12.04.2021, meniny má
1. marca 2021

Koronavírus mení režim úradov. Ako funguje mesto Sereď počas pandémie?

Koronavírus mení režim úradov. Ako funguje mesto Sereď počas pandémie?
Zdroj: uzitocna.pravda.sk/seredskenovinky.sk
reklama

Aj naďalej platí na Slovensku núdzový stav, čo sa dotklo aj fungovania režimu na mnohých úradoch. 
Prinášame vám základné informácie o fungovaní mestského úradu, stavebného úradu a iných zo zasadnutia krízového štábu mesta Sereď v súvislosti s COVID-19 zo dňa 26. februára 2020.

Mestský úrad – fungovanie počas koronakrízy

Mestský úrad Sereď žiada klientov o prioritné využívanie mailovej komunikácie s úradom na adrese mu@sered.sk, podatelna@sered.sk alebo telefonickej komunikácie. V prípade, že sa potrebujete stretnúť s konkrétnym pracovníkom, kontaktujte ho telefonicky (zoznam je zverejnený pri vstupe do MsÚ), stretnutie zrealizujte, ak sa dá vonku – na nádvorí MsÚ alebo pred vchodom.

Úradné hodiny mestského úradu

 • pondelok  8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
 • utorok       8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
 • streda       8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod.
 • štvrtok      8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.
 • piatok      8.00 – 12.00 hod. (mimo stavebný úrad, ktorý v piatok nemá úradný deň)

Telefonické kontakty mestského úradu

 • spojovateľka: 031/789 23 92
 • tel. ústredňa: 031/789 20 94
 • primátor mesta: 0905 601 174
 • zástupca primátora mesta: 0905 592 707
 • organizačné oddelenie, matrika: 0905 556 879
 • oddelenie rozvoja mesta: 0905 556 880
 • oddelenie životného prostredia: 0907 736 841
 • právny a majetkový referát: 0951 152 829, 0907 642 167
 • údržba mesta Sereď: 0918 815 726
 • finančné oddelenie: 0918 450 855
 • oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku: 0907 642 166
 • oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu: 0918 450 853

Kontakty na zamestnancov MsÚ Sereď nájdete aj na stránke mesta.

Matrika a evidencia obyvateľov

Matrika vybavuje celú svoju agendu, a to matričné doklady – rodný list, sobášny list, úmrtný list – vydávajú sa aj na základe elektronického dožiadania cez portál www.slovensko.sk alebo telefonického a mailového dožiadania.

Kontakty: Viera Pešková, mail: viera.peskova@sered.sk, Karmen Vavrová, mail: matrika@sered.sk

Sociálna oblasť

Žiadosti týkajúce sa sociálnej oblasti môžu občania zasielať vyplnené a naskenované aj mailom.

 • príspevok na stravovanie seniorom – zatiaľ sa nevypláca, dopláca sa neskôr všetko
 • opatrovateľská služba sa poskytuje v plnom rozsahu

Kontakt: Ing. Mária Mrnková, telefón: 0903 243 093, mail: maria.mrnkova@sered.sk

Stavebný úrad

Stavebný úrad funguje oddnes 1. marca 2021 za dodržania opatrení prijatých uznesením vlády Slovenskej republiky a v súlade s § 142h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19:

Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad:

 • vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,
 • môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,
 • vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.

Bývanie

Tlačivá žiadostí nájdete na tomto odkaze. Žiadosti je možné podávať do schránky pri vstupe do MsÚ alebo mailom na jana.vadovicova@sered.sk, konzultácie telefonicky telefónnom čísle 031/789 20 94, klapka 245, 0918 450 853. Na žiadosť je potrebné uvádzať vaše telefónne číslo alebo mail, v prípade neúplnosti žiadosti vás bude kontaktovať kompetentný zamestnanec MsÚ.

Zber separovaných komodít od rodinných domov

 • sklo – 3. 3. 2021
 • plasty, kovy, tetrapaky – 10. 3. 2021 a 24. 3. 2021
 • papier – 11. 3. 2021 a 25. 3. 2021
 • BRO hnedé nádoby – od 15. 3. 2021 týždenne každý pondelok, resp. štvrtok podľa rozvrhu ulíc
 • BRO vrecia každý pondelok od 15. 3. 2021
 • konáre – od 16. 3. 2021 každý nepárny týždeň v utorok

Jarný veľkoobjemový jednorazový zber

Všetky potrebné informácie o zbere elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu sme vám zosumarizovali v tomto článku.

 • elektroodpad – od 1. 3. 2021 – rozvrh podľa ulíc
 • veľkoobjemový odpad – od 8. 3. 2021 – rozvrh podľ ulíc

Zberný dvor

 • utorok  7.00 – 15.30 hod.
 • streda   7.00 – 15.30 hod.
 • štvrtok  7.00 – 15.30 hod.
 • piatok   7.00 – 16.00 hod.
 • sobota  7.00 – 12.00 hod.

Dane z nehnuteľnosti

Dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa pre daňovníkov, ktorým v priebehu minulého roka 2020 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, môžu dodatočne podať riadne alebo čiastkové daňové priznanie bez sankcie najneskôr do 15. marca 2021.

Fungovanie materských škôl

Mesto Sereď otvára od 1. marca škôlky MŠ Fándlyho a MŠ Murgašova pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým práca neumožňuje vykonávať homeoffice. Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského bude variť pre deti z MŠ Šintava – tiež otvárajú pre kritickú infraštruktúru.

Nakladanie s majetkom, rybárske lístky, povolenia na predaj či iné právne veci

Všetky potrebné informácie týkajúce sa danej problematiky nájdete v tomto článku, ktorý priniesli Seredské novinky.

Trhovisko

Mesto Sereď neplánuje otvorenie trhoviska v marci za aktuálnej pandemickej situácie – kým bude okres Galanta a jeho okolie v čiernom pásme, resp. počas núdzového stavu.

Denné centrum pre seniorov

Denné centrum pre seniorov v Seredi ostáva až do odvolania zatvorené.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: sered.sk, seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku