16.04.2024, meniny má
5. marca 2024

Mesto vyhlásilo výzvu na predkladanie cenových ponúk na novú posilu údržby. Na traktorovú kosačku by malo padnúť viac ako 21-tisíc eur

Mesto vyhlásilo výzvu na predkladanie cenových ponúk na novú posilu údržby. Na traktorovú kosačku by malo padnúť viac ako 21-tisíc eur
Zdroje: seredsity.sk/techgarden.sk
reklama

Sereď vyhlásila verejné obstarávanie na traktorovú kosačku pre účely údržby mestskej zelene. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, poskytovať služby alebo dodávať tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky a čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Mesto ako vyhlasovateľ obstarávania akceptuje ako náhradu za vyššie uvedené doklady aj zápis v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, a to v rozsahu v akom požadované podmienky z tohto zápisu vyplývajú.

Podmienkami na predloženie ponúk sú vyplnené prílohy – kúpna zmluva a čestné prehlásenie, ktoré nájdete na webovej stránke mesta alebo na tomto odkaze.

Lehota na predkladanie ponúk je do pondelka 11. marca 2024 do 8.00 hod. a uchádzači môžu ponuky predkladať iba elektronicky prostredníctvom systému EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo). Na ponuky predložené inak nebude mesto prihliadať. Predpokladaná hodnota zákazky je 21 800 € bez DPH.

reklama

Kritériá na hodnotenie ponúk

Kritériom je najnižšia celková cena predmetu kúpy v eurách s DPH. Vyhodnocuje sa cena vrátane DPH (resp. pri neplatcoch DPH cena celkom). Ak uchádzač vo verejnom obstarávaní nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do návrhu na plnenie kritérií.

Celé znenie výzvy na predkladanie cenových ponúk nájdete na webovej stránke mesta. Kontaktná osoba, na ktorú sa môžete obrátiť s otázkami vo veciach verejného obstarávania, je Ing. Marianna Grillová, tel. 0907 983 608, marianna.grillova@sered.sk

kosačku

Zdroj: sered.sk

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku