22.07.2024, meniny má
2. novembra 2023

Poslanci budú dnes voliť hlavného kontrolóra mesta. Ktorý z piatich kandidátov bude vykonávať túto funkciu najbližších šesť rokov?

Poslanci budú dnes voliť hlavného kontrolóra mesta. Ktorý z piatich kandidátov bude vykonávať túto funkciu najbližších šesť rokov?
Zdroje: seredsity.sk/youtube.com/Mesto Sereď
reklama

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uskutočňujú najmenej raz za tri mesiace. To najbližšie sa uskutoční uždnes 9. novembra 2023. V tomto roku pôjde už o 9. zasadnutie a nebude posledné. Za ostatné roky sa pritom konalo zväčša osem zasadnutí za celý kalendárny rok.

Program rokovania MsZ primárne vychádza z potrieb mesta, z prijatých uznesení, iniciatívnych návrhov poslancov a orgánov MsZ. Tieto zasadnutia sú verejné a môže sa ich zúčastniť ktokoľvek.

Kontrolóra si volia poslanci mesta

Dnes, teda vo štvrtok 9. novembra 2023 o 15.00 hod., sa uskutoční ďalšie mimoplánové zasadnutie Mestského zastupiteľstvo. Program tohto zasadnutia sa v skratke týka len jedného bodu a to voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď.

Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Volia ho v tajnom hlasovaní poslanci MsZ na dobu šesť rokov so začiatkom funkčného obdobia od 15. novembra 2023.

reklama

Kandidáti na pozíciu hlavného kontrolóra mesta Sereď v abecednom poradí:

 • Bogárová Emília, Bc.,
 • Dobosová Petronela, PhDr., Mgr., MBA,
 • Horváthová Zuzana, Mgr.,
 • Chynoradská Eva, Ing.,
 • Klenovič Miloš, JUDr.

Všetci prihlásení kandidáti na pozíciu hlavného kontrolóra boli po preskúmaní splnenia podmienok na túto funkciu pozvaní na osobnú prezentáciu, ktorá sa uskutoční v rámci zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 9. novembra 2023.

kontrolóra

ZDROJ: FREEPIK.COM

Aká je náplň práce hlavného kontrolóra?

 • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontroluje dodržiavanie VZN vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta pred ich schválením v MsZ,
 • predkladá výsledky kontroly priamo MsZ,
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
 • eviduje a kontroluje vybavenie sťažností a podnetov občanov.

Zdroje: sered.sk, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku