19.04.2024, meniny má
3. mája 2021

Najlepší pedagógovia zo Serede boli v apríli ocenení primátorom mesta. Návrhy podávali samotné školy

Najlepší pedagógovia zo Serede boli v apríli ocenení primátorom mesta. Návrhy podávali samotné školy
Zdroj: mapio.net/seredskenovinky.sk
reklama

To, že učitelia formujú osobnosti žiakov a zanechávajú na nich celoživotný vplyv, môžeme povedať bezpochyby. Oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov prebehlo v obradnej sále Mestského úradu v Seredi aj tento rok. Výnimočný akt trval v dňoch od 13. do 15. apríla 2021 pod záštitou školskej, športovej a bytovej komisie. Informáciu priniesli Seredské novinky.

Posledné mesiace boli výzvou

Pedagógovia boli ocenení na základe návrhov, ktoré vzišli z jednotlivých škôl. Vybraní pedagógovia prevzali z rúk primátora mesta Martina Tomčányiho, zástupcu primátora Ľubomíra Veselického a vedúcej Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu Silvie Kováčovej pamätné listy a finančný dar v hodnote 50 eur, ktoré sú poďakovaním za ich prácu a prínos na poli vzdelávania.

Niektorí učitelia nám v našej pamäti zostanú do konca života a rovnako nám aj udávajú smer, ktorým sa ďalej budeme uberať. Tento rok sa v súvislosti s pandémiou navyše museli prispôsobiť online spôsobu vyučovania. Všetkým učiteľom želáme mnoho radostných chvíľ zo svojej práce a veľa šikovných žiakov.

Ocenení vo viacerých kategóriách

Pedagógovia základných, stredných a umeleckých škôl boli ocenení v nasledovných kategóriách:

reklama

Pedagóg I. stupňa základnej školy:

 • Mgr. Hana Čížová –  ZŠ Jana Amosa Komenského
 • PaedDr. Michaela Ďurišová – ZŠ Juraja Fándlyho

Pedagóg II. stupňa základnej školy

 • Mgr. Eva Válkyová – ZŠ Jana Amosa Komenského
 • Mgr. Erika Švandová – ZŠ Juraja Fándlyho

Pedagóg voľnočasových aktivít

 • Alena Kiradžievová – ZŠ Jana Amosa Komenského
 • Mgr. Andrea Gombáriková – ZŠ Juraja Fándlyho
 • Mgr. Miroslav Vaško – Špeciálna základná škola
 • Mgr. Adrián Lukács – ZUŠ Jána Fishera Kvetoňa

Mimoriadny prínos a celoživotná angažovanosť

 • Mgr. Zuzana Súdinová – ZŠ Jana Amosa Komenského

Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju

 • Mgr. Andrea Boženíková – ZŠ Jana Amosa Komenského
 • Mgr. Zuzana Gašparíková – ZŠ Juraja Fándlyho
 • RNDr. Marianna Straková – Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

Vedúci pedagogický zamestnanec

 • Mgr. Renáta Šidlíková – ZŠ Juraja Fándlyho
 • Marián Moskaľ, DiS.art. – ZUŠ Jána Fishera Kvetoňa

Pedagóg strednej školy

 • PaedDr. Karin Macháčová – Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
 • Ing. Jana Mlynárová – Obchodná akadémia Sereď

ZŠ Jana Amosa Komenského

Mgr. Hana Čížová (Pedagóg I. stupňa základnej školy)

Je učiteľka primárneho vzdelávania. Vo výchovno-vzdelávacom procese aplikuje inovatívne formy a metódy práce. Pod jej vedením sa žiaci zapájajú do projektov či vedomostných a recitačných súťaží, v ktorých dosahujú výborné výsledky v okresných i celoslovenských kolách. V tomto školskom roku uplatňuje svoje pedagogické majstrovstvo pri výchove a vzdelávaní prváčikov. Pomáha im zvládať proces adaptácie na nové prostredie základnej školy, dáva im pocit stability a bezpečia, v ktorom sa môžu slobodne rozvíjať. Jej silnou stránkou je trpezlivý individuálny prístup k deťom zdravotne znevýhodneným a individuálne začleneným.

Mgr. Eva Válkyová (Pedagóg II. stupňa základnej školy)

Je učiteľka nižšieho stredného vzdelávania. U svojich žiakov sa snaží vyvolávať záujem o matematiku, vedie ich k logickému a kritickému mysleniu. Svoje nadšenie pre šport dokáže prenášať aj na deti, ktoré s radosťou cvičia. V  rôznych športových súťažiach dosahujú žiaci pod jej vedením vynikajúce výsledky v okresných aj krajských kolách. Talentovanej mládeži sa venuje aj v športovom krúžku volejbalu. Je spoluorganizátorkou mnohých športových súťaží. Pre žiakov zodpovedne a pravidelne organizuje a zabezpečuje lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz. Organizuje výlety, exkurzie a návštevy divadelných predstavení. Neustále využíva všetky možnosti zvyšovania svojej kvalifikácie, čo dokázala  napríklad v poslednom období  pri rýchlom prechode na dištančné vyučovanie.

Alena Kiradžievová (Pedagóg voľno časových aktivít – ŠKD)

Za dlhoročné pôsobenie  v školskom klube detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského sa stala pre žiakov i kolegov legendou. V jej každodennej práci je prítomný ľudský a humánny prístup. Osobnosťou a charakterom pozitívne ovplyvňuje konanie detí. Svoju lásku k športu rozvíja u detí s úsmevom a porozumením. Deti vychováva k zdravému životnému štýlu, zúčastňuje sa so žiakmi pobytov v škole v prírode. Podnecuje deti k tvorivosti, samostatnosti a k zodpovednému prístupu k sebe samému. Stará sa o rozumový a citový rozvoj dieťaťa. Spoluorganizuje pre deti činnosti a akcie rozvíjajúce osobnosť dieťaťa. Nazbierané skúsenosti za roky praxe ochotne odovzdáva mladším kolegyniam.

Mgr. Zuzana Súdinová (Ocenenie za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť)

Počas svojej praxe vychovala mnohých žiakov, ktorí dosiahli v živote veľké úspechy. Bola im vzorom, svojím prístupom k práci žiakov inšpirovala, motivovala, aktivizovala, usmerňovala a pomáhala im. Viedla záujmové krúžky: športové, branné, organizovala lyžiarske a plavecké kurzy. So žiakmi vyhrávala okresné, krajské i celoslovenské súťaže Mladých záchranárov CO, plavecké, atletické a iné. Angažuje sa aj v okresnej komisii pre matematiku ako porotkyňa. Rovnako pripravovala a zapájala žiakov do matematických súťaží – Matematický klokan, Pytagoriáda, MAKS, Matematická olympiáda. Okrem talentovanej mládeže sa venuje aj žiakom začleneným, s poruchami učenia a správania. Svoje organizačné schopnosti naplno prejavila v náročnom období zlučovania škôl ZŠ Jana Amosa Komenského a ZŠ P.O. Hviezdoslava v roku 2013. Okrem personálnych a organizačných zmien koordinovala aj rekonštrukčné práce budov a areálu.

Mgr. Andrea Boženíková (Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju)

Učiteľku hodnotili žiaci ako chápavú, spravodlivú a zábavnú. Vidno na nej obrovskú snahu a radosť z toho, že môže učiť. Vždy sa snaží nájsť kompromis alebo najviac fér riešenie situácie. Má u detí zdravý rešpekt. Často sa pýta na názory žiakov, zaujíma ju, čo si myslia a počúva ich. Snaží sa mať stále chladnú hlavu, má veľmi dobré metódy učenia. Žiaci si vážia, ako vie vysvetliť na hodinách učivo a práve kvôli tomu si mnoho predmetov obľúbili.

Zdroj: seredskenovinky.sk

ZŠ Juraja Fándlyho

PaedDr. Michaela Ďurišová (Pedagóg I. stupňa základnej školy)

Vedie metodické združenie na 1. stupni. Je garantom matematiky. Organizuje matematické a rôzne iné súťaže zamerané na rozvoj logického myslenia, ako sú Maxík, Klokanko, Pytagoriáda, Všetkovedko, Sudoku a Expert geniality. V aktuálnej dobe mimoriadnych opatrení zabezpečuje väčšinu súťaží organizačne v online priestore, vytvára kvízy, testy a rôzne hry. Ochotne radí a pomáha kolegyniam, ktoré majú s používaním techniky a online priestoru menej skúseností. V tejto oblasti je maximálne nápomocná aj žiakom a ich rodičom. Neustále sa individuálne vzdeláva. Absolvovala množstvo webinárov, vedomosti uplatňuje vo výchovno-vzdelávacom procese a nové poznatky odovzdáva aj kolegom a kolegyniam.

Mgr. Erika Švandová (Pedagóg II. stupňa základnej školy)

Vyučuje slovenský jazyk a literatúru, nemecký jazyk a novovytvorený predmet čítanie s porozumením. V roku 2020 zapojila žiakov napr. do recitačných súťaží, súťaží vo vlastnej tvorbe, olympiády zo slovenského jazyka a literatúry či do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Ako vyučujúca slovenského jazyka pripravovala žiakov na prijímacie pohovory. Lásku k nemeckému jazyku rozvíja u žiakov využívaním projektového vyučovania. Zameriava sa na využívanie nemeckého jazyka v bežných denných činnostiach, a preto neraz stretnete žiakov, ako sa učia nemčinu napríklad v školskej cvičnej kuchyni a pripravujú typické jedlá z nemecky hovoriacich krajín.

Projektové vyučovanie implementovala aj do dištančného vzdelávania. Využíva tu medzipredmetové prepojenia najmä s ekológiou, ktorá je jej veľmi blízka. Počas tohto obdobia sa intenzívne venovala i samoštúdiu. Zúčastnila sa mnohých školení zameraných na dištančné vyučovanie a využívanie inovatívnych metód vo vyučovaní. Momentálne je triednou učiteľkou žiakom 5.C triedy a koordinátorkou čitateľskej gramotnosti na škole. Podporuje u žiakov záujem o literatúru rôzneho druhu, o čom svedčí i rubrika „Klub milovníkov dobrých kníh“, ktorú vedie na webovej stránke školy.

Mgr. Andrea Gombáriková (Pedagóg voľnočasových aktivít)

V roku 2020 dosahovala vynikajúce  výsledky v práci s deťmi v oblasti športu. Je garantom telesnej výchovy na 1. stupni. Viedla dva športové krúžky Pohybko a Športovú akadémiu. Tréningy prebiehali v školskej telocvični, na ihriskách v areáli školy a nakoľko atletická dráha v škole je nevyhovujúca, za bežeckými tréningami cestovala s deťmi do Trnavy.

Pripravovala a zapájala deti  do rôznych športových súťaží. Pod jej vedením dosiahli v školskom roku 2019/2020 niekoľko výrazných úspechov, čím úspešne reprezentovali školu a mesto. Po prechode na dištančné vzdelávanie sa venovala deťom aj na diaľku. Počas prázdnin, v auguste, sa s atletickým družstvom zúčastnila súťaže Čokoládova tretra v Bratislave a svojimi výkonmi si deti zabezpečili postup na celoslovenské finále do Košíc a odtiaľ na medzinárodný míting do Ostravy. Najväčším úspechom na mítingu v Ostrave bolo prvé miesto v hode vortexom, ktoré získal Tobias Slovák. V septembri tohto školského roka ešte stihli aj Celoslovenské finále „Detskej P-T-S“ v X-Bionic Šamorín, kde obsadili 2. miesto.

Mgr. Renáta Šidlíková (Vedúci pedagogický zamestnanec)

Neustále sa snaží napĺňať koncepciu rozvoja školy, s ktorou súvisí zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu, materiálne zabezpečenie, modernizácia, stabilizácia pedagogického tímu a celkový chod školy. Keď v marci 2020 začala aj na Slovensku zúriť pandémia koronavírusu, tak sa to dotklo všetkých. Žiakov, rodičov, zamestnancov. Podmienky sa neustále menili a bolo čoraz ťažšie sa v nich vyznať. Jej rozhodnutia boli premyslené, rozvážne a hlavne dodávala potrebnú istotu a podporu pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Jej pracovná doba trvala často až do večera a pokračovala i cez víkendy či dovolenku a sviatky. Jej štýl riadenia školy je demokratický a vytvára podnetné prostredie pre učiteľov a žiakov.

Mgr. Zuzana Gašparíková (Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju)

Je svedomitá, čestná a veľmi skromná. Má veľmi rada deti, čo sa prejavuje aj v jej učiteľskom povolaní. Rešpektuje každého žiaka, jeho názory, rozvíja u detí zvedavosť, pozitívne ich motivuje. Problémy detí rieši vždy s chladnou hlavou, má dobré názory na život a je spravodlivá, vždy férová. Ak by sme všetci učitelia mali takéto vlastnosti, náš školský život by bol jednoduchší a krajší. Ako povedali žiaci z 3.B triedy „je to najlepšia pani učiteľka.“

Zdroj: seredskenovinky.sk

Špeciálna základná škola

Mgr. Miroslav Vaško (Pedagóg voľnočasových aktivít)

Svojou svedomitou prácou umožňuje žiakom prekonávať bariéry, individuálne sa im venuje, usmerňuje ich, umožňuje im využívať kompenzačné pomôcky, sleduje ich zdravotný stav a navodzuje vhodné podmienky k uskutočňovaniu učebných úloh. Jeho zásluhou sa žiaci pravidelne zapájajú do rozmanitých výtvarných súťaží, kde často získavajú  popredné ocenenia. Aj v roku 2020 získal žiak v asistenčnej starostlivosti Mgr. Vaška zvláštne ocenenie v súťaži Osvetového strediska v Námestove „Vianočná pohľadnica“.

Je organizátorom každoročného okresného turnaja žiakov ŠZŠ v stolnom tenise, na ktorý úspešných stolnotenistov aj trénuje. Vždy je všestranne nápomocný deťom aj učiteľom. Vzorne sa stará o školské počítače, ich servis, údržbu, aktualizácie. Významnou mierou prispieva ku komunikácii a spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov. Má veľkú zásluhu na adekvátnom riešení problémov s poruchovým správaním žiakov s duševnými poruchami. Jeho práca je prínosom pre pokojné a pohodové prostredie v škole.

Zdroj: seredskenovinky.sk

ZUŠ Jána Fishera-Kvetoňa

Mgr. Adrián Lukács (Pedagóg voľnočasových aktivít)

Venuje sa umeleckému rastu svojich žiakov ako pedagóg hudobného odboru na ZUŠ, predovšetkým v hre na akordeóne a komornej hre, čím prispieva k prezentácii tohto nástroja a akordeónovej literatúry v meste Sereď a okolí. Podieľa sa na tvorbe spoločných projektov ZUŠ, prezentovaných v Dome kultúry, a to prípravou žiakov v sólovej a komornej hre v rámci medzipredmetových vzťahov v spolupráci s Ľudovou hudbou Kvetoňka. Jeho žiaci vystupujú na rozličných kultúrno-spoločenských podujatiach (akcie, projekty mesta Sereď v rámci cezhraničnej spolupráce – Umenie bez hraníc), vystúpeniach v kultúrnych programoch mestského múzea, domu kultúry, Matice slovenskej a iných kultúrno-spoločenských organizácií v meste Sereď a okolí.

Marián Moskaľ, DiS.art. (Vedúci pedagogický zamestnanec)

Významná je jeho činnosť v rámci povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, a to najmä čo sa týka vybavenia tried individuálneho a skupinového vyučovania. Po organizačnej stránke sa výrazne podieľa na tvorbe spoločných projektov ZUŠ a vystúpeniach prezentovaných v dome kultúry, na tvorbe koncertov, akcií, mimoškolskej činnosti pedagógov na kultúrno-spoločenských aktivitách v meste Sereď, elokovanom pracovisku v Pate, v mestskom múzeu, Matici slovenskej a ďalších. Aktívne sa podieľal na zabezpečovaní dištančného vyučovania v čase epidemiologickej situácie COVID-19 na ZUŠ po technickej stránke technického.

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

PaedDr. Karin Macháčová (Pedagóg strednej školy)

Svojím zodpovedným prístupom k práci a povinnostiam sa podieľa na zvyšovaní kreditu školy. Na škole pracuje dlhodobo ako koordinátor informatizácie. Ešte v roku 2019 začala spoluprácu s firmou Microsoft, vďaka čomu bola škola dobre pripravená na dištančné vzdelávanie už v prvej vlne pandémie. Organizovala aj sama realizovala workshopy pre učiteľov ohľadom používania aplikácií Office 365 – Teams, One Drive, Outlook či ohľadom využitia aplikácie Whiteboard.

Poskytovala servis a pomoc žiakom aj učiteľom ohľadom prístupových údajov, ich účtov, pomáhala im riešiť aktuálne problémy v samotnom procese dištančného vzdelávania. Podieľala sa na vytvorení pravidiel dištančného vzdelávania na Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď. V čase pandémie sa starala o pravidelnú a rýchlu aktualizáciu našej webovej stránky a pracovala aj ako koordinátorka projektu IT Akadémia. Napriek vysokej vyťaženosti v uvedenom období pripravovala svojich žiakov na matematickú olympiádu a organizovala na škole informatickú súťaž iBobor.

RNDr. Marianna Straková (Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju)

Študentom poskytuje počas dištančného vyučovania predmetov biológia a chémia ideálne podmienky pre progresívne napredovanie. I v tomto období vedie Biologický krúžok a pripravuje študentov na Biologickú olympiádu. Tí sa touto cestou môžu pridať k významným absolventom, ktorí pod jej vedením počas štúdia na gymnáziu získali na medzinárodných súťažiach dve zlaté, tri strieborné a 8 bronzových medailí. Vytvára všeobecný záujem o biológiu a chémiu aj u žiakov, ktorí sa v týchto predmetoch ďalej profesijne rozvíjať nebudú. Jej práca je tak skutočne efektívna, vie presne, ako má ku každému svojmu žiakovi pristupovať, aby bola spolupráca výhodná pre obe strany.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Obchodná akadémia Sereď

Ing. Jana Mlynárová (Pedagóg strednej školy)

Ako  učiteľka odborných ekonomických predmetov pracuje na OA už 26 rokov. Viac ako 20 rokov spolupracuje s neziskovou organizáciou JA Slovensko v jednotlivých programoch, ako Podnikanie v cestovnom ruchu, Viac ako peniaze a Aplikovaná ekonómia. Na konferencii „JA 100 rokov skúseností“ bola ocenená za dlhoročnú aktívnu prácu. V rámci práce s mládežou sa venuje hlavne oblasti ekonomického vzdelávania a pripravuje žiakov na rôzne súťaže, v ktorých dosahujú popredné umiestnenia. Ako výborný pedagóg sa neustále vzdeláva, využila možnosť ďalšieho vzdelávania Americkej obchodnej komory pre učiteľov a kariérnych poradcov stredných škôl. Vedie záujmový krúžok Moderná ekonómia, kde podporuje u žiakov rozvoj kritického ekonomického myslenia a pripravuje žiakov na prijímacie pohovory na VŠ.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku