25.09.2021, meniny má
14. septembra 2021

V parku Dionýza Štúra sa intenzívne pracuje. Čo sa stane s pomníkom Františka Kubača?

V parku Dionýza Štúra sa intenzívne pracuje. Čo sa stane s pomníkom Františka Kubača?
Zdroj: seredsity.sk/seredskenovinky.sk
reklama

V Seredi aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce v parku na ulici Dionýza Štúra (Kubačov park) v rámci projektu „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“. V článku sa dočítate, čo všetko sa bude v parku vykonávať počas prebiehajúcich prác a tiež, čo sa z projektu realizovať nebude.

Taktiež sme sa zamerali na pomník Františka Kubača, ktorý sa nachádza v tomto parku a zistili sme, čo s týmto pomníkom mesto plánuje robiť. Chceme tak nadviazať na informácie z nášho článku z októbra 2020, v ktorom sme priblížili pripravovaný projekt parku.

Projekt revitalizácie parku

Projekt regenerácie vnútrobloku D. Štúra bol v rámci žiadosti o NFP pre mesto Sereď pripravený v roku 2017. V termíne 08/2021 riadiaci orgán mestu Sereď schválil kompletné verejné obstarávanie.

Mesto Sereď čakalo na schválenie projektu päť rokov, aby ho mohlo začať realizovať a financovať zo štrukturálnych fondov EÚ. V projekte sa mali realizovať SO 101: Prestavba porastov drevín, SO 201: Závlahy trávnatých plôch, SO 301: Stavebná úprava komunikačnej siete, SO 401: Prvky urbánneho designu a SO 501: Výmena vonkajšieho osvetlenia.

Zdroj: sered.sk

Fontána sa z hygienických dôvodov realizovať nebude. Momentálne mesto rokuje so štyrmi dodávateľmi o termínoch a súčinnosti jednotlivých stavebných prác s predpokladom realizácie projektu 09/2021 až 11/2021.

Aktuálne prebiehajúce práce na ulici Dionýza Štúra

Informatívnej správe o príprave a realizácii projektov, ktorou sa Mestské zastupiteľstvo v Seredi zaoberalo na svojom zasadnutí ešte 12. decembra 2019 je uvedené, že predpokladaný termín realizácie projektu bude v rokoch 2020 – 2021. Momentálne, ako môžete vidieť na obrázkoch nižšie, prebiehajú práce v parku Dionýza Štúra.

V rámci projektu „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“ by mali byť vykonané tieto aktivity: obnova a výsadba verejnej zelene, závlahy, rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch, nový mestský mobiliár, nové detské ihriská a rekonštrukcia osvetlenia. Stavebné objekty boli v projektovej dokumentácii rozdelené nasledovne, ako sme už spomenuli vyššie:

  • SO 101: Prestavba porastov drevín,
  • SO 201: Závlahy trávnatých plôch,
  • SO 301: Stavebná úprava komunikačnej siete,
  • SO 401: Prvky urbánneho designu,
  • SO 501: Výmena vonkajšieho osvetlenia.

Celkové náklady na projekt predstavujú 251 902,44 eur, z toho žiadosť o nenávratný finančný príspevok je 239 307,32 eur a spolufinancovanie mesta Sereď je 12 595,12 eur.

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Pomník Františka Kubača na ulici Dionýza Štúra

Park Dionýza Štúra bol založený začiatkom 70. rokov 20. storočia ako pobytová plocha zelene a pomník Františka Kubača bol slávnostne odhalený 7. mája 1975. Autorom busty je akad. sochár Bohumír Prihel a autorom pomníka Ing. arch. Krajíček. Text na doske pomníka informoval o živote Františka Kubača a jeho politických aktivitách.

Pôvodne sa park volal podľa pomníka „Kubačov park“ a tento názov je doteraz medzi obyvateľmi zaužívaný napriek tomu, že mesto rozhodnutím poslancov dalo po roku 1990 bustu Františka Kubača z parku odstrániť. Odvtedy je busta uskladnená na Mestskom úrade v Seredi.

Čo bude s pomníkom?

Podľa najnovších informácií z Mestského úradu v Seredi v rámci statiky zostávajúceho torza pamätníka bolo statikom vydané nariadenie o asanácii pomníka z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a života obyvateľov užívajúcich okolité chodníky a trávnaté plochy, ktoré sú v priamom kontakte s objektom – pomníkom. Po postupnej demontáži pomníka bola časť pomníka prevezená a uskladnená v areáli kasární Váh.

V rámci priestoru torza pomníka mesto plánuje zrealizovať nový prvok drobnej architektúry – labyrint pozostávajúci z chodníkov a výsadby.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Kto bol František Kubač?

František Kubač bol slovenský partizán, politik, funkcionár KSČ a štátnik. Predseda Slovenskej národnej rady a nositeľ Radu Klementa Gottwalda sa narodil v Seredi 3. decembra 1887. Tu navštevoval aj ľudovú školu a neskôr sa vo Viedni vyučil za obuvníka. Pracoval ako poľnohospodársky a stavebný robotník a obuvník v Seredi.

Členom KSČ bol od roku 1921 a v roku 1907 vstúpil do sociálnodemokratickej strany. V roku 1919 založil v Seredi organizáciu Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej. Bol zakladateľom organizácie KSČ v Seredi a jej okolí, od roku 1929 bol členom Krajinského vedenia KSČ, neskôr bol zvolený za člena ÚV KSČ a od roku 1929 zastupoval komunistov v československom parlamente.

Organizoval demonštrácie, mzdové boje a štrajky cukrovarských robotníkov, handlovských baníkov a stavebných robotníkov. Bol tiež pracovníkom Zväzu maloroľníkov a členom mestského zastupiteľstva v Seredi.

Počas 2. svetovej vojny riadil prácu ilegálnej organizácie KSS v Seredi a vydával ilegálny komunistický časopis Hlas dediny. Bol členom povstaleckej Slovenskej národnej rady aj príslušníkom partizánskeho oddielu Petrov včleneného do partizánskej brigády Smrť fašizmu.

Po oslobodení bol poverený organizovaním národných výborov na juhozápadnom Slovensku. V podmienkach 50. rokoch súhlasil s opatreniami, ktoré obmedzili postavenie a kompetenciu slovenských národných orgánov. Publikoval najmä v straníckej tlači. Zomrel 15. júna 1958 v Bratislave.

Zdroj: seredskenovinky.sk

My veríme, že park Dionýza Štúra sa dočká svojej celkovej obnovy a že v Seredi tak vznikne ďalšie príjemné miesto na oddych a relax.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: Mesto Sereď - Ing. Branislav Bíro
Zdieľať na Facebooku