20.06.2024, meniny má
5. februára 2024

Zmenia sa školské obvody a aké budú podmienky poskytnutia príspevku na sociálny taxík? Aj o tom rozhodnú vo štvrtok poslanci

Zmenia sa školské obvody a aké budú podmienky poskytnutia príspevku na sociálny taxík? Aj o tom rozhodnú vo štvrtok poslanci
Zdroje: seredsity.sk/youtube.com/Mesto Sereď
reklama

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú dôležitým mechanizmom, ktorý zabezpečuje transparentnosť verejných činností a prispieva k rozvoju a dobrej správe miestnej komunity.

Prvé zasadnutie v roku 2024 sa uskutoční už vo štvrtok 8. februára o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu. Materiály pre rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi sú k dispozícii aj na tomto odkaze.

Aký je program zasadnutia?

Zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné a môže sa ho zúčastniť ktokoľvek. Ak vás niečo z nižšie uvedeného programu zaujíma a chceli by ste vidieť priebeh zasadnutia, Sereď bude opäť zdieľať priamy prenos zo zasadačky na svojom Youtube kanály Mesto Sereď.

 1. Otvorenie a schválenie programu MsZ (primátor mesta)
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
 3. Informatívna správa (primátor mesta)
  A. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi
  B. Informácia o zmene organizačnej štruktúry
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správy hlavného kontrolóra (hlavný kontrolór)
  A. Správa o kontrole plnenia uznesení
  B. Správy z vykonaných kontrol
  C. Správa o kontrolnej činnosti
 6. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)
 7. Informatívna správa o činnosti MsP za rok 2023 (náčelník MsP)

  Zdroj: seredsity.sk

  reklama
 8. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový (organizačné oddelenie)
 9. VZN o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď (Mgr. Silvia Kováčová, poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)
 10. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024
  A. Žiadosť SMS s.r.o. o dotáciu na prevádzku na rok 2024 (Ing. Karol Andrášik)
  B. Schválenie dotácií na podporu rozvoja práce s mládežou – výzva č. 1/2024 (poverená vedúca odd. školstva, športu a kultúry)
  C. Schválenie dotácií na podporu rozvoja telovýchovy a športu – výzva č. 2/2024 (poverená vedúca odd. školstva, kulúry a športu)
  D. Schválenie dotácií na podporu rozvoja mesta a životného prostredia – výzva č. 3/2024 (vedúci odd. realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania)
 11. Pravidlá poskytovania príspevku na sociálny taxík (vedúca odd. sociálneho, bytového a rodiny)

  Zdroj: hlohovec.sk

 12. Koncepcie rozvoja (poverená vedúca odd. školstva, kultúry a športu)
  A. Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď na roky 2024 – 2028 (Mgr. Silvia Kováčová – poverená vedúca odd. školstva, športu a kultúry)
  B. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď na roky 2024 – 2028 (poverená vedúca odd. školstva, kultúry a športu)
 13. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
  A. Prevod pozemku
  – pozemok na Šulekovskej ulici- STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo s.r.o.
  B. Nájom majetku mesta
  – časť stavby na ul.Ivana Krasku-občianske združenie U nás (odd. právne a majetkové)
  – časť stavby, stavba , časť pozemku na Jesenského ulici
  C. Zámena majetku
  – Zámena pozemku- Ján Sloboda a manž.
  D. Zriadenie vecného bremena
  – pozemok na Hrnčiarskej ul.-Marek Eliáš a manželka
 14. Rôzne
 15. Záver

Zdroje: zastupitelstvo.sered.sk
Zdieľať na Facebooku