04.03.2024, meniny má
26. mája 2023

Súčasnej riaditeľke Základnej školy J. A. Komenského v Seredi končí funkčné obdobie. Mesto na základe toho vyhlásilo výberové konanie na túto pozíciu

Súčasnej riaditeľke Základnej školy J. A. Komenského v Seredi končí funkčné obdobie. Mesto na základe toho vyhlásilo výberové konanie na túto pozíciu
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

Ak zvažujete zmenu pracovnej pozície a máte skúsenosti s prácou v školskom sektore, pokračujte v čítaní. Mesto Sereď najnovšie vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.

Mesto Sereď v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje v výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, 926 01 Sereď.

Termín na predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania je 19. jún 2023 do podateľne Mestského úradu v Seredi. Termín nástupu do funkcie je 1. októbra 2023.

Zriaďovateľ, teda mesto, vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie. Uchádzať o funkciu sa môže aj riaditeľ/riaditeľka, ktorej sa končí funkčné obdobie.

reklama

Potrebné kvalifikačné predpoklady

 1. v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
  a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
  b) zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
  c) získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
  d) zdravotná spôsobilosť na výkon práce pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
  e) ovládanie štátneho jazyka,
  f) bezúhonnosť.
 2. v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  a) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie kritériá a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • práca s PC (Windows, internet),
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • flexibilita.

Platové podmienky

Plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je nutné predložiť a sú potrebné pri výberovom konaní, nájdete priamo v zverejnenej pracovnej ponuke na oficiálnej stránke mesta Sereď alebo kliknutím na tento odkaz.

Zdroje: Mesto Sereď, Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu MsÚ v Seredi, slov-lex.sk
Zdieľať na Facebooku