24.06.2024, meniny má
15. septembra 2023

Rybársky zväz Dolná Streda reaguje na obvinenia zo strany MsO SRZ Sereď. Prečítajte si stanovisko druhej strany

Rybársky zväz Dolná Streda reaguje na obvinenia zo strany MsO SRZ Sereď. Prečítajte si stanovisko druhej strany
Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda
reklama

Koncom minulého týždňa sme vám priniesli článok o vážnych zisteniach SRZ Sereď, ktoré sa týkali OR Dolnostredské. Ako sa dalo predpokladať, reakcia na seba nedala dlho čakať.

Rybársky zväz Dolná Streda zareagoval vytvorením textu prezentujúceho ich pohľad na celú záležitosť ohľadom OR Dolnostredské. Prečítajte si toto vyjadrenie v nasledujúcich riadkoch.

Aké sú fakty a nie dohady o činnosti obce Dolná Streda pri podnikaní na OR Dolnostredskom v osobitnom režime

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sereď, čiže jej štatutárni zástupcovia Ing. Dušan Alina – predseda a Peter Strapáč – tajomník, zverejnili na svojej stránke článok, v ktorom obvinili obec Dolná Streda, že to čo oni vytvorili na OR Dolnostredskom, obec za necelý jeden rok zásadne poškodila až zničila. Údajne mali byť biotopy európskeho významu v časti vyklčované, bol na ne navezený stavebný a iný odpad a malo prísť k výrubu stromov.

Na podporu týchto slov doložili fotografie jedného viditeľne hnilého pníka odpíleného stromu, dve fotografie uskladneného stavebného materiálu na pozemkoch obce Dolná Streda mimo Chráneného vtáčieho územia Kráľová, jednu fotografiu rozbitých škridiel (ktoré tam mohli pohodiť aj oni), šesť fotiek údajne navezeného odpadu na účelovej komunikácii, tri fotografie odlomených konárov, jednu fotografiu WC a jednu fotografiu rozbahneného terénu po daždi. Toto by mali byť dôkazy o zničení hore uvedeného územia v okolí OR Dolnostredského.

reklama

Aká je pravda v skutočnosti ?

Obec Dolná Streda sa postarala za toto krátke obdobie o toto Chránené vtáčie územie tak, ako sa MsO SRZ Sereď nepostarala o neho za tridsať rokov čo mala túto vodnú plochu pridelenú na výkon rybárskeho práva. Obec Dolná Streda v spolupráci s občianskym združením „Dolnostredan“ vyčistila celé okolie OR Dolnostredské.

Občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) ako aj s obcou Dolná Streda umiestnila v Chránenom vtáčom území Kráľová celkovo 9 altánkov a 5 WC pre návštevníkov tohto územia.

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Toto územie obec Dolná Streda ešte v roku 2016 vyhlásila aj za svoje Chránené obecné územie. Bola medzi prvými na Slovensku kto vyhlásil Chránené obecné územie, a v neposlednom rade vyčistila aj časť už vyššie spomínaného územia od odpadu, ktorý sa tam nachádzal už vyše tridsať rokov, a ktorý si samotná MsO SRZ Sereď doteraz ani len nevšimla.

Veľmi veľa fotografií z tejto činnosti je umiestnených aj na obecnej stránke ako aj na stránke občianskeho združenia „Dolnostredan“ a veľmi veľa ich je uverejnených aj na sociálnej sieti (Facebook).

Prečo MsO SRZ Sereď takto zavádza a klame?

V Dolnej Strede vieme všetci dobre, že MsO SRZ Sereď klame. Vedia to aj všetci návštevníci tohto Chráneného obecného územia, ktorí tam chodia na prechádzky, so psíkom alebo na bicykloch. Dovolíme si Vám poskytnúť niekoľko informácií, ktoré boli poskytnuté aj polícii, na ktorú obec Dolná Streda podáva trestné oznámenie na MsO SRZ Sereď, aby ste si vedeli utvoriť obraz o faktoch o činnosti obce Dolná Streda vo svojom katastri a v Chránenom vtáčom území Kráľová a Chránenom obecnom území.

K uvedeným skutočnostiam vo zverejnenom príspevku na internetovej stránke MsO SRZ Sereď si dovoľujeme v krátkosti uviesť nasledovné:

 1. K údajnej škode na nasadených rybách mestskou organizáciou:
  – obec Dolná Streda má Znalecký posudok 12/2023 z ktorého vyplýva, že škoda obce Dolná Streda na rybách, ktoré do OR Dolnostredské nasadila obec je väčšia ako údajná škoda mestskej organizácie. Vyjadrenie z tohto posudku:
  „užívateľ ostatnej vodnej plochy OR Dolnostredské obec Dolná Streda dlhuje užívateľovi rybárskeho revíru č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu hodnotu rýb v sume 3936 € (slovom tritisícdeväťstotridsaťšesť eur)“, „ užívateľ rybárskeho revíru č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské Slovenský rybársky zväz dlhuje užívateľovi ostatnej vodnej plochy OR Dolnostredské obci Dolná Streda hodnotu rýb v sume 13 308 € (slovom trinásťtisíctristoosem eur).“
  Na dôvažok si dovolíme podotknúť fakt, že obec Dolná Streda zaslala na bankový účet Rady SRZ v Žiline za ryby vyššiu čiastku ako je vyčíslená v Znaleckom posudku. MsO SRZ Sereď nezaplatila obci za jej ryby ani jeden cent.
 2. Tvrdenie MsO SRZ Sereď, že „Výsledky našej práce pri tvorbe a ochrane životného prostredia na OR boli také významné a úspešné, že OR Dolnostredské sa počas našej správy stalo v časti Chráneným vtáčím územím európskeho významu“- je jedno veľké klamstvo, MsO SRZ Sereď sa ničím nepričinila aby vzniklo Chránené vtáčie územie Kráľová ale ho iba poškodilo nezákonným zásahom – za čo Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor kvality životného prostredia, ako príslušný správny orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1, písm. c), § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a podľa § 64 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK”) vydal rozhodnutie ktorým podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny „za porušenie ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v presne nezistenom čase v roku 2011 na ramene Váhu v katastri obce Dolná Streda, ktoré je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Kráľová, vykonal ťažbu bahna a štrkopieskov bez povolenia orgánu ochrany prírody a krajiny, čím poškodili biotopy národného a európskeho významu a zmenili stav mokrade“ a MsO SRZ Sereď dostala pokutu vo výške 700,- €.

  Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

 3. Na internetovej stránke je zámerne uvedené klamstvo o poškodení biotopov a o výrube stromov obcou Dolná Streda, žiadny výrub realizovaný nebol, boli
  odstránené iba dva padnuté stromy, ktoré boli poškodené po búrke a ohrozovali bezpečnosť návštevníkov Chráneného obecného územia.
 4. Klamstvo o vývoze odpadu je tak isto účelovo uvedené, obec žiadny odpad na svoje pozemky v Chránenom vtáčom území nevyvážala. Obec svoje pozemky
  iba čistila od odpadu a si na svojich pozemkoch uskladnila iba stavebný materiál, ktorý sa dá používať ako podkladový materiál pod cesty. Trebárs pod cyklotrasu na ktorú má právoplatné stavebné povolenie. Podotýkame, že pozemky na ktorých uskladnila stavebný materiál nie sú v Chránenom
  vtáčom území Kráľová.

Tak že toto celé divadlo je iba účelové, nakoľko rozhodnutiami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bolo OR Dolnostredské odobraté Slovenskému rybárskemu zväzu a pridelené obci Dolná Streda. O tom že rozhodnutia MŽP SR sú zákonné rozhodol už aj Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a Krajský súd v Bratislave podľa nás nezákonným spôsobom pozastavil priznaním odkladného účinku týmto rozhodnutiam vykonateľnosť. Prečo tak Krajský súd urobil je veľmi záhadné, keďže v tejto veci už rozhodol Najvyšší správny súd a rozsudkom Najvyššieho súdu je Krajský súd zo zákona viazaný.

Keďže o týchto faktoch vie aj MsO SRZ Sereď, tak sa snaží takýmito klamstvami ovplyvniť a zmeniť tento stav. Ešte jedna malá faktická poznámka, prečo sú na altánkoch nápisy OZ Dolnostredan a nie MsO SRZ Sereď?

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Z rozhodnutí Okresného úradu v Galante ako aj z „Podnetu na začatie konania vo veci uloženia pokuty“, ktorý zaslalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Okresnému úradu v Galante vyplýva, že MsO SRZ Sereď od roku 2011 pravidelne porušuje zákon o rybárstve ako aj zákon o ochrane prírody a krajiny.

Výsledok práce MsO SRZ Sereď a jej starostlivosť o Chránené vtáčie územie Kráľová je stručne zhrnutý aj na obrázku mailu od Ministerstva životného prostredia, odbor ochrany životného prostredia, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny.

sereď

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroj: Rybársky zväz Dolná Streda

Zdroje: äRybársky zväz Dolná Streda
Zdieľať na Facebooku