04.03.2024, meniny má
6. februára 2024

V ZŠ J. A. Komenského v Seredi sa na konci januára konalo partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu

V ZŠ J. A. Komenského v Seredi sa na konci januára konalo partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu
Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
reklama

Pojem reforma vyvoláva u ľudí rôzne reakcie a pocity. Na jednej strane je to neistota, obava či nedôvera, ak ľudia nevidia jasné výhody, nechápu dôvody na zmenu alebo preferujú zachovanie existujúcich postupov a rutín, pretože zmeny ťažšie akceptujú.

Na strane druhej je to príležitosť na rozvoj, na zmeny vyplývajúce z rýchlo meniaceho sa sveta, na modernizáciu či inováciu s cieľom zlepšenia a progresu.

ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi privítalo takmer 80 kolegov

Aktuálne rezonujúcou témou v našej spoločnosti je kurikulárna reforma. Tá spája ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi s ďalšími 38 školami z rôznych častí Slovenska, ktoré v septembri 2023 ako prvé začali so zavádzaním nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) od 1. ročníka.

Školy okrem vytvárania vlastných školských vzdelávacích programov menia charakter vzdelávacieho procesu a postavenie učiteľa. Ako sa darí seredským učiteľom v 1. ročníku vytvárať podnetné prostredie motivujúce žiakov k mysleniu, a teda k učeniu sa, mohli na konci januára vidieť a porovnať učiteľky i učitelia v Seredi na partnerskom stretnutí škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP.

reklama

Prítomných okrem riaditeľky školy Paulíny Krivosudskej privítal primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel za prítomnosti vedúcej oddelenia školstva, športu a kultúry Silvie Kováčovej.

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Cieľom stretnutia 76 účastníkov z radov riaditeľov, supervízorov a učiteľov zo 17 škôl zo západného a stredného Slovenska bolo zdieľanie skúseností, diskusia, zefektívnenie spolupráce či stretnutie s ľuďmi, ktorí veria že zmenu z „papiera“ je potrebné a možné preniesť do tried.

Pani učiteľky A. Novosadová, J. Očenášová, J. Fogelová, H. Čížová, L. Porubská v spolupráci s asistentkami a s digitálnymi koordinátorkami pripravili pre účastníkov 7 otvorených hodín, po ktorých nasledovala živá diskusia.

Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré otvorili dvere svojich tried pre kolegov zo štátnych, súkromných i cirkevných škôl.

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Supervízor je nová pozícia zavedená od septembra na školách v postupnom zavádzaní. Ich pracovná náplň je rôznorodá. Na ZŠ J. A. Komenského je hlavným poslaním siedmych supervízorov skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach.

Od začiatku školského roka sa vzdelávajú a pracujú s mentorkou z regionálneho centra podpory učiteľov (RCPU) H. Weselovskou, ktorá počas stretnutia pripravila pre prítomných supervízorov viacero aktivít.

Diskusia riaditeliek bola zameraná na tvorbu školského vzdelávacieho programu, výchovno-vzdelávací proces, hodnotenie žiakov či podporu, ktorú školy pri zavádzaní ŠVP dostávajú z ministerstva, z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) alebo RCPU.

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Všetci mali možnosť pozrieť si tradičnú tanečnú prestávku 1. stupňa, obľúbený modul flagfutbalu, ktorý pokračuje v ďalších ročníkoch, či priestory a areál školy.

„Veľká vďaka patrí všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii partnerského stretnutia. Stretnutia zanietených kolegov, ktorí rovnako ako my pracujú na sebe a veria, že kurikulárna reforma je príležitosťou na nevyhnutnú zmenu smerujúcu k progresu žiakov, školy, spoločnosti. Veríme, že stretnutie bolo pre všetkých prínosom a už teraz sa tešíme na ďalšie,“ uviedla riaditeľka ZŠ J. A. Komenského PaedDr. Paulína Krivosudská

komenského

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

 

Zdroje: Veronika Kóšová
Zdieľať na Facebooku