21.05.2024, meniny má
7. novembra 2023

Na Mestskom úrade v Trnave je voľné pracovné miesto. Chceli by ste pracovať na Odbore školstva, mládeže a športu?

Na Mestskom úrade v Trnave je voľné pracovné miesto. Chceli by ste pracovať na Odbore školstva, mládeže a športu?
Zdroje: trnavskyhlas.sk/Mesto Trnava
reklama

Chceli by ste zmeniť zamestnanie a baví vás administratívna práca? Mestský úrad v Trnave vyhlásil nové výberové konanie na obsadenie pracovného miesta referent/ka referátu škôl a školských zariadení.

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu je ihneď, prípadne dohodou. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú – 1 rok, s možnosťou predĺženia. Informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta Trnava.

Informácie o pracovnom mieste

Popis pracovnej pozície:

 • vykonáva činnosti vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v školstve a školskej samospráve – v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • zabezpečuje činnosti obce v oblasti školstva a činnosti obce vo veciach odborných činností a poradenstva vo výchovno-vzdelávaom procese,
 • vedie agendu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a spolupracuje s obcami a mestami pri evidencii detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie a písomne ich o tom oboznamuje,
 • zabezpečuje agendu zanedbávania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 • spracováva koncepčné a analytické materiály v oblasti výchovy a vzdelávania v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava,
 • spracováva organizačné pokyny pre riaditeľov materských škôl na príslušný školský rok,
 • zabezpečuje aktualizáciu údajov za školy a školské zariadenia na webovej stránke mesta,
 • spracováva analýzy, prieskumy a správy v oblasti vzdelávania,
 • rieši petície a sťažnosti za oblasť materských škôl,
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia a podklady pre rokovania Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady v oblasti výchovy a vzdelávania.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy pre učiteľa základnej školy,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • pokročilá znalosť práce na PC,
 • zodpovedný, analytický a proaktívny prístup k práci,
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 • výhodou je skúsenosť s prácou vo vedení školy.

Zdroj: Dnes24.sk

Iné kritériá a požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť platnej legislatívy v oblasti školstva,
 • organizovanie a plánovanie práce,
 • tímová práca,
 • flexibilita, spoľahlivosť,
 • komunikatívnosť,
 • samostatnosť a asertivita,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača,
 • miesto trvalého pobytu,
 • kontaktné údaje – telefón, e-mail,
 • dátum a podpis záujemcu,
 • štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list v max. rozsahu 1 s.,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia).

Ďalšie informácie:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu personalne@trnava.sk do 12. 11. 2023. Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu je hneď, prípadne dohodou. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou predĺženia.

reklama

Platové zaradenie je min. 1 434 eur + ďalšie príplatky v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností. Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá. Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

Zdroje: trnava.sk
Zdieľať na Facebooku