16.04.2024, meniny má
17. marca 2024

ROZHOVOR: „Patríme medzi 39 škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou najväčšej školskej reformy. Som hrdá na to, čo sme za päť rokov s tímom dokázali,“ hovorí riaditeľka ZŠ J. A. Komenského v Seredi Paulína Krivosudská

ROZHOVOR: „Patríme medzi 39 škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou najväčšej školskej reformy. Som hrdá na to, čo sme za päť rokov s tímom dokázali,“ hovorí riaditeľka ZŠ J. A. Komenského v Seredi Paulína Krivosudská
Zdroje: www.zskomsered.edupage.org/Seredsity.sk

Seredčanka Paulína Krivosudská pôsobí ako riaditeľka školy ZŠ J. A. Komenského v Seredi už druhé funkčné obdobie. Jej odvedená práca je príkladom odhodlania, konzistentnej a poctivej práce. Svojou vášňou pre vzdelávanie a rozvoj školy inšpiruje aj ostatných.

V rozsiahlom rozhovore podrobne popisuje, ako sa škola pod jej vedením vyvíjala za posledných päť rokov. Seredská základná škola sa vďaka skvelej tímovej práci posúva každým rokom dopredu a zmeny sú viditeľné nielen v kvalite vzdelávania, ale aj v celkovej modernizácii učební a areálu školy.

Paulína Krivosudská má bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania a v rozhovore zdieľa svoje poznatky z práce na celoštátnej kurikulárnej reforme, ktorej súčasťou je aj  ZŠ J. A. Komenského v Seredi. S úsmevom a nadšením hovorí o rôznych inovatívnych programoch, ako je napríklad vyučovanie matematiky Hejného metódou, čo školu výrazne odlišuje od ostatných.

Jej inšpiratívny príbeh a úspechy na čele ZŠ J. A. Komenského otvárajú cestu k diskusii o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Pani riaditeľka zdôrazňuje dôležitosť zapojenia seredskej školy do reformy a spoluprácu s odborníkmi na tvorbe nových vzdelávacích programov.

reklama

Zdroj: Seredsity.sk

Môžete opísať svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti? Kde ste študovali?

Od detstva som túžila byť učiteľkou v materskej škole. Tak ako boli aj moja mama a teta. Zdravotné problémy ma v minulosti donútili vybrať si stavebnú priemyslovku v Trnave namiesto strednej pedagogickej školy

Neskôr som absolvovala externé štúdium na strednej pedagogickej škole v Bratislave a začala som učiť v materskej škole na Komenského ulici v Seredi.

To, že som sa stala učiteľkou v základnej škole a neskôr riaditeľkou školy, priniesol život. Ak máte rodinu a dve malé deti, externé štúdium je náročné, ale zároveň otvára nové možnosti. Aj keď som mala prácu v materskej škole rada, vyštudovala som učiteľstvo prvého stupňa na Trnavskej univerzite a odišla som učiť na Základnú školu v Šintave. 

V čase, keď som tam pôsobila, bola škola zapojená do rôznych národných či medzinárodných projektov, na ktorých som aktívne pracovala. Mala som možnosť reálne spoznať a porovnať vzdelávanie na Slovensku so vzdelávaním v Španielsku, Francúzsku, Chorvátsku, Poľsku, Turecku či v Česku. 

Zároveň som spolupracovala s vydavateľstvami či Národným ústavom certifikovaných meraní na tvorbe didaktických materiálov, ako sú pracovné zošity, pracovné listy či testové úlohy pre žiakov. Určitý čas som vzdelávala učiteľov v praxi.

Aké sú Vaše hlavné hodnoty a vízie v riadení školy? 

Vo vzťahu k riadeniu školy je to zodpovednosť, objektívnosť, otvorenosť, tolerancia a empatia. Dôraz kladiem na rešpekt, či už vo vzťahu ku kolegom, žiakom alebo rodičom. No taktiež  na komunikáciu, spoluprácu a progres. 

Súčasťou koncepcie rozvoja školy, ktorú som predkladala na výberovom konaní, bola aj vízia. Úspech jej dosiahnutia závisí na stotožnení a angažovanosti všetkých zainteresovaných, a preto som ju následne analyzovala s kolegami. Všetci sme sa zhodli, že našou hlavnou víziou je úspešná moderná škola, ktorá bude lídrom vo vzdelávaní, nielen na miestnej úrovni, a ktorá bude otvorená spolupráci a novým výzvam. 

Zdroj: Seredsity.sk

Ako dlho pôsobíte ako riaditeľka na ZŠ J. A. Komenského v Seredi?

Netúžila som po riadiacej funkcii a dlhšie sa mi darilo vyhýbať sa jej.  Keď som dostala ponuku viesť ZŠ Komenského, dlhšie som prehodnocovala svoje presvedčenie a hľadala motiváciu. 

V roku 2018 som bola menovaná riaditeľkou školy. V októbri 2023 skončilo moje prvé 5-ročné funkčné obdobie. Znovu prišlo obdobie, keď som sa musela rozhodnúť, či má pre mňa zmysel pokračovať vo vedení školy a zúčastniť sa ďalšieho výberového konania.

Záleží mi na tom, aby sme naplnili spoločnú víziu a projekty, ktoré sme rozbehli. Nakoľko som mala podporu kolegov, rozhodla som sa znovu uchádzať o pozíciu riaditeľky školy. V tomto školskom roku začalo moje druhé funkčné obdobie. Školu by som mala viesť do roku 2028.

Čo robí vašu školu jedinečnou v kontexte vzdelávania? Ako sa ZŠ J. A. Komenského odlišuje od iných škôl v regióne?

Sme moderná škola s bohatou históriou. V učebnom pláne vychádzame z histórie školy, no pružne reagujeme na požiadavky 21. storočia. Neustále modernizujeme prostredie a priestory školy. Využívame digitálne technológie vo vzdelávaní, aplikujeme moderné metódy a formy vzdelávania, prepájame teoretické poznatky s reálnym životom, rozvíjame talent a praktické zručnosti žiakov. 

Pracujeme na rozvoji nielen žiakov, ale celého tímu. Odlišuje nás naša ambícia, aktivita, flexibilita, spolupráca a ochota na sebe pracovať. Máme odborný, stabilný a spolupracujúci tím. Jeho súčasťou je aj školský podporný tím, vďaka ktorému sa nám darí vytvárať inkluzívne prostredie. 

Sme školou, kde to žije. Organizujeme množstvo akcií pre žiakov. Niektoré naše podujatia či aktivity sú určené aj pre rodičov či miestnu komunitu.

Aké sú podľa Vás najdôležitejšie kritériá rodičov pri výbere ZŠ? Aké hlavné faktory by mali rodičia zohľadniť pri výbere základnej školy? 

To je ťažká otázka. Nakoľko je školstvo financované od počtu žiakov, často sa ňou zaoberáme. Zo začiatku sme robili množstvo akcií pre škôlkarov, aby sme im priblížili našu školu. Neprinieslo to však žiadaný efekt, preto sme sa rozhodli, že náš čas a energiu budeme radšej venovať našim žiakom. Naďalej spolupracujeme s materskými školami, no už zďaleka nie v takom rozsahu. 

Aktuálne na Slovensku začína reforma vzdelávania, ktorá nemení iba obsah vzdelávania, ale aj spôsob vzdelávania žiakov. U žiakov rozvíja spôsobilosti potrebné pre 21. storočie. Ak by som bola matkou budúceho prváka, zaujímalo by ma, či je do tejto reformy zapojená nejaká škola z okolia. Takúto možnosť malo v tomto roku iba 39 škôl na Slovensku a my sme medzi nimi.

Často nájdete na stránkach škôl i virtuálnu prehliadku, z ktorej sa dozviete, aké má škola priestorové vybavenie, odborné učebne či areál. Dôležitým faktorom sú samotní učitelia, odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov a stabilita pedagogického zboru. Určite odporúčam pozrieť si webovú stránku školy. Niekedy sa tam dozviete viac, ako na dni otvorených dverí. 

Zdroj: FB Aktívna škola

V čom sa vaša škola zmenila za päť rokov Vášho pôsobenia?

Dispozičné riešenie školy a veľký areál sú výhodou od roku 2013. Zlúčením dvoch škôl získala škola dve budovy. V pôvodnej Komenského budove (budova A) sa vzdelávajú žiaci 1. a 2. cyklu, teda žiaci 1. až 5. ročníka. V budove bývalej Hviezdoslavovej školy (budova B), v ktorej je v dlhodobom podnájme Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, sa vzdelávajú žiaci 3. cyklu, teda 6. až 9. ročníka. 

Moje prvé dojmy v roku 2018 boli, že som sa vrátila v čase. V niektorých triedach bol nábytok starší ako ja a chýbali tam interaktívne tabule. Prišla som zo školy, ktorá bola omnoho lepšie vybavená, a preto ma to prekvapilo. 

Uvedomujeme si dopad prostredia na žiakov i zamestnancov a z toho dôvodu sme vynaložili v posledných rokoch veľké úsilie na vybavenie a vybudovanie odborných učební, obnovu tried, chodieb a vstupných priestorov. Podarilo sa nám vybudovať recepciu, ktorá okrem estetickej funkcie plní bezpečnostnú funkciu a zabezpečuje prvý kontakt. 

Podarilo sa nám obnoviť všetky triedy v budove A nábytkom, novými tabuľami a technikou, čo znamená, že každá trieda má interaktívnu tabuľu. Počas posledných dvoch letných prázdnin bola v budove A po rozsiahlej rekonštrukcii vymenená aj elektroinštalácia. 

Prešli sme na elektronický systém a vytvorili sme kvalitný Školský vzdelávací programPodarilo sa nám v oboch budovách vybudovať kvalitné internetové pripojenie, ktoré bolo predtým v zlom stave. Rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia či šatne v budove B. 

Aktuálne pokračujeme v obnove tried v budove B a postupne vymieňame techniku či dopĺňame nábytok. Dokončili sme obnovu povrchu v telocvični v budove B a školské chodby sme doplnili o nové herné prvky. Rýchlosť, ktorou postupujeme, je závislá od financií. Tie získavame vďaka vlastným zdrojom, 2 %, podpore rodičovského združenia, mestu Sereď a ministerstvu školstva. 

Niekedy rozmýšľam nad tým, ako sa nám to všetko za päť rokov mohlo podariť. Mala som možnosť navštíviť rôzne školy, či už štátne alebo súkromné, a s hrdosťou môžem konštatovať, že naša škola sa raketovo mení, no samozrejme, ešte stále máme čo robiť.

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Veľa energie ste vynaložili aj na revitalizáciu školského areálu. Čo všetko sa zmenilo?

Áno, samozrejme, musíme myslieť aj na revitalizáciu areálu školy, ktorý každým rokom posúvame ďalej. Vďaka rodičovskému združeniu vyrástol na školskom dvore altánok. Z dotácií mesta Sereď sa nám podarilo vybudovať detské ihrisko, workoutové ihrisko, fitness zónu, oddychovú zónu, stojisko na bicykle pred budovou A či obnoviť vstupné schodisko.

Veľkým úspechom bola komplexná rekonštrukcia tartanovej atletickej dráhy. Vybudovali sme ďalší fit park, oddychovú zónu s jazierkom a aktuálne mesto dokončilo v areáli prestrešené stojisko na bicykle pred budovou B.

Môžete nám priblížiť niektoré ďalšie inovatívne programy alebo projekty, ktoré ste zaviedli na ZŠ J. A. Komenského a ktoré prispievajú k lepšiemu vzdelávaniu?

Naša škola má tradíciu v kvalite matematických tried. Preto som rada, že ako jediná škola v našom meste vyučujeme matematiku tzv. Hejného metódou, využívanou viac v Čechách a vo viacerých európskych krajinách. 

Využívajú ju takmer všetky súkromné školy na Slovensku. Ponúkame rovnakú možnosť, ako majú žiaci na súkromných školách, akurát bez školného. U nás majú nárok na úspech všetci žiaci bez rozdielu sociálneho statusu.

V tejto metóde sa výrazne mení rola učiteľa, čo je v našom konzervatívnom školstve veľmi ťažké prijať. Učiteľ, ktorý vyučuje Hejného metódou, nemá na hodinách absolútne ticho a žiakov, ktorí iba počúvajú jeho výklad, pracujú spoločne a hlásia sa pri každej odpovedi. 

Učiteľ stráca dominantné postavenie. V triede je prirodzený pracovný ruch. Jeho úlohou je vytvoriť prostredie na učenie každého žiaka, na rozvoj kritického myslenia, tvorivosti, spolupráce, objavovania a rozvoj mäkkých zručností.

Žiaci diskutujú o problémoch, riešia zadania v skupinách či individuálne, zdieľajú svoje poznatky a skúsenosti, čím prehlbujú svoje vedomosti. Učia sa bežné matematické operácie prostredníctvom príkladov, ktoré sú im blízke z reálneho života. 

Pracujeme s chybou. Chyba je bežnou súčasťou našich životov. Preto ju nevnímame ako dôvod na karhanie žiakov či upozorňovanie. Využívame ju ako nástroj na učenie.

Zdroj: Seredsity.sk

Aké sú hlavné aspekty, vďaka ktorým sa škola stala súčasťou reformy vzdelávania na Slovensku? 

Mali sme skúsenosti s tvorbou učebných osnov rozdelených do cyklov. Naša škola sa vďaka zmenám zameraným na celkové skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu dostáva čoraz viac do povedomia. Myslím, že preto sme boli vybraní medzi prvých 39 škôl, ktoré začali s kurikulárnou reformou od 1. ročníka už v školskom roku 2023/2024. 

Zapojenie školy do reformy som konzultovala s pedagogickým zborom a takmer všetci súhlasili. Keď sme sa dozvedeli, že sme boli vybraní, bolo potrebné nájsť pani učiteľky do 1. ročníka, ktoré sú najviac otvorené zmenám a ochotné na sebe pracovať. 

Následne sme si rozdelili zodpovednosť za tvorbu učebných osnov a nastavili termíny vzdelávaní, ktoré počas roka absolvujeme. To najväčšie je v rozsahu 100 hodín. Je zamerané na tvorbu školského vzdelávacieho programu a zúčastňujú sa ho všetci pedagogickí zamestnanci. 

Súčasťou zmeny je aj zavedenie nových pozícií supervízorov. Sú to ľudia na pozícii stredného manažmentu školy, ktorých úlohou je okrem iného zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Napriek tomu, že obsah vzdelávania sa mení od 1. ročníka, spôsob vzdelávania chceme meniť vo všetkých ročníkoch. 

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Vieme, že vy osobne pracujete na celoštátnej kurikulárnej reforme a ste súčasťou Oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM). Prečo ste sa rozhodli pracovať na tejto reforme?

S priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva som začala spolupracovať ešte počas covidu, keď bola naša škola zapojená do pilotného overovania. 

Svet sa rýchlo mení, ako aj generácia žiakov, ktorú vzdelávame, a preto je potrebné, aby zmeny nastali aj vo vzťahu k vzdelávaciemu procesu. Na Slovensku máme rôzne školy, s rôznymi žiakmi, učiteľmi, podmienkami a problémami. A preto oceňujem, že štát ponúka školám väčšiu slobodu vo vzdelávaní a pri tvorbe školských vzdelávacích programov. 

Každá škola má možnosť sama rozhodnúť, čo, kedy a ako bude učiť. Samozrejme, musí dodržať určité pravidlá, ktoré stanovuje štát. Sloboda úzko súvisí so zodpovednosťou a práve tu čiastočne narážame na problém. Školy často nechcú alebo sa boja, alebo nevedia prevziať zodpovednosť. 

Na reforme pracuje množstvo odborníkov z akademického prostredia, ale aj z praxe z radov riaditeľov či učiteľov. Niekedy je ťažké presadiť niektoré zmeny na úrovni školy. Mám tú možnosť ako riaditeľka školy poskytnúť spätnú väzbu z praxe, zo škôl, ako zmeny fungujú či nefungujú a čo školy reálne potrebujú.  

Ako zabezpečujete, aby sa na škole efektívne podporovali potreby učiteľov a žiakov? Ako hodnotíte spoluprácu s pedagogickým zborom?

Do školy som prišla so zámerom robiť výraznejšie zmeny, ktoré nemusia byť populárne. Preto som sa musela pripraviť na fakt, že možno nebudem najobľúbenejšia. Za tie roky sme sa vzájomne spoznali a naučili spolupracovať. Uvedomujem si, že učitelia sú kľúčovými prvkami úspechu školy.

Mám to šťastie, že môžem viesť tím skvelých, ochotných a šikovných ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť. Riaditeľ sa môže snažiť, motivovať, no iba učiteľ je schopný v triede vytvárať inšpiratívne a podporné prostredie pre žiakov, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti. Snažím sa načúvať potrebám kolegov a reagovať na ne. Dvere na mojej kancelárii sú vždy otvorené a myslím to doslovne.

Vážim si otvorenú komunikáciu i konštruktívnu spätnú väzbu. Máme nastavené pravidelné stretnutia, pedagogickí zamestnanci participujú na rôznych procesoch, podporujem ich profesijný rozvoj, ktorý nás posúva vpred. 

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Post riaditeľky je exekutívna pozícia, ktorá je veľmi komplexná a náročná. Ako by ste Vašu prácu opísali? Spomínate si na najväčšiu výzvu, ktorú ste pri nástupe museli zvládnuť?

Súhlasím s vami. Je to náročná pozícia, ktorá vám zaberie viac času, ako by ste mali práci venovať. Často máte pocit, že musíte ovládať všetko. V jednej chvíli ste manažérka a následne ekonómka, právnička, samozrejme učiteľka, stavbárka, mediátorka, psychologička…

Neustále je potrebné sa vzdelávať a zlepšovať v rôznych zručnostiach. Občas je ťažké nájsť konsenzus medzi požiadavkami zamestnancov, žiakov či rodičov. Ale hlavne je to zodpovednosť za ľudí, za celkový rozvoj a úspech školy. 

Je prirodzené, že keď nastupujete do novej práce, máte aspoň nejakú predstavu, čo urobíte ako prvé. No zrazu príde realita a predstava musí ustúpiť.

Po nástupe som zistila, že škola vstúpila do projektu, prostredníctvom ktorého získala asistentov učiteľa aj školskú psychologičku, ale na škole neboli nastavené potrebné procesy ani vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami, ktoré projekt vyžadoval.

To bola jedna z prvých výziev, ktorú bolo potrebné zvládnuť. Dnes máme úspešný školský podporný tím, ktorý sa časom rozrástol o nové pozície a je výraznou podporou nielen pre žiakov, ale aj pre kolegov.

Čo bolo kľúčovým faktorom, vďaka ktorému ZŠ J. A. Komenského získala ocenenie Aktívna škola? 

Hlavnou myšlienkou projektu je zvýšenie pohybových aktivít na školách pred, počas i po skončení vyučovania. Aktívna škola vytvára proaktívne prostredie a podmienky na športový rozvoj žiakov. Zapája žiakov do športových súťaží, pravidelne realizuje testovanie pohybových zdatností žiakov, kladie dôraz na zdravé stravovanie v škole a zabezpečuje vzdelávanie pedagógov v oblasti pohybovej výchovy a zdravého životného štýlu. 

Nakoľko naša škola spĺňa všetky uvedené parametre, minister školstva Ján Horecký, ktorý v máji 2023 otváral novú atletickú dráhu, zaradil našu školu ako prvú na Slovensku do siete Aktívnych škôl. 

Samozrejme, ešte pred zaradením školu navštívili ľudia z ministerstva školstva, ktorí za projektom stoja, a osobne sa presvedčili, ako napĺňame ciele projektu. V školskom roku 2023/2024 prejavilo záujem o projekt 476 škôl, z ktorých bolo vybraných 48 do užšej spolupráce s ministerstvom školstva.

Zvýšeniu pohybových aktivít venujeme v škole výraznú pozornosť, nakoľko si uvedomujeme vplyv pohybu na fyzické a psychické zdravie našich žiakov. 

Zdroj: FB Aktívna škola

Zdroj: FB Aktívna škola

Aké konkrétne kroky ste podnikli pre dosiahnutie vyššieho podielu aktívneho pohybu medzi žiakmi?

Jedným z krokov bolo napríklad predĺženie prestávok. Počas veľkej prestávky, ktorá trvá 25 minút, chodia žiaci na školský dvor a majú možnosť využívať všetky športoviská. Malé prestávky môžu tráviť na školských chodbách. Na niektorých sú podlahy pomaľované pohybovými hrami, na iných sa nachádzajú futbalové či stolnotenisové stoly, ku ktorým pribudli stoly na vzdušný hokej. 

Od 1. po 6. ročník máme zvýšenú časovú dotáciu telesnej výchovy na tri hodiny týždenne. Už niekoľko rokov sme zapojení v ďalšom projekte ministerstva školstva s názvom Moduly. Jeho  cieľom je obohatiť obsah telesnej a športovej výchovy. V tomto roku sme začali spoluprácu so Street Dance Academy Laciho Strika a rozbehli sme okrem tanečného modulu aj moduly flag futbalu a karate.

Pravidelne organizujeme pre mladších žiakov kurzy plávania na ZŠ Juraja Fándlyho, lyžiarske kurzy a v tomto roku budú mať žiaci 2. stupňa možnosť po prvýkrát absolvovať turistický výcvik. Vďaka obci Šoporňa sme začali korčuľovať v ich novej športovej hale. Naša škola dlhodobo ponúka široký sortiment športových krúžkov, či už v škole, alebo prostredníctvom nášho centra voľného času. 

V školskej jedálni pribudli pred niekoľkými rokmi šalátové pulty a sme zapojení do projektu s názvom Školské ovocie, prostredníctvom ktorého všetci žiaci dostávajú ovocie. Taktiež sme zapojení v Školskom mliečnom programe Brejky, ktorého cieľom je zatraktívniť konzumáciu mliečnych výrobkov.

Zdroj: FB Aktívna škola

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Ako podporujete žiakov v ich mentálnom zdraví?

Duševné zdravie a s ním súvisiace správanie sa žiakov sú témy, o ktorých sa hovorí menej alebo vôbec. Tlak na žiakov sa zvyšuje zo všetkých strán. Rovnako ako dospelí prežívajú stres a k duševnému zdraviu neprispievajú ani sociálne vzťahy, siete či počítače, pred ktorými žiaci trávia čoraz viac času. 

Myslím si, že dobrá škola by mala klásť dôraz nielen na moderné vzdelávanie, ale aj na duševné zdravie svojich žiakov a zamestnancov, pretože to má dopad na výchovno-vzdelávací proces.

Naším cieľom je posilnenie emocionálnej a sociálnej kompetencie žiakov prostredníctvom nového predmetu Ranný kruh, ktorý sme zaviedli od 1. až po 9. ročník od tohto školského roka. Ide o jednu z našich nových iniciatív. 

Z roka na rok stúpa počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uvedomili sme si, že viac pozornosti sústredíme na poruchy žiakov v učení, ako na vyhľadávanie a podporu ich talentu a jedinečnosti.

Preto sme v tomto školskom roku zaviedli do učebného plánu školy voliteľné predmety od 6. ročníka, ktoré sú zamerané na rozvoj talentu, či už v prírodovednej, matematicko-informatickej, jazykovej alebo umelecko-technickej oblasti. 

Skôr ako si žiaci vybrali voliteľný predmet, absolvovali test zostavený školským podporným tímom. Rodičia taktiež dostali sumarizáciu vzdelávacích výsledkov žiakov v jednotlivých oblastiach za dlhšie časové obdobie. Takto získali predstavu, v čom je ich dieťa aktuálne dobré a k čomu inklinuje. 

Na aký úspech, aktivitu alebo projekt na ZŠ J. A. Komenského ste najviac pyšná? 

Pravdou je, že za posledných päť rokov sme zažili toho veľa. Ťažko povedať, na čo som najviac pyšná. 

Môžete prísť s nejakým nápadom, no na jeho realizáciu potrebujete tím. Najviac som pyšná na spoločnú tímovú prácu. Úprimne som vďačná, že v našej škole pracujú pedagogickí, ale aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí sa dokážu spojiť a zabrať vždy, keď je to potrebné. Za každým projektom či aktivitou sa skrýva množstvo práce, ktorá nie je viditeľná na prvý pohľad. 

V škole je takmer všetko tímovou prácou. Či už išlo o vytvorenie Školského vzdelávacieho programu, prechodu na elektronický systém (EduPage), medzinárodné projekty, projekty zamerané na vybavenie učební či skvalitnenie vzdelávania, rôzne akcie a aktivity pre žiakov, rodičov, verejnosť alebo prácu na reforme.

Na každej prestavbe interiéru sa okrem robotníkov podieľali aj zamestnanci školy. Nikto z nás nemal problém vyhrnúť si rukávy a priložiť ruku k dielu. Naše triedy sa modernizujú aj vďaka pomoci zamestnancov či priateľov školy. 

Vážim si ochotu a prácu mojich kolegov a som im za ňu vďačná. Občas ma mrzí, že všetko, čo spravíme, je brané ako samozrejmosť. Zrejme to súvisí s mentalitou nášho národa, ktorý niekedy radšej kritizuje, ako vyjadrí vďaku. 

Aké sú možnosti výučby cudzích jazykov na ZŠ J. A. Komenského?

Uvedomujeme si, že v dnešnom svete sa stáva ovládanie cudzieho jazyka nevyhnutnosťou, čomu sme prispôsobili aj výučbu jazykov. Začíname s dvoma hodinami angličtiny týždenne od prvého ročníka a zvyšujeme to na tri hodiny od 3. ročníka. V 5. ročníku majú žiaci už štyri hodiny angličtiny, takmer ako materinský jazyk. Novinkou je možnosť študovať ďalší cudzí jazyk už od 6. ročníka – nemecký alebo ruský. V porovnaní s inými školami túto možnosť dávame žiakom o rok skôr, teda na začiatku 3. cyklu.

Žiaci v 6. ročníku sú rozdelení do skupín podľa úrovne ovládania angličtiny, aby sme zabezpečili individuálny progres. Vyučujú ich kvalifikovaní interní zamestnanci školy a snažíme sa zapájať do medzinárodných projektov a ponúkať krúžky zamerané na cudzie jazyky.

Zdroj: Seredsity.sk

Aké pridané hodnoty prináša vaša škola žiakom vo forme vybavenia odborných učební a vytvárania podmienok pre kvalitné vzdelávanie?

Naša škola má výnimočné vybavenie, počtom odborných učební prevyšujeme väčšinu škôl na Slovensku. Za posledných päť rokov sme modernizovali existujúce učebne a vytvorili nové. Pár mesiacov po mojom príchode do školy sme zbúrali prvú stenu v kabinete, aby sme získali priestory na novú učebňu a pokračujeme dodnes.

Momentálne máme štyri plnohodnotné počítačové učebne, ktoré sa nám podarilo zrekonštruovať. Vybudovali sme päť učební pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, novú knižnicu, prírodovednú učebňu či fyzikálnu učebňu. 

Máme päť jazykových učební a dve jazykové laboratóriá. Čiastočnou obnovou prešla i učebňa biológie, ktorá susedí s chemickým laboratóriom. Okrem toho žiaci využívajú lego učebňu či novozriadené školské dielne. 

Všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami a didaktickými pomôckami. Nezabudli sme ani na rodičov a zriadili sme v oboch našich budovách komunikačné miestnosti na stretnutia s pedagogickými zamestnancami školy. Športové vybavenie zahŕňa dve telocvične, gymnastickú sálu a posilňovňu. V budúcnosti plánujeme vybudovať aj hudobnú a umeleckú učebňu.

Kedy bude najbližší Deň otvorených dverí? Aké možnosti ponúka virtuálna prehliadka školy?

Deň otvorených dverí bude 25. marca 2024 v popoludňajších hodinách. Predškoláci, ale aj ich rodičia, budú mať možnosť pozrieť si priestory školy, absolvovať rôzne aktivity a porozprávať sa s učiteľmi. Všetky informácie budú včas zverejnené na našej webovej stránke. 

Na stránke školy budú zverejnené aj všetky informácie o zápise do 1. ročníka spolu s elektronickou prihláškou. Informácie o zápise zverejňujeme aj priamo v materských školách prostredníctvom plagátov. 

Virtuálna prehliadka vznikla v období covidu, keď nebolo možné organizovať akcie pre verejnosť či budúcich prvákov. Je to super nástroj pre tých, ktorí chcú získať vizuálny prehľad o vybavení našej školy. Niektoré odborné učebne, triedy či školská jedáleň sú trochu zmenené, pretože sa snažíme neustále modernizovať priestory školy. 

Keďže fyzikálna učebňa či dielne boli zriadené až neskôr, nie sú súčasťou virtuálnej prehliadky školy. Exteriér školy nie je nafotený. Len z prehliadky nie je možné zistiť, že škola má štyri budovy a rozsiahly areál. Určite odporúčam prezrieť si aj našu webovú stránku, kde nájdete všetky dostupné informácie o škole.

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Môžete nám povedať viac o rockovej hymne vašej školy, ktorá je v našom meste veľmi populárna? Ako vznikol nápad urobiť takýto hudobný videoklip?

Hymna vznikla v období covidu, keď bolo minimum akcií pre žiakov a život akoby sa na čas zastavil. Najskôr vznikla skladba, ktorú pre nás zložila kapela Not Yet Awake. Členom kapely bol bývalý žiak školy a zároveň môj syn Marcel Krivosudský, čo bol hlavný dôvod, pre ktorý kapela s návrhom súhlasila. 

Tešíme sa, že sa im podarilo zložili pieseň, ktorá oslovila všetky vekové kategórie. Refrén spolu s kapelou naspievalo niekoľko našich žiakov v nahrávacom štúdiu. 

Neobvyklý zážitok sme však chceli dopriať omnoho väčšiemu počtu žiakov. Verili sme, že pieseň si prostredníctvom videoklipu nájde viac priaznivcov, a preto sme sa rozhodli natočiť videoklip. Za kamerou stál ďalší náš bývalý žiak Pierre „Lexis“ Fabo, ktorý odviedol skvelú prácu. Natáčanie sprevádzali prísne covidové opatrenia, preto na žiadnom zábere nie je celá škola či celý pedagogický zbor. Bol to však nezabudnuteľný zážitok pre všetkých. 

Sme vďační našim bývalým žiakom a všetkým, ktorí na skladbe či videoklipe spolupracovali a boli ochotní venovať nám čas, aj keď už nesedia v školských laviciach. 

Vaša škola ponúka bohatý výber záujmových činností pre deti. Môžete nám o nich povedať viac?

Aktuálne funguje v škole 31 krúžkov, ich paleta je naozaj pestrá. Sú zamerané na rôzne športy vrátane plávania, jazyky, počítače, tvorivosť, umenie či varenie. Keďže v škole pôsobí školská zdravotná sestra, máme aj zdravotnícke krúžky. Taktiež máme krúžky lega či spoločenských hier. Máme aj školský parlament tvorený našimi žiakmi, ktorý okrem iného háji záujmy žiakov vo vzťahu k vedeniu školy. 

Krúžky pomáhajú rozvíjať zručnosti, záujmy a osobný rast žiakov vo voľnom čase, čo znamená, že žiaci ich navštevujú po skončení vyučovania. 

Po skončení vyučovania funguje aj školský klub. Je určený pre žiakov 1. až 5. ročníka pred a po skončení vyučovania. Je v prevádzke od 6.30 do 17.00 hod. Snažíme sa o prepájanie činnosti školy a školského klubu – tému, s ktorou pracujú žiaci v škole, rozvíjajú aj v školskom klube. Naše pani vychovávateľky sú naozaj šikovné a organizujú pre žiakov a rodičov viacero akcií. 

Ako Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského prispieva k úspechom žiakov na národných a medzinárodných súťažiach?

Naše centrum voľného času spolupracuje so športovými klubmi v meste, čo sa odráža na kvalite a, samozrejme, mnohých úspechoch. Niektoré oddiely fungujú počas celého týždňa vrátane víkendov. Aktuálne má CVČ takmer 300 členov. Na rozdiel od školského klubu ho môžu navštevovať aj žiaci z iných škôl v meste či okolí. 

Bojové umenie je možné naučiť sa a rozvíjať v spolupráci s klubmi TAEKWON DO ITF alebo Aikido Dojo. Športová príprava je zameraná na všeobecný rozvoj pohybových zručností mladších žiakov alebo v spolupráci s atletickým klubom Váh na rozvoj atletiky. 

Pri kolektívnych športoch spolupracujeme s basketbalovým klubom Lokomotíva Sereď a futbalovým klubom ŠKF Sereď. Milovníci prevažne tanečného štýlu môžu svoj talent rozvíjať v spolupráci s tanečnou skupinou LY DANCE UNITED. 

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Ako ste sa museli ako riaditeľka vysporiadať s náročnou situáciou počas pandémie vírusu Covid-19?

Covidové obdobie nastavilo zrkadlo celému školstvu na Slovensku. Preverilo našu schopnosť pracovať v tíme, flexibilne reagovať na zmeny a výzvy a odštartovalo reformu vzdelávania na úrovni školy. Počas covidu si školy mohli uvedomiť, že vzdelávanie neprebiehalo plnohodnotne napriek poskytnutému online vzdelávaniu. 

Na situáciu zareagoval vtedajší Štátny pedagogický ústav zaoberajúci sa tvorbou a inováciou kurikulárnych dokumentov a vytvoril flexibilnejší rámcový učebný plán, redukované vzdelávacie ciele a štandardy pre základné školy.

Mali sme príležitosť vysporiadať sa so vzniknutou situáciou a upraviť svoj školský vzdelávací program podľa aktuálnych potrieb. Túto príležitosť využilo iba 27 škôl na Slovensku a naša škola bola jednou z nich. 

Tvorba nových učebných osnov bola časovo náročná a vyžadovala si prácu nad rámec bežných pracovných činností učiteľov, vzájomnú spoluprácu naprieč stupňami a štúdium viacerých dokumentov. To boli zrejme dôvody, pre ktoré školy nenabrali odvahu začať s väčšími zmenami.

Bolo to náročné obdobie, no všetkých nás potešila pozitívna spätná väzba na našu prácu – okrem Štátneho pedagogického ústavu aj zo Štátnej školskej inšpekcie, ktorá kontrolovala vzdelávanie počas covidu.

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

V čom spočíva spolupráca s Centrom pre deti a rodiny v Seredi, resp. s bývalým Detským domovom?

Našu školu navštevujú deti z Centra pre deti a rodiny odnepamäti. Na rozdiel od ostatných škôl v meste musíme tieto deti prijať, pretože sú v našom školskom obvode. Napriek tomu, že každé jedno z nich má za sebou silný životný príbeh, nerobíme medzi žiakmi rozdiely. Rešpektujeme individualitu každého žiaka. Všetkých žiakov vedieme k tolerancii a empatii. 

Svet je plný rozmanitosti. Rozvoj uvedených hodnôt umožní žiakom prijať rozmanitosť bez predsudkov a diskriminácie aj v budúcnosti. Celkovo je spolupráca s centrom dobrá. Miesto rodičov komunikujú s vyučujúcimi vychovávatelia, či už cez EduPage, alebo osobne.  

Vaša škola je známa kvalitným zázemím pre inkluzívne vzdelávanie. Ako vnímate inkluzívne vzdelávanie z pozície riaditeľky?

V škole sa snažíme vytvárať prostredie, ktoré je otvorené, prijímajúce a podporujúce všetkých žiakov bez ohľadu na ich schopnosti, zručnosti, pôvod, etnické alebo sociálne pozadie. Vytváranie inkluzívneho prostredia si vyžaduje neustálu prácu. Jednak s triednymi kolektívmi, napríklad aj prostredníctvom rôznych preventívnych programov, ale aj s učiteľmi, ktorí sa v problematike inkluzívneho vzdelávania neustále vzdelávajú.

Je to dosť náročné, a preto sme vďační, že sa nám podarilo vybudovať veľký podporný tím. Aktuálne máme jednu školskú psychologičku, dve špeciálne pedagogičky, sociálneho pedagóga, 12 asistentov a školskú zdravotnú sestru. 

Okrem tímu sa nám podarilo vybudovať priestory na individuálnu prácu so žiakmi či prácu v menších skupinách, zabezpečiť vhodné pomôcky, no hlavne nastaviť systém podpory.

Zdroj: FB Aktívna škola

Ako škola pracuje na zlepšení vzdelávania žiakov so zdravotným či sociálnym znevýhodnením?

Vzdelávame viac ako 80 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Máme viac ako 40 cudzincov – prevažne ukrajinských žiakov, cca do 20 detí z Centra pre deti a rodiny. Dalo by sa povedať, že práve títo žiaci si vyžadujú zvýšenú pozornosť. No zároveň máme nadaných žiakov či žiakov, ktorí práve nemajú svoj deň. Rovnako aj títo žiaci si vyžadujú zvýšenú pozornosť.

Vždy sa snažíme o individualizované vzdelávanie, čo je veľmi náročné a hlavne v triedach s vyšším počtom žiakov. Veľkú pomoc máme v našom školskom podpornom tíme. Špeciálne pedagogičky v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vypracovávajú podporné opatrenia pre jednotlivých žiakov, ktoré učitelia za pomoci asistentov aplikujú. 

Samozrejme, špeciálne pedagogičky poskytujú podporu aj prostredníctvom špecifických predmetov alebo intervencie. Všetci asistenti poskytujú popoludní žiakom konzultácie. Ak je to potrebné, žiaci majú vypracované individuálne vzdelávacie programy.

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí by mali záujem o prácu v školstve? 

Práca učiteľa je zmysluplná, inšpiratívna a dynamická. V škole sa nikdy nenudíme. Naša práca ponúka množstvo výziev a príležitostí formovať budúcnosť. Niekedy môže byť náročná ako hociktorá iná profesia, ktorú človek robí svedomito. No v zborovniach nájdete odpoveď takmer na všetky otázky, len je potrebné pýtať sa. 

Ak ste ešte aj empatický, trpezlivý a ochotný na sebe pracovať, stačí poslať životopis. Novovznikajúce pozície na školách či rôzne projekty umožňujú aj učiteľom kariérne rásť a dosahovať profesijné ciele. 

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sú možno frustrovaní zo slovenského školstva? Vy ste dokázali vytvoriť zdravú a modernú školu pre žiakov, ktorí budú vytvárať hodnoty a budúcnosť našej krajiny. Všetko, čo ste doposiaľ dokázali, je naozaj obdivuhodné a možno práve vy nám môžete dať nádej, že zmena je možná.

Moja babka mi vravievala, že všetko sa dá, len treba chcieť. Vždy si na jej slová spomeniem, keď čelím ťažkej výzve. Platí to aj o našom školstve. Môžeme byť frustrovaní alebo môžeme chcieť niečo na ňom zmeniť. Ak je vaším cieľom modernejšia škola alebo lepšie výsledky žiakov, či lepšia klíma školy, treba si to pomenovať a chcieť. Netvrdím, že je to ľahké, pretože pod slovom chcieť sa ukrýva okrem stanovenia cieľov aj množstvo práce a času.

Zmeny väčšinou neprichádzajú tak rýchlo, ako by sme chceli. Časť ľudí má problém vystúpiť zo zabehnutých koľají, uvedomiť si a prijať zmenu. Ak sa vám do tímu „chcem“ podarí na začiatok získať aspoň niekoľko kolegov, ak sa máte kde inšpirovať, poradiť, vyplakať alebo ak získate finančnú dotáciu, bude to ľahšie.

Na Slovensku máme šikovných riaditeľov i učiteľov, ktorí dokázali obdivuhodné veci. Som hrdá, že ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi vykročila na cestu zmeny a neustále napreduje. Obrovské ďakujem patrí všetkým kolegom a priateľom školy, ktorí nás sprevádzajú.

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Zdroj: FB Aktívna škola

Zdroj: FB Aktívna škola

Zdroj: FB Aktívna škola

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Zdroj: www.zskomsered.edupage.org

Článok vznikol v spolupráci so školou ZŠ J. A. Komenského v Seredi.

Zdroje: FB Aktívna škola, www.zskomsered.edupage.org, Seredsity.sk, FB ZŠ J. A. Komenského v Seredi
Zdieľať na Facebooku