05.03.2021, meniny má
17. februára 2021

Seredský poslanec Michal Hanus nesúhlasí so zánikom jeho mandátu. Bráni sa zákonmi a žiada o zastavenie procesu vymenovania náhradníka

Seredský poslanec Michal Hanus nesúhlasí so zánikom jeho mandátu. Bráni sa zákonmi a žiada o zastavenie procesu vymenovania náhradníka
Zdroj: FB Michal HANUS/seredsity.sk
reklama

O zániku poslaneckého mandátu Michala Hanusa sme vás informovali už v predchádzajúcom článku. Zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa pre zdravotné problémy nemohol zúčastniť celý rok. S podmienkami zaniknutia mandátu však nesúhlasí a trvá na zastavení procesu vymenovania náhradníka, nakoľko zákon stojí na jeho strane.

Vyjadrenie PhDr. Michala Hanusa:

Dňa 15. 02. 2021 mi bolo doručené oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi. Dôvodom zániku mandátu malo byť naplnenie ustanovenia § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca zaniká, ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Ďalej sa v oznámení uvádza: „Zo zákonnej dikcie vyplýva, že ide o lehotu, ktorá začína plynúť od poslednej reálne preukázateľnej účasti poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva a od toho dátumu sa počíta 365 dní, t. j. jeden rok. Keďže zákonná lehota uplynula 14. 02. 2021, oznamujem Vám, že dňom 14. 02. 2021 zanikol Váš mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi zo zákona – „ex lege“.

Ako obyvateľ mesta som dostal mandát na vykonávanie funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi v slobodných a demokratických voľbách. Žiaľ, môj zdravotný stav mi nedovolil, aby som sa v roku 2020 zúčastnil na rokovaniach Mestského zastupiteľstva v Seredi a moja posledná účasť bola dňa 13. 02. 2020. Avšak aj naďalej som sa aktívne podieľal na veciach súvisiacich s výkonom verejnej funkcie. Je zrejmé, že som preukázal vôľu zúčastniť sa zasadnutia dňa 18. 02. 2021, čo som deklaroval mojou požiadavkou testovať sa pred rokovaním Mestského zastupiteľstva v Seredi.

Všetky moje absencie som oznámil prostredníctvom elektronickej pošty, pričom viem hodnoverne preukázať v tom čase trvajúcu práceneschopnosť. Mám za to, že nebolo naplnené ustanovenie § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a preto môj mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi nezanikol.

Dávam do pozornosti komentár k zákonu č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od autorov Jozefa Tekeliho a Marianna Hoffmanna z ktorého je zrejmé, že: „Aby došlo k zákonom predpokladaným následkom, musí ísť o takú pasivitu poslanca, keď sa počas plynutia jedného roka nezúčastní ani jedného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce, ktoré sa konalo a na ktoré bol preukázateľne pozvaný.“

Zákonodarca pritom nemá na mysli obdobie jedného kalendárneho roka (január až december), ale ide o stanovenie lehoty (jeden rok – 365 dní), ktorá začína plynúť prvou neúčasťou poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva.“ Uvádzam, že takéto zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi sa konalo 12. 03. 2020, teda lehota potrebná na naplnenie ustanovenia § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov začala plynúť dňom 13. 03. 2020.

Ďalej dávam do pozornosti právne stanovisko v tejto veci od Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), sekcie legislatívy, ktoré vo svojom vyjadrení uvádza: „Aby došlo k zákonom predpokladaným následkom vyvolaným omisívnym úkonom, resp. právnou skutočnosťou v podobe nečinnosti poslanca mestského zastupiteľstva spôsobenou neúčasťou na zasadnutiach MZ na základe objektívnej udalosti (jeho práceneschopnosti), musí ísť o takú pasivitu zo strany poslanca, kedy sa počas plynutia jedného roka nezúčastnil ani na jednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo, a na ktoré bol preukázateľne pozvaný. Nejde však o obdobie jedného kalendárneho roka, január – december, ale o stanovenie lehoty 1 rok, ktorá začína plynúť prvou neúčasťou poslanca na zasadnutí MZ. Pokiaľ sa poslanec od tohto momentu nezúčastní ďalších 365 dní ani jedného zasadnutia MsZ, uplynutím tejto lehoty dôjde priamo zo zákona k zániku mandátu poslanca.“

S poukazom na vyššie uvedené sa nestotožňujem s tým, že boli naplnené podmienky na zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mandát poslanca mi nezanikol.

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Seredi sa zúčastním rokovania dňa 18. 02. 20201. Týmto zároveň žiadam o zastavenie procesu vymenovania náhradníka na post poslanca, ako aj delegovanie náhradníkov do rád škôl. Ako poslanec som aktívne pracoval na riešení vecí, ktoré trápili obyvateľov mesta. Trvám na tom, že môj mandát nezanikol a aj naďalej budem hájiť práva obyvateľov mesta, zákony, nariadenia a právne predpisy.

Zdroj: FB Michal HANUS

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: FB Michal HANUS
Zdieľať na Facebooku