24.06.2024, meniny má
30. septembra 2023

Sereď vyhlásila výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra mesta. Aké predpoklady je potrebné spĺňať?

Sereď vyhlásila výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra mesta. Aké predpoklady je potrebné spĺňať?
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 290/2023 zo dňa    26. septembra 2023 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta Sereď.

Aké sú predpoklady na výkon funkcie

  • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie,
  • bezúhonnosť,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Prihlášku na túto funkciu je potrebné podať písomne a musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní,
  • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a/alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
  • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony, osobné údaje kandidáta podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (viď príloha),
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom vyhlásenia a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď.

Termín a spôsob odovzdania písomnej prihlášky

Písomnú prihlášku je potrebné odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 26. októbra 2023 do 15.00 hod. v zalepenej obálke buď osobne – na pulte prvého kontaktu na adrese Mesto Sereď, Mestský úrad v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, prízemie vpravo alebo poštou na adrese Mesto Sereď n- Mestský úrad v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď.

V prípade podania prihlášky poštou je rozhodujúci dátum a čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Seredi, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Uzatvorená obálka s požadovanými dokladmi musí byť označená textom: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“.

Dátum konania voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď je vyhlásený na 9. novembra 2023. Samotná voľba sa bude konať v rámci zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Seredi. Pracovný pomer sa uzatvára na plný pracovný úväzok s nástupom od 15. novembra 2023 na funkčné obdobie 6 rokov.

reklama

 

Zdroje: Mesto Sereď
Zdieľať na Facebooku