13.07.2020, meniny má
2. marca 2020

Mesto Sereď hľadá šikovného architekta. Nájde sa medzi nami?

Mesto Sereď hľadá šikovného architekta. Nájde sa medzi nami?
Zdroj: mesto Sereď/architectureanddesign.com.au
reklama
Mesto Sereď oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu „Architekt mesta Sereď“.

Náplň práce

 • Usmerňovať a konzultovať zámery investorov, zabezpečovať, pripravovať a spracovávať podklady pre obstarávanie, tiež vlastné vypracovanie koncepčných a strategických materiálov a podkladov, publikácií, analýz, zadaní a štúdií v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry.
 • Poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu.
 • Zodpovedať za spracovanie podkladov pre odborné stanoviská mesta k investičnej činnosti, pripravovať podmienky pre verejné obstarávanie architektonických, urbanistických a inžinierskych služieb, pripravovať materiály na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií.
 • Iniciatívne prinášať návrhy v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry.
 • Zabezpečovať stretávanie sa s občanmi a komunikáciu problematiky územného plánu mesta v danej oblasti k verejnosti.
 • Vypracovávať záväzné stanoviská mesta Sereď k investičnej činnosti.
 • Spolupracovať s odbornými oddeleniami Mestského úradu Sereď.

Kvalifikačné predpoklady

Uchádzač by mal mať nadobudnuté nasledujúce kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti urbanizmu a architektúry,
 • odborná prax minimálne 5 rokov po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania,
 • autorizácia AA SKA.

Zručnosti a iné predpoklady

 • znalosť a orientácia pri práci s územnými plánmi, znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 532/2002 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii),
 • odborná spôsobilosť na obstarávanie ÚPD a ÚPP výhodou,
 • manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, kreatívnosť, asertivita, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, riešiť konflikty, odborne argumentovať a vysvetľovať riešenú problematiku,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office,
 • práca – CAD 3D software výhodou.

Potrebné doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
 • motivačný list,
 • štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o praxi a tvorbe v oblasti architektúry a územného plánovania,
 • koncepcia rozvoja mesta Sereď – vízie – minimálne na 2 A4,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Odmeňovanie

Odmenou bude funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Nástup do práce

Termín nástupu je prvý polrok 2020, resp. dohodou.

Miesto výkonu práce

Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „hlavný architekt mesta Sereď“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi  do 31. 3. 2020 vrátane do 12.00 hod.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku