24.06.2024, meniny má
10. mája 2023

Do konca mája môžete podať prihlášku na ZUŠ v Seredi. Prijímacie skúšky do všetkých odborov budú prebiehať v úvode júna

Do konca mája môžete podať prihlášku na ZUŠ v Seredi. Prijímacie skúšky do všetkých odborov budú prebiehať v úvode júna
Zdroj: zussered.sk
reklama

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy.

Táto škola však môže poskytovať štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, pre žiakov stredných škôl a dospelých.

V týchto dňoch ZUŠ vyhlásila prijímacie skúšky pre všetkých nadaných záujemcov do nimi ponúkaných odborov na nasledovný školský rok 2023/2024 .

Na aké odbory sa možno prihlásiť?

Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare), harfe, bicích nástrojoch a tiež hlasová výchova – spev.

reklama

Žiaci hudobného odboru sa prezentujú na rozličných koncertoch, a to verejných, vianočných, promenádnych, výchovných projektoch a podujatiach v meste Sereď a okolí.

Výtvarný odbor – poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika (s možnosťou využitia keramickej pece) a počítačová grafika. Pedagógovia a žiaci odboru spolupracujú s ostatnými odbormi pri zabezpečovaní plagátov a pozvánok, príp. scén jednotlivých podujatí organizovaných školou.

Vyvrcholením štúdia každého ročníka je samostatná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov školy v závere školského roka.

Tanečný odbor – je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných disciplín, a to na tanečno-pohybovú prípravu, ľudový tanec, moderný tanec, kreatívny tanec a tanečnú prax.

Literárno-dramatický odbor – zahŕňa prednes, prípravnú dramatickú výchovu, dramatickú prípravu.

Zdroj: zussered.sk

Elektronickú prihlášku môžete vyplniť na oficiálnej stránke školy alebo kliknutím na tento odkaz. Vyplnenú prihlášku je potrebné odoslať do 31. mája 2023. 

Po spracovaní prihlášok vás škola vyzve na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať 7. – 9. júna 2023 od 14.00 do 18.00 hod. Talentové skúšky nevyhnutné k prijatiu sa budú konať v budove Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa na Komenského 1136/36, 926 01 Sereď.

Škola taktiež upozorňuje, že vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium je vhodné zaslať prihlášky čo najskôr.

Podmienky pre úspešné prijatie

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v konkrétnom umeleckom odbore.

„Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania,“ informuje škola vo svojom ozname na oficiálnej stránke.

Zdroj: zussered.sk

Vekové kategórie žiakov na ZUŠ

Štúdium na ZUŠ je vo všetkých odboroch určené pre:

 • 5 – 6-ročné deti – prípravné štúdium,
 • 7 – 15-ročné – štúdium 1. stupňa,
 • 15 – 18-ročné – štúdium 2. stupňa,
 • 18 a  viac – štúdium pre dospelých.

Ako je štúdium rozdelené?

 • prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy),
 • prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov),
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8/9 rokov a delí sa na primárne vzdelávanie (4 roky) a nižšie sekundárne vzdelávanie (4/5 roky),
 • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky,
 • štúdium pre dospelých trvá 4 roky.

Zdroj: zussered.sk

Na aké schopnosti sa pri talentových skúškach prihliada?

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, výšku tónu, a iné),
 2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek),
 3. spev ľudovej piesne,
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj.

Výtvarný odbor:

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania,
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy (na základe prinesených obrázkov alebo kreslenia na danú tému).

Tanečný odbor:

 1. hudobné a pohybové schopnosti,
 2. telesnú spôsobilosť,
 3. rytmické cítenie.

Literárno-dramatický odbor:

 1. prednes,
 2. pohyb, dramatické vnímanie.
prijímacie skúšky

Zdroj: zussered.sk

Aká je výška mesačného príspevku za štúdium na ZUŠ?

a) v prípravnom štúdiu

 • individuálne vyučovanie 10,00 eur
 • skupinové vyučovanie 7,00 eur       

b) v základnom štúdiu

 • individuálne vyučovanie 10,00 eur
 • skupinové vyučovanie 7,00 eur      

c) v štúdiu pre dospelých

pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem:

 • individuálne vyučovanie 70,00 eur
 • skupinové vyučovanie 40,00 eur    

pre plnoletú osobu – študujúcu (do 25 rokov), ktorá nemá vlastný príjem:

 • individuálne vyučovanie 10,00 eur
 • skupinové vyučovanie 7,00 eur

Zdroj: zussered.sk

Zdroj: zussered.sk

Zdroj: zussered.sk

Zdroj: zussered.sk

Zdroje: zussered.sk, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku