27.09.2020, meniny má
reklama
20. januára 2020

V Seredi potrebujeme referenta na oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

V Seredi potrebujeme referenta na oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
Zdroj: mynitra.sk
reklama

V sobotu sme vám priniesli pracovnú ponuku zverejnenú mestom Sereď, ktorú nájdete na tomto odkaze.
Dnes vám prinášame ponuku na miesto referenta na oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku.

Náplň práce

 • príprava  podkladov pre rozhodnutia obce ako stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • príprava podkladov pre rozhodnutia obce ako špeciálneho stavebného úradu podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • vykonávanie činnosti štátneho stavebného dohľadu,
 • agenda spojená s činnosťou oddelenia

Kvalifikačné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie v stavebnom odbore, môže byť aj absolvent,
 • stredoškolské vzdelanie v stavebnom odbore s min. 3-ročnou praxou v odbore

Iné predpoklady a zručnosti, ktoré si práca vyžaduje

 • znalosť platných právnych predpisov (znalosť stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, cestného zákona, zákona o vodách, správneho zákona, zákona o obecnom zriadení a iných právnych predpisov v oblasti samosprávy a životného prostredia),
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet,
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita, záujem o prácu v oblasti samosprávy,
 • vodičský preukaz skupiny B

Uchádzači predložia tieto doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
 • motivačný list, profesijný a štruktúrovaný životopis,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Odmeňovanie

Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu

Predpokladaný termín nástupu na pozíciu referenta na oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku je 1. marec 2020 alebo dohodou.

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Referent oddelenia ŠRKŠ“ na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo do podateľne Mestského úradu v Seredi v termíne do 10. februára 2020 do 10.00 hod. vrátane. Na osobný pohovor budú zavolaní zvolení uchádzači.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku