24.06.2024, meniny má
13. novembra 2023

Prejde zákaz pyrotechniky a zmenia sa poplatky za komunálny odpad? Aj to sú body najbližšieho zasadnutia MsZ

Prejde zákaz pyrotechniky a zmenia sa poplatky za komunálny odpad? Aj to sú body najbližšieho zasadnutia MsZ
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Už o pár dní sa uskutoční ďalšie z rady zasadnutí mestského zastupiteľstva. V poradí 10. tohtoročné zasadnutie má na programe dosť bodov, ktoré zaručene zamestnajú poslancov mesta na niekoľko hodín.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva je verejné a môže sa ho zúčastniť ktokoľvek. Ak vás niečo z nižšie uvedeného programu zaujíma a chceli by ste vidieť priebeh zasadnutia, Sereď bude opäť zdieľať priamy prenos zo zasadačky na svojom Youtube kanály Mesto Sereď.

Aké body sa budú prerokovávať ?

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční už vo štvrtok 16. novembra 2023 so začiatkom o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Program zasadnutia zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
 3. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu v Seredi a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)
 4. Interpelácie poslancov
 5. Správy hlavného kontrolóra
  A. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi
  B. Správy z vykonaných kontrol (hlavný kontrolór)
 6. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (projektový manažér)
 7. Správa základných škôl a materských škôl o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023
  A. MŠ na ul. D. Štúra
  B. MŠ Komenského ul.
  C. ZŠ J. A. Komenského
  D. ZŠ J. Fándlyho
  E. ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa (riaditelia škôl)

  reklama

  Zdroj: seredsity.sk

 8. Návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o. na rok 2024 (Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o., konateľ)
 9. Návrh rozpočtu obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s. r. o. na rok 2024 (Správa majetku Sereď, s. r. o., konateľ)
 10. Zriadenie Komisie sociálnej a bytovej, Komisie školskej a športovej a Komisie kultúrnej ako stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi a zmena Štatútu mesta Sereď (primátor mesta)
 11. Koncepcie rozvoja mesta Sereď na roky 2024 – 2028
  A. Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2024 – 2028
  B. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2024 – 2028 (vedúca oddelenia sociálneho, bytového a rodiny)
 12. Ocenenie občanov a kolektívov mesta Sereď – predloženie návrhov na rozhodnutie o udelení ocenení (poverený vedúci organizačného oddelenia)
 13. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa ruší VZN mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení (poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)
 14. Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď (poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)
 15. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších nariadení (vedúca oddelenia životného prostredia a údržby mesta)
 16. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (vedúca oddelenia životného prostredia a údržby mesta)
 17. Návrh VZN mesta Sereď o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Sereď (Bc. Erik Štefanek, prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., poslanci MsZ)
 18. 6. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (vedúca ekonomického a majetkového oddelenia)
 19. Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (právny referát)
 20. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
  A. Zverenie majetku mesta do správy základných škôl a materských škôl
  1. ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi – obnova športového areálu pri ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
  2. ZŠ Juraja Fándlyho – projektová dokumentácia k atletickej dráhe
  3. MŠ Komenského – tablety
  4. MŠ D. Štúra – tablety (poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry)
  B. Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100.000,- € vo verejnom obstarávaní v rámci projektu „Rekonštrukcia strešnej krytiny na objekte bývalej ZŠ Petrovská na ul. Školská v Seredi“ (poverený vedúci oddelenia realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania),
 21. Záver

Zdroje: seredsity.sk, sered.sk
Zdieľať na Facebooku