24.06.2024, meniny má
11. septembra 2023

Po letnej prestávke opäť zasadá Mestské zastupiteľstvo. Poslanci a primátor prerokovávajú program o takmer 20-tich bodoch

Po letnej prestávke opäť zasadá Mestské zastupiteľstvo. Poslanci a primátor prerokovávajú program o takmer 20-tich bodoch
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Zaujímate sa o dianie v meste? Tým, že sme si zvolili poslancov do mestského zastupiteľstva, by sme sa nemali prestať zaujímať o čom a ako hlasujú na jednotlivých zasadnutiach.

Urobiť tak môžete už o niekoľko dní. Zasadnutia MsZ sa uskutočňujú najmenej raz za tri mesiace a sú verejné. Môže sa ich teda zúčastniť ktokoľvek.

Vedenie mesta opäť zasadá

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná práve dnes 14. septembra 2023 od 8.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Priamy prenos zo zasadnutia si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz, kde zároveň môžete celý priebeh vzhliadnuť aj od úplného začiatku.

reklama

Zdroj: youtube.com/Mesto Sereď – komisie

Materiály pre rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi sú k dispozícii aj na stiahnutie na tomto odkaze. V nich si môžete prečítať napríklad aj aké by mali byť náklady na modernizáciu športovísk na území mesta aj to, ktorých sa to týka.

Body mestského zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
 3. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu v Seredi a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správy hlavnej kontrolórky (hlavná kontrolórka)
  A. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi
  B. Správy z vykonaných kontrol
 6. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2023 (riaditelia škôl)
  A. MŠ na ul. D. Štúra
  B. MŠ Komenského ul
  C. ZŠ J. A. Komenského
  D. ZŠ J. Fándlyho
  E. ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa
 7. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2023 (riaditeľ DK)
 8. Správa o vyhodnotení XXII. Seredského hodového jarmoku (riaditeľ DK)
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď (poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)
 10.  Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku)
  A. Ing. Lenka Kolláriková
  B. Maroš Račák
 11. Zriadenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Seredi na vypracovanie návrhu spôsobu nakladania s nehnuteľnosťami na ul. Trnavská cesta 866/51 v Seredi (vedúca oddelenia sociálneho, bytového a rodiny)
 12. Doplnenie členov redakčnej rady Seredských noviniek (Správa majetku Sereď, s. r. o., konateľ)
 13. Doplnenie členov komisie finančnej a majetkovej a komisie školskej, športovej a bytovej, ako stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi (zástupkyňa primátora mesta)
 14. Príprava a realizácia projektov (projektový manažér)
  A. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
  B. Informácia o projekte Planet Youth v rámci výzvy Erazmus+
 15. Správa o plnení rozpočtu mesta Sereď (vedúca ekonomického a majetkového oddelenia)
  A. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.06.2023
  B. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.06.2023
 16. 5. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (vedúca ekonomického a majetkového oddelenia)
 17. A. Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100.000,- € vo verejnom obstarávaní v rámci projektu „Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď“ (poverený vedúci oddelenia realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania)
  B. Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100.000,- € vo verejnom obstarávaní v rámci projektu „Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na rok 2024“ (vedúca oddelenia životného prostredia a údržby mesta)
 18. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
  A. Zámer nájmu majetku mesta (referent referátu majetku oddelenia ekonomického a majetkového) – Pozemok na Hornočepeňskej ul. –Vladimír Nodžák, pozemok na Šulekovskej ul. – Zachar elektomotory s.r.o., pozemok na Čepeňskej ul. – Helena Ďurišová, pozemok na Ul. D.Štúra- Naša domová správa, s.r.o., časť stavby na Ul. Ivana Krasku – občianske združenie U nás
  B. Nájom majetku mesta (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového) – pozemok na Šulekovskej ul. – Ľuboš Peško, pozemok na Podzámskej ul. – Marek Javor, pozemok na Vojanskej ul. – Ľubomír Halabrin a Radoslav Hudek, pozemok na Ul. Ivana Krasku – Operačné stredisko ZZS SR, pozemok na Hornomajerskej ul.- Energetika Sereď, s.r.o.
  C. Zámer prevodu majetku mesta (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového) – pozemok na Hornočepeňskej ul. –Andrej Stojkovič, pozemok na Novomestkej ul. – Jozef Cibula, pozemok na Dolnočepeňskej ul. – Dušan Mičányi a Marta Mičányiová, pozemok na Šulekovskej ul. – STRABAG Pozemné inžinierstvo a staviteľstvo, s.r.o.
  D. Zmena splátkového kalendára (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového) – pozemok na Trnavskej ul. – Ján Chlebík a manž., pozemky na Trnavskej ul. – Rafael Papp a manž.
  E. Zriadenie vecného bremena (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového) – pozemok na Hviezdoslavovej ul. – Eva Sekerová, pozemok na Družstevnej ul. – Branislav Bokora
  F. Súhlas s podnájmom – nebytové priestory na Školskej ul. – Gymnázium Vojtecha Mihálika (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)
  G. Súhlas s umiestnením stavby – pozemky na Družstevnej ul. – Branislav Bokora (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)
  H. Zámena nehnuteľného majetku mesta Sereď a nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja
  I. Odsúhlasenie stavebných úprav a odpisovanie technického zhodnotenia predmetu nájmu (poverený vedúci oddelenia realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania)
  J. Súhlas s realizáciou bežných opráv na Mestskej poliklinike v Seredi (poverený vedúci oddelenia realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania)
  19. Záver

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku