24.06.2024, meniny má
24. septembra 2023

Mestské zastupiteľstvo bude po dvoch týždňoch znova zasadať. O čom budú poslanci rozhodovať?

Mestské zastupiteľstvo bude po dvoch týždňoch znova zasadať. O čom budú poslanci rozhodovať?
Zdroje: seredsity.sk/youtube.com/Mesto Sereď
reklama

Vedeli ste, že návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva predkladá primátor? Program rokovania MsZ pritom vychádza z potrieb mesta, z prijatých uznesení, iniciatívnych návrhov poslancov a orgánov MsZ.

Zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočňujú najmenej raz za tri mesiace, sú verejné a môže sa ich zúčastniť ktokoľvek. Hoci malo byť najbližšie zasadnutie MsZ až v polovičke novembra, primátor mesta Ondrej Kurbel sa rozhodol zvolať zasadnutie mimo vopred dohodnutých termínov.

Poslanci zasadnú už o pár dní

V utorok 26. septembra 2023 o 17.00 hod. sa uskutoční mimoplánové zasadnutie Mestského zastupiteľstvo. Vzhľadom aj na čas, v ktorom sa bude toto zastupiteľstvo konať je zrejmé, že na programe nebude tucet bodov na prerokovanie.

Aké body budú mať poslanci na pláne?

  • Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov.
  • Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď, na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď a náležitostí prihlášky.

Jedným z dvoch bodov rokovania utorkového mestského zastupiteľstva je návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď na ďalšie funkčné obdobie.

reklama

Aká je náplň práce hlavného kontrolóra?

  • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií mesta,
  • kontroluje dodržiavanie VZN vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta pred ich schválením v MsZ,
  • predkladá výsledky kontroly priamo MsZ,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  • eviduje a kontroluje vybavenie sťažností a podnetov občanov.

Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Volia ho poslanci MsZ na dobu šesť rokov.

Zdroj: freepik.com

Zdroje: Mesto Sereď, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku