23.07.2024, meniny má
19. júna 2024

Nový riaditeľ Domu kultúry Sereď aj správa hlavného kontrolóra. Nielen to budú poslanci MsZ prerokovávať na štvrtkovom zasadnutí

Nový riaditeľ Domu kultúry Sereď aj správa hlavného kontrolóra. Nielen to budú poslanci MsZ prerokovávať na štvrtkovom zasadnutí
Zdroje: seredsity.sk/mesto Sereď
reklama

Tretie tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční už zajtra 20. júna 2024 o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu. Materiály pre rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi sú k dispozícii na tomto odkaze.

Je dôležité zaujímať sa o to, ako hlasujú nami zvolení poslanci, ktorým sme do rúk vložili našu dôveru. Spraviť tak môžete aj osobne keďže zasadnutia MsZ sú verejné a môže sa ich zúčastniť ktokoľvek.

Vo štvrtok, na poslednom zasadnutí pred letom, budú na programe opäť zaujímavé témy.

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a schválenie programu MsZ
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
 3. Informatívna správa
  A. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správy hlavného kontrolóra (hlavný kontrolór)
 6. Správa o hospodárení spoločnosti Naša Domová správa s.r.o (konateľ spoločnosti)
 7. Harmonogram rozpočtového procesu rozpočtu mesta Sereď na roky 2025 – 2027 (prednostka MsÚ)
 8. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)
 9. Urbanistická štúdia „ IBV Trnavská, Kasárenská 2 – lokalita BI-46, BI-49 – Sereď – Zmena č. 3 “ (Ing. Anna Halabrínová, vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku)
 10. 2. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 (prednostka MsÚ)

  Zdroj: freepik.com

  reklama
 11. Nakladanie s majetkom mesta Sereď (odd. právne a majetkové)
  A. Zámer nájmu majetku mesta
  1. Pozemok na Čepeňskej ulici- Lukáš Uhrič
  B. Nájom majetku mesta
  1. Pozemok na Pažitnej ul.- Irena Kurucová
  2. Pozemky a budovy na Školskej ulici- Gymnázium Vojtecha Mihálika
  C. Zámer prevodu majetku mesta
  1. Pozemok na Poštovej ul. – manželia Pytloví
  2. Pozemok v lokalite „Camping“- Viera Volfová
  D. Prevod majetku mesta
  1.Pozemok na Družstevnej ulici- manželia Matušíkoví
  E. Zriadenie vecného bremena
  1. Pozemok na Matičnej ul. – Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby SR
  F. Zámer prevodu (zámena)majetku mesta
  1. Pozemok na ulici Strednočepeňská – manželia Slobodoví
  G. Prebytočnosť majetku a spôsob nakladania
  1. Pozemky a budovy – areál polikliniky
  H. Zámena nehnuteľného majetku mesta Sereď a nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja
 12. Informatívna správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď (riaditeľ MsPk)
 13. Návrh na odvolanie riaditeľa Domu kultúry (primátor mesta)
 14. Voľba člena legislatívno-právnej komisie (zástupkyňa primátora mesta)
 15. Rôzne
 16. Záver

Zdroje: zastupitelstvo.sered.sk, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku