19.04.2024, meniny má
8. decembra 2022

ZŠ J. A. Komenského pravidelne pripravuje svojim žiakom preventívne programy. Osvoja si tak znalosti, ktoré využijú v bežnom živote

ZŠ J. A. Komenského pravidelne pripravuje svojim žiakom preventívne programy. Osvoja si tak znalosti, ktoré využijú v bežnom živote
Zdroje: seredsity.sk/ZŠ J. A. Komenského
reklama

Základným poslaním škôl je efektívne vzdelávanie. Veľmi dôležité je však podporovať aj osobnostný a sociálny rozvoj žiakov. Škola ako taká má charakter nielen vzdelávací, ale aj výchovný.

Preto sa ZŠ J. A. Komenského snaží žiakom prostredníctvom pravidelných preventívnych aktivít vytvárať miesto, kde sa okrem nových vedomostí, znalostí a poznatkov dozvedia aj to, ako rozvíjať dobré medziľudské vzťahy a ako si poradiť v rôznych sociálnych situáciách. Špeciálnu pozornosť venujú tiež podpore školskej adaptácie žiakov.

Škola kladie dôraz aj na predchádzanie rizikového správania žiakov. Dôkazom toho sú programy, ktoré organizujú najčastejšie v spolupráci so psychologičkami z Mestskej polície Sereď a z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Galanta.

Preventívne aktivity na podporu školskej adaptácie pre prvákov

Počas septembra a októbra privítali najmladších žiakov zaujímavými aktivitami a hrami, ktorými im chceli čo najviac uľahčiť nástup do školy. Počas troch stretnutí prvákov so školskou psychologičkou žiaci spoločne s triednymi učiteľkami a špeciálnou pedagogičkou spoznávali svojich nových spolužiakov.

reklama

Prváci si vypočuli príbeh o zvieratkách z lesnej školy, ktoré začali chodiť do prvého ročníka. Niektorí sa práve v tomto príbehu našli. Žiaci mali možnosť sa aj vyjadriť, ako sa im páči v škole, čo prežívajú, na čo si ešte len zvykajú.

Aby prváci lepšie zvládali odlúčenie od svojich najbližších, vyrobili si srdiečka. Tie im mali pripomenúť, aby nikdy nezabúdali na to, že hoci ich najbližší s nimi v škole nie sú, vždy ich majú vo svojich srdiečkach.

Zdroj: ZŠ J.A. Komenského

Prváci sa tiež zahrali s loptami, vyjadrovali svoje pocity a názory a učili sa počúvať jeden druhého. Obľúbenou aktivitou bola hra, pri ktorej mali uhádnuť, čo sa zmenilo v triede, alebo hra, pri ktorej kládli otázky tak, aby zistili, čo sa skrýva na obrázkoch.

Stretnutia sa zameriavali na podporu sústredenia, pamäte, pracovných návykov, precvičenie slovnej zásoby, logického myslenia, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností a posilnenie spolupráce a vzťahov v triede.

Rad prišiel aj na piatakov

Z pera školskej psychologičky vzišli tiež rôzne úlohy a aktivity, ktoré mali pomôcť piatakom lepšie sa prispôsobiť novým situáciám. Počas štyroch stretnutí piatakov spolu s triednymi učiteľkami a so školskou psychologičkou žiaci hrdo zdieľali, čo všetko sa naučili mimo školy počas letných prázdnin. Vyskúšali si, ako si môžu lepšie zapamätať nové informácie, a zistili, aký spôsob učenia je u nich dominantný.

Na stretnutiach sa zamerali aj na rozvíjanie priateľských vzťahov vďaka otázkam a odpovediam o nich samotných. Prostredníctvom vyjadrení žiakov sa často dozvedeli niečo nové o spolužiakoch. Našli sa odpovede, ktoré ich prekvapili, ale aj rozveselili.

Hravou formou si žiaci precvičili pozornosť, pamäť, slovnú zásobu, ale aj schopnosť počúvať jeden druhého a pohotovo reagovať. Žiaci dostali priestor vyjadriť svoje názory, postoje, odpovedať na otázky, ktoré sa týkali napr. toho, či radi chodia do školy, ktoré zmeny považujú za najťažšie a kto im pomáha zvládať ich.

Zdroj: ZŠ J.A. Komenského

Aktivity na podporu všeobecného osobnostného rozvoja žiakov

Pre žiakov 2. a 3. ročníka školská psychologička organizovala preventívne aktivity s názvom Artefiletika. Cieľom preventívnych aktivít bolo podporiť všestranný rozvoj osobností u žiakov. Hodiny pozostávali z:

  • aktivácie, kedy žiaci napodobňovali výrazy tváre pri rôznych emóciách, hádali emócie, zdieľali, čo prežívajú v rôznych situáciách,
  • kognitívno-kreatívneho procesu pri tvorbe obrázka,
  • reflektívneho dialógu.

Školská psychologička navštívila aj žiakov v Školskom klube detí. Tam si žiaci 2. a 3. ročníka vyskúšali tzv. brainstorming na tému prírodných živlov. Prečítali si rozprávku o prírodných živloch, vyskúšali si tvorbu obrázka pomocou hliny a nakoniec svoje dojmy zdieľali v hĺbavom dialógu.

Zdroj: ZŠ J.A. Komenského

Programy zamerané na podporu dobrých medziľudských vzťahov (v spolupráci s MsP Sereď a CPPPaP Galanta)

Preventívny program Zippyho kamaráti učí žiakov 1. ročníka lepšie chápať, zvládať a vyjadrovať svoje emócie. Pri tomto programe si osvojujú metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, riešiť konflikty, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami a rodičmi.

Program prebieha počas celého školského roka pod vedením psychologičky Mgr. Karin Kapustovej, PhD. z Mestskej polície Sereď. Tá učí žiakov predvídať dôsledky svojich reakcií a predísť tak sociálne nežiaducemu správaniu. Žiaci svoje zručnosti rozvíjajú a učia sa, ako riešiť medziľudské vzťahy prosociálnymi spôsobmi.

Program je založený na presvedčení, že nadobudnuté zručnosti, ktoré žiaci získajú, budú využívať po celý život. Na základe neho budú žiaci schopní lepšie sa vyrovnať s problémami v dospievaní a dospelosti. Žiaci budú vedieť lepšie zvládať každodenné problémy a vyrastú z nich šťastnejšie a vyrovnanejšie deti.

Zdroj: ZŠ J.A. Komenského

Preventívny program Kamaráti Jabĺčka

Tento program sa zameral na žiakov 2. ročníka a na starosti ho má psychologička Mgr. Karin Kapustová, PhD. z MsP Sereď. Program Kamaráti Jabĺčka nadväzuje na program Zippyho kamaráti. Cieľom programu je podporovať emocionálnu pohodu a vyrovnanosť u žiakov.

Deťom má napomôcť vybudovať si zručnosti na zvládanie zložitých pocitov, ako sú smútok a hnev. Žiakom tak pomáha vytvárať a osvojovať si zručnosti potrebné pre život. Zvládanie bežných každodenných situácií ako hádky, získavanie nových priateľov alebo veľké či malé zmeny by tak malo byť pre ne jednoduchšie.

Zdroj: ZŠ J.A. Komenského

Žiaci 3. a 4. ročníka sa učili rozvíjať dobré medziľudské vzťahy prostredníctvom preventívneho programu Hrdinovia žiackych kamarátstiev, ktorý rovnako realizuje psychologička Mgr. Karin Kapustová, PhD. z MsP Sereď.

Cieľom programu je vytvoriť pozitívny príbeh v kultúre triedy/školy o všímavosti a pomoci tomu, kto je v núdzi a k pomoci slabšiemu. Celý program sa nesie v duchu myšlienky Nie je cool ubližovať, ale je cool byť hrdinom kamarátstiev.

Preventívny program na predchádzanie rizikového správania pre žiakov 8. ročníka

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám absolvovali žiaci 14. novembra 2022 preventívny program Interaktívna dielňa – závislosť. Bol určený pre žiakov 8. ročníka a organizovaný bol taktiež v spolupráci s Mgr. Karin Kapustovou.

Podujatie začalo spoločnou diskusiou so žiakmi. Preberalo sa, čo všetko vedia o drogách aj aký vplyv má podľa nich droga na život človeka. Následne boli žiaci rozdelení do menších skupín a postupne prechádzali tromi stanovišťami.

Zdroj: ZŠ J.A. Komenského

Na jednom stanovišti žiakov čakali informácie o tom, ako sa prejavuje závislosť. Na druhom sa zamýšľali nad mýtami a faktami o drogách. Posledné tretie stanovište im dalo príležitosť vyskúšať si okuliare, ktoré simulovali účinky návykových látok (rôzne množstvo alkoholu – rôzne promile a THC).

Pomocnú ruku v tomto programe zohrali aj modely ústnej dutiny fajčiara a ukážky množstva dechtu v pľúcach fajčiara. Žiaci si tak mohli lepšie predstaviť reálne dopady fajčenia na ľudské zdravie. Niektorých žiakov zaujali výsledky výskumov a argumenty potvrdzujúce nepravdivosť často zaužívaných mýtov. Mnohí žiaci ocenili, že pomocou špeciálnych okuliarov mohli zažiť negatívne účinky návykových látok bez toho, aby si reálne poškodili zdravie.

„Prevencia je základom pre správny rozvoj osobnosti a pomáha predchádzať rizikovému správaniu žiakov. Naše skúsenosti s preventívnymi aktivitami a programami nás motivujú k tomu, aby sme sa prevencii venovali aj naďalej a prispeli tak k tomu, aby pre našich žiakov bola škola miestom, kde môžu získať množstvo zaujímavých poznatkov, vedomostí, zručností, ale aj dobrých kamarátstiev,“ vysvetlila koordinátorka prevencií na ZŠ J. A. Komenského Mgr. Silvia Vincze.

Zdroj: ZŠ J.A. Komenského

Zdroje: ZŠ J. A. Komenského v Seredi
Zdieľať na Facebooku