21.10.2021, meniny má
23. septembra 2021

Mesto Sereď vyhlásilo obchodné verejné súťaže o športovú halu Relax a nájom dvoch častí Seredského kaštieľa

Mesto Sereď vyhlásilo obchodné verejné súťaže o športovú halu Relax a nájom dvoch častí Seredského kaštieľa
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Mesto Sereď nedávno vyhlásilo dve verejné obchodné súťaže. Tieto boli vyhlásené o športovú halu Relax a o dve časti Seredského kaštieľa. V podstate to znamená, že ten, kto vyhlási neurčitým osobám súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy, robí tým výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy.

Športová hala Relax

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“), o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je nájom:

  • stavby – polyfunkčného centra voľného času na Mlynárskej ul. v Seredi, súpisné číslo 4340 – športová hala „Relax“,
  • pozemku, na ktorom stojí stavba – parcely registra „C“, parcelné číslo 3127/40 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 775 m2,
  • priľahlého pozemku – parcely registra „C“, parcelné číslo 3127/41 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 497 m2.

Všetko je zapísané na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, k.ú. Sereď na dobu určitú, a to na dobu 5 rokov, najskôr od 01. 11. 2021, najneskôr od 01. 01. 2022.

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa, na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č.202/2021 dňa 16. 9. 2021.

zdroj: seredsity.sk

Nájom dvoch častí kaštieľa

Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na nájom nehnuteľného majetku, stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1.

Predmetom OVS je nájom neprenajatých dvoch častí kaštieľa s uvedením zámeru využitia predmetu nájmu, a to:
časti 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,
časti 3 – rovná časť južného krídla.

Časť 1 kaštieľa – severná časť západného krídla vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2, je v súčasnosti prenajatá na dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2070 a nie je predmetom tejto OVS.

Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa, na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa, prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.

Zámer a podmienky OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 207/2021 dňa 16. 9. 2021.

zdroj: seredsity.sk

Ak vás tieto ponuky oslovili a máte záujem o obhliadku priestorov, môžete si dohodnúť aj termín. Kontakt: peter.kiss@sered.sk – 0918 450 865, alebo darina.nagyova@sered.sk – 0907 642 167.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku