25.09.2023, meniny má
15. februára 2023

Kto sa stal úspešným žiadateľom o dotácie z rozpočtu mesta? Pre oblasť športu budete môcť požiadať o dotácie na druhý polrok už v apríli

Kto sa stal úspešným žiadateľom o dotácie z rozpočtu mesta? Pre oblasť športu budete môcť požiadať o dotácie na druhý polrok už v apríli
Zdroje: FB Ice Players Sereď/FB Cyklistický klub AB SEREĎ/FB Life is Perfect
reklama

V poslednom mesiaci roka 2022 sme vás informovali, že mesto Sereď opäť zverejnilo na svojej webovej stránke výzvy, vďaka ktorým majú rôzne organizácie šancu zažiadať si o dotácie z rozpočtu mesta pre päť rôznych oblastí pôsobenia.

Jedným z bodov minulotýždňového Mestského zastupiteľstva v Seredi bolo aj schvaľovanie žiadostí o dotácie pre tento kalendárny rok. Prečítajte si, kto a v akej výške bol so svojou žiadosťou úspešný.

Posudzovanie žiadostí o dotácie

Požiadať o finančný príspevok mohli právnické aj fyzické osoby/podnikatelia, ktoré majú sídlo/trvalý pobyt na území mesta Sereď, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta Sereď, poskytujú služby obyvateľom mesta Sereď.

Všetky žiadosti, ktoré boli doručené poštou alebo elektronicky do 18. januára 2023, posudzovala odborná komisia. Žiadosť o dotácie z rozpočtu mesta bolo možné získať pre tieto oblasti:

reklama
 • oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých;
 • oblasť kultúry;
 • oblasť životného prostredia;
 • oblasť mládeže;
 • oblasť športu.

Oblasť športu

Mesto Sereď v schválenom rozpočte na rok 2023 vyčlenilo pre oblasť športu čiastku 150 000 eur, z toho na prvý polrok boli určené finančné prostriedky v zmysle výzvy na šport v sume 130 000 eur. V návrhu 1. zmeny rozpočtu je plánované navýšenie dotácií pre oblasť športu o sumu 80 000 eur.

V návrhu prvej zmeny rozpočtu je aj presun finančných prostriedkov pre túto oblasť na základe návrhu poslancov, tzv. poslanecké vo výške 400 eur v celkovej čiastke 1 650 eur.

Po odsúhlasení Školskou, športovou a bytovou komisiou pri MsZ bude v mesiaci apríl zverejnená opätovná výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na druhý polrok 2023.

Schválené dotácie pre oblasť športu

 • ŠKF Sereď – 47 439 eur
 • AŠK Lokomotíva Sereď – 34 189 eur
 • HK Slávia OA Sereď – 16 744 eur
 • ŠK Ice Player´s – 11 606 eur
 • Taekwon-do klub Sereď – 5 778 eur
 • Tenisový klub – 3 711 eur
 • Cyklistický klub AB – 1 772 eur
 • ŠK Cyklo-tour Sereď – 3 556 eur
 • Stolnotenisový klub Mladosť – 581 eur
 • TJ Rozkvet – 1 233 eur
 • AFK Vodra – 528 eur
 • AFK Puma – 413 eur
 • OZ Goel – 667 eur
 • ORF COSMOS CAMPING Sereď – 1 411 eur
 • OZ Sereď Darts Club – 1 022 eur
 • Atletika Sereď – 1 000 eur.

Zdroj: sered.sk

Oblasť mládeže

V rámci programu „Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť mládeže v roku 2023“ bola z mestského rozpočtu vyčlenená suma 30 000 eur. Na základe predloženej 1. zmeny rozpočtu bolo navrhnuté navýšenie tejto sumy o čiastku 10 000 eur.

Aj v tejto oblasti boli prerozdelené dotácie od poslancov (poslanecké) v celkovej čiastke 1 050 eur.

Schválené dotácie pre oblasť mládeže

 • Športový klub futbalu Sereď – 3 819 eur
 • AŠK Lokomotíva Sereď – 4 929 eur
 • HK Slávia Sereď – 3 085 eur
 • Tenisový klub – 3 171 eur
 • OZ Goel – 3 042 eur
 • Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď – 9 370 eur
 • RZ pri Obchodnej akadémii – 777 eur
 • eRko – 2 185 eur
 • KC PRIESTOR – 4 471 eur
 • Zväz chovateľov zvierat – 765 eur
 • Life is Perfect – 3 644 eur
 • CAMP s.r.o. – 992 eur
 • Pastoračné centrum s. Jána Pavla II. – 800 eur.
dotácie

Zdroj: sered.sk

Ďalšie oblasti

Navrhované dotácie pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity; pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých a pre rozvoj mesta nedosiahli také výšky, aby bolo potrebné ich schválenie v mestskom zastupiteľstve.

Podľa VZN č.3/2016 je totiž potrebné schvaľovanie mestským zastupiteľstvom všetkých žiadostí o dotácie, ktoré sú vyššie ako 10 000 eur.

Schválené dotácie pre oblasť kultúry:

 • OZ Goel – 800 eur
 • KC PRIESTOR – 1 700 eur
 • Life Is Perfect – 2 000 eur
 • Spevácky zbor GAUDETE – 1 100 eur
 • OLDTIMER MÚZEUM – 1 650 eur
 • OZ Vodný hrad – 1 950 eur
 • Združenie rodičov pri ZUŠ – 2 500 eur
 • R SVS Seredský spolok J. Fándlyho – 700 eur
 • Klub zdravotne postihnutých – 1 000 eur
 • Seredan – 700 eur
 • Občan rozhodni – 300 eur.

Schválené dotácie pre sociálnu oblasť

 • Teen Chaleng Slovakia – 1 400 eur
 • Pomocníček – 300 eur
 • Nikolka Sereď – 3 950 eur
 • Klub zdravotne postihnutých – 4 000 eur
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých –2 500 eur
 • Občianske združenie Slnko jesene – 1 500 eur
 • Nezábudka Pata – 800 eur
 • STORM – 5 050 eur
 • Trnavská arcidiecéza – charita – 4 450 eur
 • ADOS – 3 500 eur
 • OZ pri detskom domove – 4 050 eur.
Schválené dotácie pre oblasť rozvoja a životného prostredia
 • KC PRIESTOR – 1 750 eur
 • Pomocníček – 4 000 eur
 • OZ Prúdy – 2 410 eur
 • OZ Mám rád cyklistiku – 2 500 eur
 • LRL Profitech s.r.o. – 4 000 eur
 • Vlastníci bytov a NP Kukučínova 4443/28 v.z. Naša domová, s.r.o. – 740 eur.

Zdroje: sered.sk, seredsity.sk, seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku