02.03.2021, meniny má
15. septembra 2020

Vo štvrtok sa bude na mestskom úrade konať zasadnutie. Mestské zastupiteľstvo preberie aj tieto body

Vo štvrtok sa bude na mestskom úrade konať zasadnutie. Mestské zastupiteľstvo preberie aj tieto body
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Primátor nášho mesta, Ing. Martin Tomčányi, zvoláva v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi. Zasadnutie sa má konať 17. septembra 2020 o 8.00 hod. Primátor vás preto pozýva do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

Návrhy programu

Mesto Sereď navrhlo na štvrtkové zastupiteľstvo nasledujúce body programu. Bližšie sa im bude venovať vo veľkej zasadačke, preto, ak vás nejaký z bodov zaujal, neváhajte prísť. Rozoberať sa budú školy, mestská polícia či ochranné pásma pohrebísk a mnoho ďalšieho.

PROGRAM:

 • Otvorenie a schválenie programu MsZ
 • Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
 • Informatívna správa o činnosti mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)
 • Interpelácie poslancov
 • Správy hlavnej kontrolórky (hlavná kontrolórka)
  A. Správa o kontrole plnenia uznesení
  B. Správy z vykonaných kontrol
 • Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov
  základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď, v znení neskorších nariadení
  (prednosta MsÚ)
 • Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, v znení neskorších nariadení (prednosta MsÚ)
 • Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1991 o zriadení MsP a ktorým sa ruší VZN č. 11/2013 o ďalších výstrojových súčiastkach príslušníkov MsP Sereď a VZN č. 5/2008 o povoľovaní osobitného užívania verejných priestranstiev na území mesta Sereď (náčelník MsP)
 • Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď (prednosta MsÚ)
 • Informatívna správa o hospodárení domu kultúry za I. polrok 2020 (riaditeľ DK)
 • Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2020 (riaditelia škôl)
 • Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď (vedúca finančného oddelenia)
  A. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30. 6. 2020
  B. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30. 6. 2020
 • Príprava a realizácia projektov (projektový manažér)
  A. Informácia o projekte MŠ Komenského „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
  B. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
 • V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 (prednosta MsÚ)
 • Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 – 2023 (prednosta MsÚ)
 • Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Kapustniská IV. etapa – Sereď“ (vedúca odd. ÚP a SP)
 • Nakladanie s majetkom mesta Sereď (vedúca právneho a majetkového referátu)
  A. Nájom majetku mesta
  1. Pozemok na Podzámskej ul.
  2. Pozemok na Čepeňskej ulici – pod garážou
  3. Pozemok na Čepeňskej ulici – pod garážou
  4. Výsledok OVS – kaštieľ – návrh ďalšieho nakladania s majetkom mesta
  5. Odpustenie úhrady nájomného za apríl a máj 2020 – Športová hala Relax
  B. Zámer nájmu majetku mesta
  1. Pozemok na v k.ú. Stredný Čepeň
  2. Pozemok na Novomestskej ul. – BAU-TRADE SK
  C. Zriadenie vecného bremena – Pozemok na Cukrovarskej ulici
 • Pravidlá na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď (vedúci odd. rozvoja mesta)
 • Záver
Mestský úrad Sereď | Mapio.net

zdroj: mapio.net

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku