24.02.2024, meniny má
25. mája 2023

Primátor Ondrej Kurbel zvolal mimoplánové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov programu je aj havarijný stav elektroinštalácie na ZŠ J. A. Komenského

Primátor Ondrej Kurbel zvolal mimoplánové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov programu je aj havarijný stav elektroinštalácie na ZŠ J. A. Komenského
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Vedeli ste, že návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva predkladá primátor? Program rokovania MsZ pritom vychádza z potrieb mesta, z prijatých uznesení, iniciatívnych návrhov poslancov a orgánov MsZ.

Zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočňujú najmenej raz za tri mesiace, sú verejné a môže sa ich zúčastniť ktokoľvek.

Hoci malo byť najbližšie zasadnutie MsZ až 22. júna 2023, primátor mesta Ondrej Kurbel sa rozhodol zvolať zasadnutie mimo vopred dohodnutých termínov s trojtýždňovým predstihom.

Zasadnutie MsZ už o týždeň

V posledný májový deň roku 2023 sa uskutoční mimoplánové zasadnutie mestského zastupiteľstva v Seredi. Aké body sa budú v stredu 31. mája 2023 od 16.00 hod. prerokovávať?

reklama
  • Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov.
  • Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy a ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď v znení VZN č. 5/2021 (poverená ved. organizačného oddelenia).
  • Havarijný stav elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže ZŠ Jana Amosa Komenského – súhlas s realizáciou a spolufinancovaním (poverená ved. oddelenia školstva, športu a kultúry).
  • Použitie rezervného fondu na projekt „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi“ (riaditeľ Domu kultúry Sereď).
  • Žiadosti o prehodnotenie výšky dotácií poskytnutých na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok 2023 (poverená ved. oddelenia školstva, športu a kultúry).

Zdroj: Mesto Sereď

Zdroje: Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Seredi, mesto Sereď
Zdieľať na Facebooku