28.05.2023, meniny má
30. januára 2023

Kamerový systém mestskej polície zachytil arogantnú jazdu, ktorá mohla skončiť nešťastím. Vodiči svojím konaním ohrozili ostatných účastníkov cestnej premávky

Kamerový systém mestskej polície zachytil arogantnú jazdu, ktorá mohla skončiť nešťastím. Vodiči svojím konaním ohrozili ostatných účastníkov cestnej premávky
Zdroje: seredsity.sk/FB Mestská polícia Sereď
reklama

Mestská polícia býva často podceňovaná, že vo výkone svojej práce vlastne „veľa nezmôžu“. Príslušníci mestskej polície môžu však sledovaním kamerových záznamov odhaliť nejeden priestupok. Napríklad aj prekročenie rýchlosti.

V súčasnosti je na mestský kamerový systém v Seredi pripojených celkovo viac ako 110 kamier, z ktorých je 31 otočných a 37 statických kamier.

Vodiči či pretekári?

Bezohľadnosť nechýbala vodičom, ktorí sa očividne neprimeranou rýchlosťou rútili od Šintavskej ulice smerom po M. R. Štefánika. Takéto predbiehanie či naháňanie ako v akčnom filme je nebezpečné a stačí málo, aby ďalšia smrteľná nehoda zapĺňala reportážami všetky večerné noviny.

Vodiči automobilov na videozázname ohrozili svojou riskantnou jazdou nielen seba, ale aj protiidúce auto. Okrem prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti porušili aj predpis o predchádzaní.

reklama

MsP aj kvôli takémuto konaniu vodičov čaká na schválenie možnosti merať rýchlosť v meste. Rozšírili by tak svoje právomoci a určite by aj Polícia SR ocenila ich zapojenie do procesu chytania vodičov, ktorí svojím konaním ohrozujú okolie aj iných vodičov.

Čo patrí medzi úlohy mestskej polície?

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, 
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • oznamuje porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,
 • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
  1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz  otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
  2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, 
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

 Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

vodiči

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroje: FB Mestská polícia Sereď, msp.sered.sk
Zdieľať na Facebooku