04.03.2024, meniny má
1. februára 2024

Voľná pracovná pozícia na MsÚ: hľadá sa odborný referent na právne a majetkové oddelenie

Voľná pracovná pozícia na MsÚ: hľadá sa odborný referent na právne a majetkové oddelenie
Zdroj: seredsity.sk/usplash.com
reklama

Primátor mesta Sereď Ing. Ondrej Kurbel oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu – odborný referent (oddelenie právne a majetkové, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme).

Ak máte záujem stať sa pre mesto odborníkom, ktorý bude mať na starosti majetkovo právnu agendu, neváhajte si poslať životopis. Informácie o voľnej pracovnej pozícii priniesli Seredské novinky.

Čo je náplňou práce?

 • vypracúvanie návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď na úseku zverenej agendy
 • vypracúvanie návrhov zmlúv, posudzovanie a vyjadrovanie sa ku všetkým návrhom zmlúv, ktoré uzatvára mesto Sereď ako jedna zo zmluvných strán
 • vykonávanie právneho poradenstva pre organizačné zložky Mestského úradu Sereď, pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené zamestnávateľom a pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi
 • príprava podkladov pre rozhodovanie vedenia zamestnávateľa a posudzuje ich súlad s platnými právnymi normami SR a EÚ
 • zabezpečovanie administratívnych konaní
 • zabezpečovanie majetkovo-právnej agendy mesta Sereď a poskytovanie majetkovo-právnych služieb a poradenstva pre potreby mesta a jednotlivých organizačných zložiek MsÚ
 • príprava materiálov na rokovanie príslušných komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi a Mestského zastupiteľstva mesta v Seredi súvisiacich najmä s prevodom vlastníckeho práva, nájmom a podnájmom majetku mesta Sereď, jeho využívaním, nakladaním, užívaním, s majetkovými právami, pohľadávkami a záväzkami
 • zabezpečovanie agendy pohľadávok mesta Sereď

Platové náležitosti

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) – platová trieda 8 – platová tarifa v rozmedzí od 1.076,- € do 1291,- € v závislosti od počtu rokov praxe a zvýšenie tarifného platu o 15 % podľa § 7 ods. 8 zákona č. 553/2003 Z. z. Možnosť priznania osobného príplatku podľa § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.

Kvalifikačné predpoklady na záujemcu o prácu

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo
 • odborná prax v oblasti práva minimálne 1 rok
 • odborná prax v oblasti samosprávy vítaná

Iné predpoklady, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na samosprávu (najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Správny poriadok)
 • komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, kreativita, asertivita, precíznosť,
  logické myslenie a uvažovanie
 • vysoké pracovné nasadenie a zvládanie záťažových situácií
 • bezúhonnosť a morálne predpoklady
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet

Ponúkané benefity

 • možnosť udelenia polročných a koncoročných odmien
 • možnosť udelenia odmien za prácu vykonanú nad rámec požadovaných činností
 • odmeny pri životných jubileách
 • týždeň dovolenky naviac podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
 • odborné vzdelávanie
 • príspevok na rekreáciu

Záujemci o pracovnú pozíciu predložia nasledujúce doklady

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača k spracovaniu osobných údajov v súvislosti s uchádzaním sa o predmetnú pracovnú pozíciu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Požadované doklady je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením „odborný referent oddelenia právneho a majetkového – “ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi, resp. elektronicky na e-mailovú adresu: martina.kissova@sered.sk, a to v lehote do 12.02.2024 (vrátane) do 15,00 hod. Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

reklama

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo obsadzovanie predmetného pracovného miesta zrušiť i bez uvedenia dôvodu. Bližšie informácie poskytne: JUDr. Roman Lauko, MBA, vedúci oddelenia právneho
a majetkového, č. t. +421951 152 829, roman.lauko@sered.sk. Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Zdroje: Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku