08.12.2023, meniny má
7. novembra 2023

Trnavský kraj spúšťa piaty ročník Participatívneho rozpočtu. Minulý rok uspeli tri projekty zo Serede a blízkeho okolia

Trnavský kraj spúšťa piaty ročník Participatívneho rozpočtu. Minulý rok uspeli tri projekty zo Serede a blízkeho okolia
Zdroje: tvorimekraj.trnava-vuc.sk/FB Šintava - spoločne rozvíjame obec
reklama

Trnavský samosprávny kraj zverejnil na webovej stránke Tvoríme kraj výzvu na podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu „Tvoríme kraj“ Trnavského samosprávneho kraja do ročníka 2023/2024. Ide už o 5. ročník úspešnej a prospešnej akcie, do ktorej sa pravidlene prihlasujú aj projekty zo Serede a okolia.

V minulom roku tak boli úspešné a finančnú podporu získali KC PRIESTOR s projektom Priestor pre stretávačky, Lenka Hanáková s projektom Rekonštrukcia detského ihriska v Šintave a Občianske združenie „Dolnostredan“ s projektom Vytvorenie oddychových miest v chránenom obecnom území obce Dolná Streda.

Piaty ročník Participatívneho rozpočtu TTSK

Participatívny rozpočet TTSK je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu autentických občianskych a komunitných projektov s cieľom zapojiť verejnosť do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja.

Projekt musí byť zameraný aspoň na jednu z nasledovných oblastí:

reklama
 • na revitalizáciu verejných priestranstiev,
 • na stimuláciu a rozvoj komunít a susedských vzťahov,
 • na vytvorenie nových verejných služieb alebo priblíženie už existujúcich verejných služieb,
 • stieranie medzigeneračných rozdielov,
 • elimináciu dopadu klimatických zmien.

Pre podanie projektov do Participatívneho rozpočtu TTSK sú prípustné všetky tematické okruhy smerujúce k zlepšeniu života občianskych komunít, napríklad:

 • aktivity zamerané na zveľadenie komunít a zlepšenie životného prostredia,
 • voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity,
 • komunitná infraštruktúra (napr. obnova a revitalizácia verejných priestranstiev, mobiliáru, priestorov na stretávanie sa občianskych komunít),
 • stieranie medzigeneračných rozdielov,
 • elimináciu dopadu klimatických zmien,
 • podporu nových miestnych aktivít,
 • iné.

Zdroj: tvorimekraj.trnava-vuc.sk

Kto je oprávnený žiadateľ?

Oprávneným predkladateľom projektu môže byť občianske združenie. Predkladateľ projektu môže byť aj fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktoré v čase podania projektu dosiahli vek 18 rokov.

Ak je predkladateľom občianske združenie, predkladá:

 • kópiu dokladu o účte predkladateľa v banke,
 • doklad o ustanovení štatutárneho orgánu,
 • stanovy združenia,
 • súhlas vlastníka majetku, na ktorom sa má projekt realizovať,
 • stavebné povolenie, ohláška stavby, resp. iný typ povoľovacieho konania. pokiaľ je potrebné na realizáciu projektu.

Ak je predkladateľom fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, predkladá:

 • súhlas vlastníka majetku, na ktorom sa má projekt realizovať,
 • stavebné povolenie, ohláška stavby, resp. iný typ povoľovacieho konania, pokiaľ je potrebné na realizáciu projektu.

Objem finančných prostriedkov

Výška podpory jedného projektu v rámci Participatívneho rozpočtu je maximálne 4 000 eur. Objem finančných prostriedkov plánovaných Úradom TTSK pre ročník 2023/2024 na účel Participatívneho rozpočtu je 100 000 eur, ktorý sa rozdeľuje podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva v Trnavskom kraji (ŠÚ SR, 2021) medzi jednotlivé okresy nasledovne:

 • Trnava: 22 500 eur
 • Dunajská Streda: 22 000 eur
 • Galanta: 17 000 eur
 • Piešťany: 11 500 eur
 • Senica: 10 500 eur
 • Skalica: 8 500 eur
 • Hlohovec: 8 000 eur

Zdroj: tvorimekraj.trnava-vuc.sk

Harmonogram 5. ročníka Participatívneho rozpočtu

 • Vyhlásenie a zverejnenie výzvy: 02. 11. 2023
 • Online informačné stretnutie: 06. 11. 2023
 • Prvé verejné stretnutie: informačné stretnutie a zber nápadov 07. 11. 2023 – 24. 11. 2023
 • Stanovenie deliberačných kritérií: 27. 11. 2023
 • Podávanie návrhov projektov predkladateľmi: do 30. 11. 2023
 • Administratívna kontrola projektov a ich pripomienkovanie v rámci Úradu TTSK: 01. 12. 2023 – 21. 12. 2023
 • Druhé verejné stretnutie: facilitácia návrhov projektov 15. 01. 2024 – 25. 01. 2024
 • Záväzné podávanie projektov: do 26. 01. 2024
 • Tretie verejné stretnutie: prezentácia, deliberácia projektov deliberatívnym fórom a hodnotenie predkladateľmi navzájom 29. 01. 2024 – 07. 02. 2024
 • Hlasovanie o projektoch verejnosťou: 09. 02. 2024 – 25. 02. 2024
 • Zverejnenie výsledkov rozhodovania: do 26. 02. 2024
 • Príprava zmlúv: 27. 02. 2024 – 08. 03. 2024
 • Realizácia projektov: 11. 03. 2024 – 22. 11. 2024
 • Vyúčtovanie projektov: najneskôr do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, najneskôr 06. 12. 2024
 • Vyhodnotenie procesu ročníka a projektov: 31. 01. 2025

Ako a kde podať projekt?

Predkladatelia projektov predkladajú návrhy projektov prostredníctvom elektronického formulára na podávanie projektov participatívneho rozpočtu TTSK, ktorý je dostupný na webovej stránke Participatívneho rozpočtu TTSK.

V prípade, že potrebujete váš návrh konzultovať alebo potrebujete iné informácie k Participatívnemu rozpočtu, obráťte sa na zodpovedné osoby:

 • Mgr. Jakub Sejna: sejna.jakub@trnava-vuc.sk, 033/555 92 50
 • Mgr. Zuzana Antalová: antalova.zuzana@trnava-vuc.sk, 033/555 92 49.

Veríme, že aj tento rok sa nájde mnoho zaujímavých projektov z nášho mesta aj z jeho blízkeho okolia, ktoré zabojujú o hlasy verejnosti a ktoré budú opäť úspešné. Už teraz sa tešíme na predkladané projekty.

Zdroje: tvorimekraj.sk
Zdieľať na Facebooku