24.06.2024, meniny má
19. novembra 2023

Seredčania si za odpad po novom roku priplatia. Mesto muselo pristúpiť k navýšeniu poplatkov za odpady pre obyvateľov

Seredčania si za odpad po novom roku priplatia. Mesto muselo pristúpiť k navýšeniu poplatkov za odpady pre obyvateľov
Zdroje: seredsity.sk/zilina.sp21.sk
reklama

Jedným z viacerých bodov štvrtkového Zasadnutia mestského zastupiteľstva bol aj návrh úpravy Všeobecno-záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ako rozhodli o návrhu VZN poslanci, koľko budeme platiť za komunálny odpad a bude zber odpadu prebiehať častejšie ako doteraz? O výsledkoch rozhodnutia poslancov informovalo mesto Sereď aj Ing. Zuzana Slahučková prostredníctvom Seredských noviniek.

Mesto ráta so zvýšením nákladov

Z dôvodu optimalizácie systému nakladania s komunálnymi odpadmi sa v Seredi upravuje frekvencia zvozu odpadov od 1. januára 2024 nasledovne:

  • Zmena frekvencie zberu 120-litrových hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad od rodinných domov z 1 krát za 14 dní na jedenkrát za sedem dní. V letných mesiacoch zostáva zachovaná frekvencia zberu jedenkrát za 14 dní.
  • Obmedzenie počtu čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom na 25 ks na kalendárny rok od jedného rodinného domu, resp. záhrady. Vrecia si bude potrebné vyzdvihnúť v príslušnom kalendárnom roku na mestskom úrade v Seredi. Zároveň sa znížila frekvenciu ich zberu z jedenkrát za sedem dní na jedenkrát za 14 dní.
  • Zavedenie zberu konárov ako sezónneho zberu s frekvenciou dvakrát ročne, spravidla na jar a na jeseň, mobilným zberom priamo od rodinných domov a záhradkárskych osád, v termíne určenom mestom.
  • Zavedenie zberu jedlých olejov pre pôvodcov odpadu v bytových domoch prostredníctvom uzatvárateľných plastových nádob s objemom 120 litrov, s frekvenciou vývozu jedenkrát za 14 dní, umiestnených v stojiskách zberných nádob.
  • Zavedenie častejšieho zberu kuchynského odpadu zo 120 litrových hnedých nádob pri bytových domoch v mesiacoch jún až august na dvakrát za 7 dní.

Za tieto zmeny hlasovalo vo štvrtok 12 z 18-tich prítomných poslancov.

reklama

Mestské zastupiteľstvo taktiež schválilo aj 20-percentný nárast poplatkov za odpady pre fyzické osoby a podnikateľov. Ľuďom v hmotnej núdzi, ZŤP a občanom nad 62 rokov sa poplatky nezmenia. Za tieto zmeny hlasovalo 14 z 18-tisch poslancov.

Zdroj: Mesto Sereď

Prečo sa poplatky za odpad navyšujú?

Náklady na komunálny odpad a drobný stavebný odpad hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Oddelenie životného prostredia a údržby mesta Sereď rátalo v budúcom roku s navýšením nákladov na zber komunálnych odpadov, drobný stavebný odpad o minimálne 29 500 eur.

Uvedené navýšenie je spôsobené zvýšením frekvencie zberu 120 litrových hnedých nádob na BRO od rodinných domov z jedenkrát za 14 dní na jedenkrát týždenne okrem letných mesiacov a navrhovaným zvýšením frekvencie zberu BRKO od bytových domov v letných mesiacoch z jedenkrát týždenne na dvakrát týždenne.

Celkové náklady na odpadové hospodárstvo sú vyššie ako príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to minimálne o 150 000 eur. Z tohto dôvodu musí mesto Sereď pristúpiť k navýšeniu poplatkov za odpady pre obyvateľov.

Zdroj: seredsity.sk

Najvyšším kontrolným úradom SR bolo mestu odporúčané prehodnotiť výšku miestneho poplatku každoročne tak, aby mesto nemuselo na nakladanie s odpadmi doplácať z iných zdrojov. Napriek postupnému zvyšovaniu poplatku k 1. januáru 2019 a k 1. januáru 2021 pre fyzické osoby a k 1. januáru 2023 pre podnikateľov a právnické osoby muselo mesto v období rokov 2018 až 2022 na nakladanie s odpadmi každoročne doplácať viac ako 100-tisíc eur.

V roku 2024 sa však mesto vzhľadom na prognózovaný výpadok príjmu z podielových daní pre samosprávy nemôže spoliehať na dofinancovanie odpadového hospodárstva z iných zdrojov, čo sa v minulosti v Seredi dialo.

Z tohto dôvodu na pokrytie rozdielu príjmov a výdavkov Oddelenie životného prostredia a údržby mesta navrhlo 20-percentné navýšenie základnej sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby a pre poplatníkov využívajúcich množstvový zber.

odpad

ZDROJ: ODPADY-PORTAL.SK

 

Zdroje: FB Mesto Sereď, Ing. Zuzana Slahučková - Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku