23.07.2024, meniny má
13. júna 2024

Voľná pracovná pozícia: hľadá sa Referent oddelenia životného prostredia

Voľná pracovná pozícia: hľadá sa Referent oddelenia životného prostredia
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Mesto Sereď v zastúpení primátora mesta Ing. Ondreja Kurbela vyhlasuje výberové konanie na funkciu Referent životného prostredia na Mestskom úrade v Seredi.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské resp. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, so zameraním na životné
  prostredie,
 • prenesený výkon štátnej správy platný podľa vyhlášky č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie je vítaný,
 • odborná prax v samospráve výhodou.

Náplň práce:

 • Správne konania, vydávanie rozhodnutí a záväzných stanovísk v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a zákona č. 146/2023 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • kontrola náhradných výsadieb v zmysle platných rozhodnutí,
 • kontrola dodržiavania projektovej dokumentácie – výruby a výsadby v Zámockom parku,
 • plánovanie a realizácia náhradnej výsadby ako povinnosť mesta za výruby drevín,
 • plánovanie a realizácia výsadieb drevinových, trvalkových a letničkových záhonov na verejných priestranstvách,
 • preverovanie podnetov a vybavovanie žiadostí na úseku životného prostredia,
 • vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov,
 • kontrola zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti drevín, návrh ošetrení, príprava objednávok prác,
 • zastupuje kolegov vo všetkých oblastiach pôsobenia,
 • zodpovedá za časť rozpočtu. Kontroluje správnosť účtovných dokladov,
 • spracováva podklady k prieskumu trhu a verejnému obstarávaniu v oblasti životného prostredia,
 • koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce pri údržbe verejnej zelene,
 • zabezpečuje výkon deratizácie na území mesta Sereď.

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“) – platová trieda 6 – platová tarifa v rozmedzí od 919,50 € do 1 103,50 € v závislosti od počtu rokov praxe a zvýšenie tarifného platu o 15 % podľa § 7 ods. 8 zákona č. 553/2003 Z. z. Možnosť priznania osobného príplatku podľa § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.

Termín nástupu: 01.07.2024/dohodou

Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • znalosť platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, ktoré určujú práva a povinnosti obce (zákon č. č.71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a príslušné vykonávacie prepisy, zákon č. 17/1992 Zb. o životom prostredí),
 • znalosť platného právneho predpisu pre oblasť ovzdušia, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • znalosť platného právneho predpisu pre oblasť deratizácie a dezinfekcie verejných priestranstiev, ktorý určuje práva a povinnosti obce (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • zvládanie záťažových situácií,
 • bezúhonnosť a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet.

Ponúkané benefity:

 • možnosť udelenia polročných a koncoročných odmien,
 • možnosť udelenia odmien za prácu vykonanú nad rámec požadovaných činností,
 • odmeny pri životných jubileách,
 • týždeň dovolenky naviac podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa,
 • odborné vzdelávanie,
 • príspevok na rekreáciu.

Celé znenie pracovnej ponuky nájdete na webovej stránke mesta. Zobrazí sa vám tiež po kliknutí na tento odkaz.

reklama

Všetky nevyhnutné doklady je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením „Referent oddelenia životného prostredia“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi, resp. elektronicky na e-mailovú adresu: martina.kissova@sered.sk, a to v lehote do 26.06.2024 (vrátane) do 17,00 hod. Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Bližšie informácie poskytne: Bc. Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia, č. t. +421907736841, zuzana.vohlarikova@sered.sk.

Zdroje: Mesto Sereď
Zdieľať na Facebooku