08.12.2023, meniny má
7. novembra 2023

Máte radi históriu, naše mesto a „staré“ predmety? Mestské múzeum v Seredi hľadá správcu zbierok – historika

Máte radi históriu, naše mesto a „staré“ predmety? Mestské múzeum v Seredi hľadá správcu zbierok – historika
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Mestské múzeum v Seredi sídli v niekdajšej fare Juraja Fándlyho a ponúka naozaj zaujímavé expozície, výstavy a podujatia. Pravidelne vás o jeho činnosti informujeme aj na stránkach nášho média.

Ak milujete históriu, naše mesto a viete si predstaviť prácu so zaujímavými a „starými“ predmetmi, pozorne čítajte nasledujúce riadky. Ako informovali Seredské novinky, do Mestského múzea v Seredi hľadajú správcu zbierok.

Pracovná ponuka seredského múzea

V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje Dom kultúry v Seredi výberové konanie na pracovné miesto „odborný pracovník – správca zbierky – historik“ v Mestskom múzeu v Seredi.

Kandidát na pracovné miesto zašle svoju žiadosť spolu s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 30. novembra 2023 do 13.00 hod. na adresu Dom kultúry v Seredi, Mgr. František Čavojský, riaditeľ, Školská 1, 926 01 Sereď v zatvorenej obálke označenej: „Výberové konanie 11 2023 – ODBORNÝ PRACOVNÍK – SPRÁVCA ZBIERKY – HISTORIK, NEOTVÁRAŤ!“ alebo elektronicky na adresu: riaditeldk@sered.skmuzeum@sered.sk.

reklama

Zdroj: FB Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

Informácie o pracovnom mieste

 • Druh pracovného úväzku: plný úväzok
 • Termín nástupu: 01. 02. 2024
 • Miesto výkonu práce: Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď
 • Mzdové podmienky: tarifný plat od 1076,00 € brutto + osobný príplatok alebo podľa platných platových taríf v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

Kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • znalosť zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, Výnos MK SR – 2544/2015-110/11648,
 • prax v uvedenom odbore tri roky,
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou.

Charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečovanie akvizície a tvorby zbierok pre zbierkový fond múzea,
 • samostatná realizácia vedeckovýskumnej činnosti orientovanej na odborné zameranie,
 • odborné spracovávanie zbierok podľa platných právnych predpisov a interných predpisov, vedecké zhodnocovanie zbierok,
 • podieľanie sa na sprístupňovaní múzejných zbierok formou výstav, stálych expozícií,
 • samostatná publikačná a edičná činnosť, príprava a realizácia odborných prednášok, seminárov, konferencií,
 • spolupráca s odbornými pracovníkmi múzeí, s vedeckovýskumnými inštitúciami a organizáciami, jednotlivcami doma aj v zahraničí pri výskume a odbornom spracovaní zbierkového fondu,
 • poskytovanie konzultácií záujemcom z radov širokej verejnosti.

Zdroj: seredsity.sk

Ostatné znalosti a zručnosti:

 • práca s výpočtovou technikou, prípadne novými digitálnymi technológiami, minimálne na úrovni pokročilý,
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita,
 • organizačné zručnosti,
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 • motivačný list,
 • prehľad publikačnej činnosti,
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania,
 • koncept výstavy alebo stálej expozície na základe vlastného výberu relevantnej témy, prezentácia vo formáte MS PowerPoint, rozsah do 10 snímkov, v tlačenej podobe.

Spôsob a vykonanie výberu uchádzača:

 • Uzávierka prijímania prihlášok je do 30. novembra 2023, do 13.00 hod.
 • Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa a čas prijatia e-mailu.
 • Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.
 • Uchádzači budú pozvaní prostredníctvom zaslanej pozvánky.
 • Pohovor sa uskutoční formou prezentácie (rozsah jednej prezentácie do 10 min. priniesť so sebou na USB kľúči) a osobného pohovoru.
 • O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do piatich pracovných dní od vykonania výberového konania.

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku