca mesiac. Podopretie mosta vyrieši len prejazd cyklistov a peších.

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie (vyhlásená bola dňa 11. mája 2023) by bolo možné získať zo Správy štátnych hmotných rezerv bezodplatne zapožičanie komponentov mostnej konštrukcie, ktorú by nám postavil ponad existujúci most ženijný prápor v súčinnosti s Hasičským zborom.

reklama

Primátor inicioval a zúčastnil sa miestnej obhliadky spolu s riaditeľom odboru riadenia Správy štátnych hmotných rezerv, zástupcom ženijného práporu, ako i so zástupcom SSC. Vyhodnotené bolo možné použitie Ťažkej mostovej súpravy (TMS).

V takomto prípade by bolo možné zabezpečiť okrem prechodu peších a cyklistov aj jednosmerný prejazd vozidiel po tejto mostnej súprave (smer dopravy riadený svetelnou signalizáciou), respektíve jedno vozidlo do 12 ton – prejazd záchranných zložiek.

mosta

Zdroj: Trnavské rádio

Mesto by v takomto prípade muselo vyčleniť z rozpočtu financie na vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný dozor počas stavby premostenia, pravidelné statické kontroly či semafory na riadenie premávky a vybudovanie nájazdov na dočasnú mostnú konštrukciu.

Po výstavbe nového železničného mosta sa musia všetky komponenty mostnej súpravy vrátiť späť do Správy štátnych hmotných rezerv. Ing. Jablončík zo ŽSR uviedol, že sú v komplikovanej situácii, ktorá súvisí s výlukou vlakovej dopravy, nakoľko majú uzatvorené zmluvy s dopravcami a nevedia im dať jednoznačné stanovisko, dokedy táto výluka potrvá. Je dôležité, aby fungovala koordinácia medzi mestom, ŽSR a SSC.

Ing. Šišo – sumu za obchádzkové trasy v súvislosti s uzatvoreným mostom SAD mestu Sereď vyčíslila na cca 16 000 eur mesačne.

Mgr. Kováčová – v súvislosti s vybudovaním mostnej súpravy ponad most bude zrejme potrebná aj zmena organizácie dopravy.

Ing. Šišo – zvislé dopravné značenie je už osadené Slovenskou správou ciest, ak príde k vybudovaniu mostnej konštrukcie ponad most, bude potrebná aj zmena projektu zvislého dopravného značenia.

Zdroj: Mesto Sereď

Prijaté opatrenia a termíny

Opatrenie č. 20:

Pokračovať v procese prípravy realizácie dočasného premostenia sústavou TMS, zistiť finančný dopad realizácie dočasného premostenia na rozpočet Mesta Sereď. (hlasovanie členov KŠ: PRÍTOMNÍ: 9  ZA: 9 )

  • Termín: bezodkladne
  • Zabezpečí: mesto Sereď

Opatrenie č. 21:

Pripraviť úpravu grafikonu mimoriadnej autobusovej linky podľa reálnych potrieb.

  • Termín: na KŠ dňa 22. 5. 2023
  • Zabezpečí: mesto Sereď

Zdroje: Mesto Sereď, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku