02.10.2023, meniny má
30. mája 2023

Sereď vyhlásila ďalšie výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu. Hľadá sa vedúci organizačného oddelenia

Sereď vyhlásila ďalšie výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu. Hľadá sa vedúci organizačného oddelenia
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

Primátor mesta Sereď Ing. Ondrej Kurbel oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu – vedúci organizačného oddelenia.

Ak máte záujem stať sa pre mesto potrebnou posilou, ktorá bude mať na starosti vedenie evidencie VZN aj prípravu k zasadnutiam mestského zastupiteľstva, neváhajte si poslať životopis.

Pracovná náplň

 • zodpovedá za činnosť oddelenia po stránke organizačnej a personálnej (zamestnanci organizačného oddelenia),
 • zabezpečuje spracovanie a distribúciu materiálov k rokovaniu mestského zastupiteľstva, prípravu MsZ, rokovanie MsZ,
 • zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta, za svoju časť rozpočtu,
 • v súlade s internými predpismi a zákonmi zodpovedá najmä za organizačné zabezpečenie chodu MsÚ, matričný úrad, evidenciu obyvateľstva a budov – ohlasovňa a súpisné čísla, pult prvého kontaktu – podateľňa, registratúrne stredisko, referát spoločenských služieb,
 • zabezpečuje prvý kontakt občana so zamestnancami MsÚ pomocou pultu prvého kontaktu,
 • vedie evidenciu a zabezpečuje archiváciu VZN, uznesení MsZ, organizačných noriem a zabezpečuje ich zverejnenie na stránke mesta a úradnej tabuli,
 • zabezpečuje v celom rozsahu výkon volieb,
 • pripravuje, organizuje a zabezpečuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov,
 • vypracováva koncepcie a strategické dokumenty v oblastiach, ktoré sú v kompetencii oddelenia,
 • vykonáva práce vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • zabezpečuje a poskytuje právne služby pre potreby mesta a jednotlivé odd. MsÚ,
 • pripravuje, posudzuje, vyjadruje sa k všetkým zmluvám, resp. ich návrhom a dohodám, ktoré uzatvára mesto,
 • vedie správne konanie vo veci ukladania pokút podľa § 27b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • rieši protest a upozornenia prokurátora,
 • vykonáva asistencie za mesto pri výkone rozhodnutia podľa Civilného sporového poriadku a Exekučného poriadku,
 • rieši pracovno-právne spory zamestnancov mesta.

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie v odbore právo,
 • minimálne štyri roky odbornej praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
 • prax v oblasti verejnej správy vítaná.

Osobnostné predpoklady uchádzača

 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na samosprávu (znalosť zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, znalosť zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, znalosť VZN a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom),
 • manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, kreatívnosť, asertivita, precíznosť,
 • zvládanie záťažových situácií,
 • bezúhonnosť a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet.

Forma odmeňovania a termín nástupu

K tejto pracovnej pozícii prislúcha funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predpokladaný termín nástupu je 1. júl 2023, respektíve dohodou.

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Vedúci organizačného oddelenia“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01  Sereď, mailom na adresu: martina.kissova@sered.sk alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi do 19. júna 2023 vrátane do 15.00 hod.

reklama

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je nutné predložiť a sú potrebné pri výberovom konaní, nájdete priamo v zverejnenej pracovnej ponuke na oficiálnej stránke mesta Sereď alebo kliknutím na tento odkaz.

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači. Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Zdroje: Mesto Sereď
Zdieľať na Facebooku