08.12.2023, meniny má
28. februára 2023

Voľná pracovná pozícia na MsÚ: hľadá sa projektový manažér

Voľná pracovná pozícia na MsÚ: hľadá sa projektový manažér
Zdroje: seredsity.sk/unsplash.com
reklama

Primátor mesta Sereď Ing. Ondrej Kurbel oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu – Projektový manažér.

Ak máte záujem stať sa pre mesto odborníkom, ktorý bude mať na starosti projekty mesta, neváhajte si poslať životopis.

Čo je náplňou práce?

 • monitoring výziev pre získavanie finančných prostriedkov na projekty, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ, prostriedkov ŠR a iných dotačných výziev,
 • príprava a spracovanie podkladov pre projekty a žiadosti a tvorba projektov a žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ, prostriedkov ŠR a iných dotačných výziev,
 • celkové administratívne riadenie projektu a koordinácia práce riadiaceho tímu,
 • kontrola dodržiavania zmluvy o poskytnutí NFP, časového harmonogramu projektu, aktivít v rámci projektu,
 • zabezpečenie komunikácie s Riadiacim orgánom v rámci riadenia projektu, implementácia projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími relevantnými dokumentmi,
 • spracovanie výstupov projektu – žiadosti o platby, žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby, monitorovacie správy, žiadosti o zmenu a ostatné výstupy podľa požiadaviek poskytovateľa definovaných v Rozhodnutí o schválení Žiadosti o nenávratný finančný prostriedok a jeho príloh,
 • výkon monitoringu a hodnotenie projektu,
 • riadenie rizík a zmien v projekte a výkon ďalších súvisiacich činností v rámci riadenia projektu.

Kvalifikačné predpoklady na záujemcu o prácu

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa,
 • odborná prax minimálne tri roky v oblasti prípravy, implementácie a manažmentu projektov financovaných z EŠIF alebo iných zdrojov EÚ a ŠR,

Iné predpoklady, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • manažér, ktorý dokáže prepojiť očakávania okolia s výzvami, ktoré sú kladené na rozvoj mesta,
 • schopnosť orientovať sa v stavebnej projektovej dokumentácii a stavebných rozpočtoch,
 • znalosti v oblasti zákona o verejnom obstarávaní,
 • manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, kreatívnosť, asertivita, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, riešiť konflikty, odborne argumentovať a vysvetľovať riešenú problematiku,
 • vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti a schopnosť dodržiavať stanovené termíny,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet,
 • vodičské oprávnenie – B skupina,
 • znalosť anglického jazyka slovom a písmom výhodou.

Záujemci o pracovnú pozíciu predložia nasledujúce doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
 • motivačný list,
 • štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o praxi a tvorbe v oblasti projektového manažéra,
 • zoznam schválených Ž o NFP,
 • zoznam riadne finančne a administratívne ukončených projektov, ktorých implementáciu ste zabezpečoval (a),
 • zoznam investičných a neinvestičných projektov, ktorých realizáciu ste priamo zabezpečoval (a),
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Aké bude odmeňovanie a kedy je termín nástupu?

Zamestnanec bude mať funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predpokladaný termín nástupu do práce je 04/2023, resp. dohodou.

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „projektový manažér“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi, alebo mailom na adresu: martina.kissova@sered.sk do 17. 03. 2023 vrátane do 12.00 hod.

reklama

Na výberové konanie budú pozvaní vybraní uchádzači. Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Zdroj: freepik.com

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku